Zahájení řízení ke jmenování profesorem

Ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že z podnětu Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě, dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza.

Kandidát: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Profesorské řízení zahájeno: 19. 9. 2019
Pracoviště: docentka Matematického ústavu v Opavě
Obor: Matematika – Matematická analýza
Curriculum vitae doc. Štefánkové

Komise:

Komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Masarykova univerzita, Brno) – předsedkyně
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
prof. Dr. hab. Roman Ger (Uniwersytet Slaski, Katowice, Polsko)
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (MÚ AVČR, Praha)
prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. (Univerzita M. Bela Banská Bystrica)


Stanovisko hodnotící komise

Řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem a profesorská přednáška s názvem "Chaos in discrete dynamical systems" proběhly dne 26. 2. 2020 před Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě.

Řízení před před Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě proběhne 7. 4. 2020.

Zahájení řízení ke jmenování profesorem

Ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza.

Kandidát: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Profesorské řízení zahájeno: 19. 1. 2011
Pracoviště: docentka Matematického ústavu v Opavě
Obor: Matematika – Matematická analýza
Curriculum vitae doc. Štefánkové
Prohlášení spoluautorů

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. (Univerzita M. Bela Banská Bystrica) – předseda
prof. Dr. hab. Karol Baron (Uniwersytet Slaski, Katowice, Polsko)
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Masarykova univerzita, Brno)
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
prof. Dr. Víctor Jiménez López (Universidad Murcia, Španělsko)
Stanovisko hodnotící komise
Report of the Evaluation Committee

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Chaos in discrete dynamical systems" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 9. 6. 2011. Vědecká rada jednomyslně doporučila návrh k dalšímu řízení.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě na svém zasedání dne 13. 9. 2011 návrh ke jmenování profesorem doc. Štefánkové neschválila poměrem hlasů: 5 kladných, 14 záporných, 5 neplatných.

Reakce předsedy Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Reakce člena Vědecké rady prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc. ze dne 19. 9. 2011.