Study

Přehledné informace o studijním oboru Geometrie a globální analýza (Ph.D.)

Basic informations:

Name of branch of study: Geometry and Global Analysis (1101V010)
Name of study programme: Matematics (P1102)

Type of study: Doctoral
Standard length of study: 4 Years
Form of study: Full-time, Part-time
Udělovaná kvalifikace: Doktor (Ph.D.)

Garant oboru: doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Profil absolventa:
Absolventi jsou připraveni na samostatnou vědeckou práci v některé z oblastí geometrie a globální analýzy. Jsou vysoce adaptibilní, schopni pracovat v týmu, tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Ovládají aktivně anglický a pasivně další cizí jazyk. Umějí velmi dobře pracovat s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na vysoké škole.

Průběh státní doktorské zkoušky: Student dostane tři otázky, z toho jednu k tematice dizertace a další dvě z dohodnutých okruhů.

Pojetí a kritéria přijímacího řízení, vstupní požadavky: Podmínkou přijetí je komisionální zkouška v rozsahu univerzitniho studia matematiky; u interních studentů může být nahrazena státní zavěrečnou zkouškou, bere se v úvahu celkový výkon a hodnocení.  Uchazeči z jiných vysokých škol povinně předkládají také svou diplomovou práci, případně časopisecké publikace. Výhodou je, pokud je uchazeč domluven se svým potenciálním školitelem. V případě kvalitního uchazeče s vyhraněným zájmem je možné zabezpečit mu školitele "na míru" z jiných institucí, zejména z Matematického ústavu AVČR (na základě dohody o spolupráci mezi oběma ústavy).

Studijní plán oboru:
Aktuální studijní plány oboru naleznete v informačním systému Stag.

Compulsory courses:

 • Seminar on Differential Geometry and its Applications (doc. Sergyeyev)
 • Seminar (prof. Smítal, prof. Engliš, doc. Štefánková)
 • English

Optional courses:

 • Algebraic and Differential Topology
 • Algebraic Structures
 • Functional Analysis
 • Differential Geometry of Manifolds
 • General Topology
 • Geometric Methods in General Relativity and in Field Theory
 • Geometric Methods in Mechanics
 • Geometric Theory of Differential Equations
 • Global Analysis
 • General Topology
 • Symmetry Algebras


Supervisors for PhD studies:

Geometry and global analysis (P 1102)

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.