• 0

Změna ve vedení fakulty

  • David Jančar
  • 01.07.2020
Na počátku července dochází ke změně na pozici proděkana pro vědu a výzkum. Stávajícího proděkana doc. Mgr. Ing. Michala Tvrdoně, Ph.D. ve funkci nahradí doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. Ke změně dochází na vlastní žádost doc. Tvrdoně, který se chce věnovat ve větší míře vědecko-výzkumné činnosti a rozvíjení nově akreditovaného studijního programu Veřejná ekonomika a správa.

A kdo je další žena ve vedení Obchodně podnikatelské fakulty? Docentka Iveta Palečková je absolventkou oboru Bankovnictví na naší fakultě. Po studiu nastoupila v září 2009 na katedru financí, posléze katedru financí a účetnictví, kde působí až do dnešních dnů. V roce 2013 ukončila doktorské studium. V dubnu 2019 obhájila na zasedání Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně habilitační práci a s účinností od května 2019 byla jmenována docentkou v oboru Finance. S Ivetou Palečkovou se můžete v současnosti setkat na přednáškách a seminářích předmětů Finanční a pojistná matematika, Finance v podnikání, Finanční ekonometrie nebo Bankovní modely a analýzy. Její odborné a výzkumné zaměření je zejména na oblast bankovnictví, kde se konkrétně zabývá výkonností a stabilitou bank a bankovních sektorů. Mezi její zájmy a koníčky patří jóga, cestování a poznávání zajímavých míst. Přiznala nám, že má velmi ráda vodu a dovolenou nejraději tráví u moře nebo ve wellness či na termálních koupalištích. Odpočine si při ručních pracích nebo při procházce v přírodě. Její vášní je také vaření a ochutnávání vegetariánských jídel a také sladkostí.

Nové proděkance jsme položili tři otázky.

1.    Jak si představujete fungování vědy a výzkumu na fakultě, případně její další fungování?

Fakulta pravidelně stanovuje koncepci vědy a výzkumu na tříleté období. V létě nás čeká stanovení této koncepce na další období. Každá katedra má precizně stanovený směr své vědecko-výzkumné činnosti, kde každý z členů katedry má svou oblast zkoumání. Zároveň máme před sebou stanovení strategického záměru fakulty. Určitě by bylo fajn zaměřit se na získávání externích grantů a rozšířit spolupráci s dalšími odborníky z oboru. Důležité je směřovat výzkum v souladu se studijními programy. Na oddělení budeme neustále dbát na kvalitu vědy a výzkumu, tedy i publikační činnosti a motivaci výzkumníků. Určitě budu i nadále pokračovat v zapojování studentů do vědy a výzkumu formou interních i externích grantů.
Tím jsme se už dostali k tématu fungování oddělení vědy a výzkumu, kde budu jednoznačně pokračovat v nastavené koncepci. Během několika týdnů pronikání do chodu oddělení, jsem se přesvědčila, že veškeré fungování na oddělení je dobře nastaveno. Proto plánuji pokračovat ve šlépějích proděkana Michala Tvrdoně a nadále oddělení vědy a výzkumu rozvíjet. Ráda bych i touto cestou docentu Tvrdoňovi poděkovala za veškeré zaučování a zaškolování a předání jeho cenných zkušeností z tohoto resortu.

2.    Jak myslíte, že lze motivovat studenty ke studiu a vychovávat z nich nové budoucí vědce?

Na tuto otázku asi neexistuje jednoznačná odpověď, každý student je jiný a lze ho motivovat jinou cestou. Pro některé studenty zejména navazujících magisterských studijních programů by mohla být motivace podílení se na výzkumu a vývoji formou grantů. Mohli by využít možnosti prezentace svých výsledků na mezinárodních konferencích, nabýt ještě před obhajobou své závěrečné práce zkušenosti s prezentací a získání zpětné vazby od odborníků z oboru. K tomu mohou využít konferencí pořádaných pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Každoročně v listopadu je taková konference pořádána i na půdě fakulty.
Další motivací by mohlo být přiblížení vědy a výzkumu studentům, odhalení jejího kouzla a možností, které se jim nabízejí nejen v rámci doktorského studia. S tím souvisí možnost stipendií, získávání grantů a výzkumných projektů, možnost setkání se s odborníky z oboru na vědeckých konferencích. Účast na mezinárodních konferencích může obohatit studenta nejen z hlediska vědeckého, ale také setkáváním se s lidmi s různých koutů světa a poznávání jiných krajů a kultur. Já sama se často vrátím z konference motivovaná k dalšímu výzkumu a se spoustou nových nápadů. Doktorand si navíc může vyzkoušet také pohled z druhé strany a stát se kantorem a vést semináře pro studenty. Je to neocenitelná zkušenost, která může zlepšit jejich komunikační vlastnosti a vyzkoušet si, jaké to je vysvětlit problematiku posluchačům.
Avšak vše zmíněné na oddělení vědy a výzkumu pravidelně probíhá, proto je mým cílem v motivování studentů intenzivně pokračovat a přibližovat jim klady vědecké sféry. Motivace je však pouze podnětem, který vede k určité činnosti a ta je už na každém z nás ????

3.    Jak si podle vás stojí SU OPF v oblasti vědy a výzkumu mezi ostatními ekonomicky zaměřenými vysokými školami?


Přestože jsem z katedry financí a účetnictví a mám ráda veškerá tvrzení podložená konkrétními čísly a grafy, tak tentokrát vás nebudu čísly zatěžovat ????. Kdybychom měli srovnat naši fakultu s ostatními ekonomicky zaměřenými vysokými školami dle výsledků vědy a výzkumu, můžeme říct, že se nacházíme zhruba na průměrných hodnotách. Pokud bychom se zaměřili pouze na regionální vysoké školy, tak jsme na tom často lépe, co se týká vědecko-výzkumné činnosti. Hovoříme zde o počtu publikací i jejich hodnocení v rámci vybraných výsledků. Avšak neměli bychom usnout na vavřínech. Je potřeba zmínit, že u nás máme určitě rezervy, zejména v oblasti získávání externích projektů a článků v kvalitních a renomovaných časopisech. Avšak vědecko-výzkumná činnost není jen o počtu publikací nebo získaných projektů. Tady bych chtěla zmínit, že fakulta je aktivní v pořádání pravidelných mezinárodních konferencí.
Přála bych nám všem, abychom společně dokázali posunout fakultu na takovou úroveň, aby vždy byla spojovaná s kvalitou a prestiží nejen v oblasti vědy a výzkumu.

Děkujeme naší nové proděkance za odpovědi a přejeme ji mnoho sil a úspěchů na nové pozici.