Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 14. srpna 2019 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Matematická analýza.

Uchazečka: RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

Odborná asistentka Matematického ústavu v Opavě.

Název habilitační práce: ON LI-YORKE SENSITIVITY AND OTHER TYPES OF CHAOS IN DYNAMICAL SYSTEMS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 9. 9. 2019 ve složení:

Předseda:

Členové:

  • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc, (MU v Brně)
  • prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc. (UMB Banská Bystrica)
  • doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. (UK Bratislava)
  • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:

 

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

s názvem Senzitivity v diskrétních dynamických systémech (On sensitivity in discrete dynamical systems) se uskutečnila dne 18. 12. 2019 na MÚ SU v Opavě.

 

Habilitační řízení

proběhlo dne 26. 2. 2020 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

 

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k datu 1. 3. 2020 RNDr. Michalelu Mlíchovou Ph.D. docentkou pro obor Matematika – Matematická analýza.