Studium

Přehledné informace o studijním oboru Matematické metody v ekonomice

Základní informace o oboru:

Studijní obor: Matematické metody v ekonomice (6207R005)
Studijní program: Matematika (B1101)

Typ studia: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční studium
Udělovaná kvalifikace: Bakalář (Bc.)

Profil studijního programu: Akademický
Návaznost na další studijní programy: Matematika N1101

Garant oboru: doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského studijního oboru Matematické metody v ekonomice je připraven teoreticky i prakticky řešit různé typy rozhodovacích a optimalizačních úloh, a to s využitím běžných i specializovaných programových produktů. Součástí studia je i praxe v rozsahu 150 hodin v různých typech organizací.
Absolvent je vybaven takovými informacemi, znalostmi a dovednostmi založenými na exaktních modelových postupech v oblastech matematického modelování, operačního výzkumu, aplikované statistiky, informatiky a dalších metod pro kvantitativní podporu managementu, které mu umožní pracovat na různých typech pracovních pozic (např. u subjektů podnikatelské sféry a státní správy), vyžadujících schopnost řešit praktické úlohy různého typu a interdisciplinární přístup.
Absolvent je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu příbuzných oborů.

Možnosti rozšíření:
Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat v magisterském studijním programu Aplikace matematiky v ekonomice na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě po absolvování přijímacího řízení a po uznání předchozího bakalářského studia.
Po absolvování přijímacího řízení a po následném doplňkovém studiu předmětů, které budou sestaveny do individuálního transformačního studijního plánu mohou absolventi tohoto oboru rovněž pokračovat v magisterském studiu na Obchodně - podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzity v Opavě, na Fakultě ekonomické a Fakultě strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Spolupráce s institucemi: Možnost navazujícího studia:

 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity v Opavě
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta podnikatelská
 • Ostravská univerzita, Přírodovědná fakulta
 • UTB Zlín, Fakulta technologická, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálneho inžinierstva

V rámci praxe studentů spolupráce s podniky a institucemi:

 • Model Obaly, a. s.
 • Ferram, a. s.
 • Massag, a. s.
 • Zemědělská a. s. Opava-Kylešovice
 • Technické služby Opava s. r. o.
 • Slezské divadlo Opava
 • Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava
 • Magistrát statutárního města Opava

Studijní plán oboru:
Aktuální studijní plány oboru naleznete v informačním systému Stag.
Součástí studijního programu oboru Matematické metody v ekonomice jsou tyto bloky:

 • M10 základní kurz matematiky
 • M11 ekonomický blok
 • M12 blok závěrečných prací pro bakalářskou matematiku
 • IN1 základní kurz informatiky
 • C02 cizí jazyk

V rámci studia absolvují studenti ekonomickou praxi. Ekonomická praxe, která probíhá ve 3. ročníku studia, studenti absolvují v podnikové či státní sféře.

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Podrobnější informace:

Informace pro uchazeče o studium
Harmonogram akademického roku
Seznam závěrečných prací

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám
Požadavky k souborné zkoušce z matematiky