PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU - 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Studijní programy a obory

   • Doctoral degree programme P1102 Mathematics
   • Termín odevzdání přihlášek:

    • bakalářské a navazující magisterské studium: 31. 3. 2019
    • doktorské studium v českém jazyce: 31. 5. 2019


    Termín úhrady poplatku za přijímací řízení:

    • bakalářské a navazující magisterské studium: 31. 3. 2019
    • doktorské studium v českém jazyce: 31. 5. 2019

    (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu)

    Přijímací zkoušky

    Bakalářský studijní program B1101 Matematika:

    • U všech oborů bakalářského studijního programu B1101 Matematika bylo od přijímací zkoušky upuštěno. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané přihlášky ke studiu (viz vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu).

    Navazující magisterský studijní program N1101 Matematika:

    • Ústní přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky je 10 bodů z 20 možných.
    • Termín příjímací zkoušky: 5. 6. 2019

    Doktorský studijní program P1102 Matematika:

    • Ústní přijímací zkouška z matematiky v rozsahu vysokoškolského studia matematiky; přihlíží se také k případné vědecké nebo odborné činnosti uchazeče.
    • Termín příjímací zkoušky: červen 2019

    V rámci vypisovaného přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 bude ke studiu v bakalářském studijním programu B1101 Matematika přijato nejvýše 200 uchazečů, v navazujícím magisterském studijním programu N1101 Matematika nejvýše 20 uchazečů, v doktorském studijním programu P1102 Matematika nejvýše 10 uchazečů, v doktorském studijním programu P1102 Mathematics nejvýše 10 uchazečů a v doktorském studijním programu P1102 Mathematics nejvýše 10 uchazečů.

    Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu:

    Ke studiu v matematických oborech je možno se přihlásit formou elektronické přihlášky na internetových stránkách Matematického ústavu v Opavě.

    Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Matematického ústavu. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Matematického ústavu v Opavě (studium@math.slu.cz).

    Matematický ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

    Požadované přílohy k přihlášce:

    Bakalářský studijní program B1101 Matematika

    • Opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) odevzdá uchazeč o studium při zápisu do studia.

    Navazující magisterský studijní program N1101 Matematika

    • Výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (úředně ověřený opis (kopie) dodatku k diplomu, popř. opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením) – neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě. Uchazeči o studium doručí tyto doklady nejpozději 5. 6. 2019.
    • Opis (kopie) bakalářského nebo magisterského diplomu úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) – neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tento doklad při zápisu do studia.

    Doktorský studijní program P1102 Matematika

    • Opis (kopie) magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřené vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) – neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tyto doklady při zápisu do studia.

    Údaje nezbytné pro úhradu poplatku:

    Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením:

    • pro obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika: 350,- Kč
    • pro obory navazujícího magisterského studijního programu N1101 Matematika a doktorského studijního programu P1102 Matematika: 590,- Kč

    • Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem
    Název banky: ČSOB Ostrava
    Číslo účtu: 8010-1809708833/0300
    Variabilní symbol: 0375000119
    Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)
    Konstantní symbol: 558

    Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

    Informace podává sekretariát Matematického ústavu v Opavě:

    adresa: Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě

    Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

    tel.: 553 684 680 (bakalářské a navazující magisterské studium – ing. J. Šindlerová)

    553 684 661 (doktorské studium – J. Böhmová)

    e-mail: studium@math.slu.cz

    Internet: http://www.slu.cz/math/cz (v českém jazyce)

    http://www.slu.cz/math/en (in English, including information about tuition fees)