Okresní soud v Jeseníku vyhlašuje výběrové řízenína obsazení místa
soudního sociálního pracovníka/soudního tajemníka

Nezbytné předpoklady pro výkon funkce soudního sociálního pracovníka/soudního tajemníka :
- státní občanství České republiky
- plná svéprávnost
- trestní bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 z.č.
108/2006 Sb. o sociálních službách, tj. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním
vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech
vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku,
sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální
činnost, vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku,
sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální
pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
- praktická znalost práce na PC

Náplň práce:
a) ve věcech péče o nezletilé
- zprostředkování soudem doporučené nebo uložené odborné pomoci
- nápomoc rodičům při sestavování rodičovského plánu
- ve vhodných případech účast na výkonu soudního rozhodnutí a zajištění participaci dětí
- nápomoc při realizaci participačních práv nezletilých dětí
- v odůvodněných a naléhavých případech úkony v rámci rozhodování o předběžných
opatřeních a dohledu soudu nad výchovou (i práce v terénu)
- dohled nad plněním doporučení soudu.
b) ve věcech svéprávností
- zhlédnutí posuzovaných
- poskytování informací posuzovaným a opatrovníkům
- dohled nad výkonem opatrovnictví
Výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření soudce, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce.

Platové zařazení:
Pozice sociálního pracovníka soudu bude financována z norských fondů v rámci
projektu Zlepšování přístupu zranitelných skupin ke spravedlnosti.
Plat bude stanoven dle pracovního zařazení odpovídající pracovní pozici soudní tajemník
v 9. platové třídě dle nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě (příloha 2).

Nástup do pracovního poměru 1. 1. 2020. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou do
31. 12. 2023.

Zaměstnanecké výhody:
- pružná pracovní doba
- pět týdnů dovolené
- pět dnů indispozičního volna (tzv. sick days)
- příspěvek zaměstnavatele z rozpočtu soudu a FKSP na stravování
- vzdělávací aktivity na Justiční akademii v Kroměříži v rámci pracovní doby

Předpoklady pro podání přihlášky :
- dobrá orientace v sociální oblasti
- znalost příslušných zákonů a orientace v nich
- praxe na úseku sociálně právní ochrany dětí je vítána
- komunikační dovednosti, samostatnost a flexibilita
- řidičské oprávnění skupiny B

K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení uchazeč/ka předloží:
- strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů
- ověřenou kopii dokladu o požadovaném dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než dva měsíce)
- prohlášení uchazeče, že dává souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro
účely výběrového řízení na soudního sociálního pracovníka/soudního tajemníka,
vyhlášeného Okresním soudem v Jeseníku, a to ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 20196/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR),
dále, že dává souhlas s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující
osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost.
Termín pro podání přihlášky je stanoven do 30. 8. 2019, do 12,00 hod. Do stanoveného
termínu je třeba doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady Okresnímu soudu
v Jeseníku, Dukelská 2a/761, 790 01 Jeseník.

Obálka, nechť je označena „výběrové řízení na pozici soudního sociálního pracovníka/soudního tajemníka – NEOTVÍRAT“.

Termín ústního pohovoru je stanoven na 5. 9. 2019 v 9,00 hodin v budově Okresního
soudu v Jeseníku. K účasti na ústním pohovoru nebudou přihlášení uchazeči již vyzýváni.

Další informace o průběhu výběrového řízení:
- součástí výběrového řízení, které slouží k výběru nejvhodnějšího kandidáta/kandidátky, bude pohovor před komisí určenou předsedkyní Okresního
soudu v Jeseníku
- předsedkyně Okresního soudu v Jeseníku si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášení výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o průběhu výběrového řízení podá:
Mgr. Miroslava Vyhlídalová, pověřená zastupováním funkce místopředsedkyně Okresního
soudu v Jeseníku, tel. č. 584 458 220, nebo
Ing. Miroslav Sucháček, ředitel správy Okresního soudu v Jeseníku, tel. č. 584 458 225
Pro zobrazení kontaktního formuláře se přihlaste.

Kontakty

Ing. Miroslav Sucháček,
ředitel správy Okresního soudu v Jeseníku
Pro zobrazení kontaktních informací se přihlaste.
Okresní soud Jeseník
Adresa:
Dukelská 761/2a,
79001, Jeseník
Česká republika
Vloženo dne 05.09.2019