Phone contact

01

+420 553 684 159

Room

01

C-511

Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.

Email: kamil.janis@fvp.slu.cz

Publications

Publikační činnost:


 • JANIŠ, Kamil ml. Představa  o praxích u studentů prvních ročníků sociálních oborů. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., SMUTEK, M. (eds.)  Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. str. 184 – 187. ISBN 80-7041-044-2.
 • JANIŠ, Kamil ml. Praxe očima studentů. In SMUTEK, M., KAPPL, M. (eds.) Proměny klienta služeb sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s. 355-358. ISBN 80-7041-716-1.
 • JANIŠ, Kamil ml. Antonín František Svojsík. In VRABCOVÁ, D., JANIŠ, K. Vybrané pedagogické osobnosti východních Čech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 29-32. ISBN 978-80-7041-525-2.
 • JANIŠ, Kamil ml. Josef Liboslav Ziegler. In VRABCOVÁ, D., JANIŠ, K. Vybrané pedagogické osobnosti východních Čech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 45-48. ISBN 978-80-7041-525-2.
 • JANIŠ, Kamil ml. Sociální prostředí jako faktor ovlivňující vztah rodičů k dětem. In ČÍŽKOVÁ, Š., ONDŘEJOVÁ, E. Sborník příspěvků z konference Rodina očima naší doby. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2008, s. 19-20. ISBN 978-80-7248-491-1. ISSN 1803-6163.
 • JANIŠ, Kamil ml. Moderní způsoby trávení volného času. In ONDŘEJOVÁ, E. (ed.) Sborník přednášek Ústavu pedagogických a psychologických věd Dětství - dospělost - stáří; Variace na lidský život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009, s. 41-44. ISBN 978-80-7248-511-6.
 • JANIŠ, Kamil ml. Vybrané kapitoly z dějin výchovy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. ISBN 978-80-7248-512-3.
 • JANIŠ, Kamil ml. a Magda HERMANOVÁ (Eds.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-529-1. ISSN 1214-8083.
 • JANIŠ, Kamil ml. Gustav Adolf Lindner (1828 - 1887). In JANIŠ, K. ml., HERMANOVÁ, M. (Eds.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-529-1. ISSN 1214-8083.
 • JANIŠ, Kamil ml. Úvod do problematiky volného času. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. ISBN 978-80-7248-530-7.
 • ČÍŽKOVÁ, Šárka a Kamil JANIŠ ml. Stručný průvodce studiem na vysoké škole. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-569-7.
 • JANIŠ, Kamil ml. Etika v komunikaci sociálního pracovníka. In KAPPL, M., SMUTEK, M., TRUHLÁŘOVÁ, Z. (eds.) Etika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 154-157. ISBN 978-80-7435-037-5.
 • HÁBL, Jan a Kamil JANIŠ ml. Přehled dějin pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-044-3.
 • JANIŠ, Kamil ml. Pohled do historie vztahů tělesné výchovy a zdravotních benefitů. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010, roč. 76, č. 4, s.  10-12. ISSN 1210-7689.
 • JANIŠ, Kamil ml. Prostředí jako činitel socializace jedince v pojetí R. Owena, G. A. Lindnera a A. S. Makarenka. Media4u Magazine [online]. 2010, roč. 7, č. 4, s. 47-50 [cit. 10. 1. 2011]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: www.media4u.cz/mm04210.pdf.
 • JANIŠ, Kamil ml. Volný čas seniorů pohledem studentů sociálních oborů. In SMUTEK, M., SEIBEL, F. W., TRUHLÁŘOVÁ, Z. (eds.). Rizika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 515-525. ISBN 978-80-7435-086-3.
 • JANIŠ, Kamil ml. "Facka vs. poznámka" aneb je využití fyzických trestů ve škole ospravedlnitelné? ŠIMKOVÁ, E. (ed.). Socialia 2010. Sociální deviace v kontextu společenských věd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 150-153. ISBN 978-80-7435-091-7. (vyšlo 2011)
 • JANIŠ, Kamil ml. Kdy začít sledovat fotbalový zápas kvůli gólům? Tělesná výchova a sport mládeže. 2011, roč. 77, č. 1, s. 39-41. ISSN 1210-7689.
 • JANIŠ, Kamil ml. Využití pohádek v primární prevenci sociálně patologických jevů a nebezpečného chování. Prevencia. 2010, roč. 9, č. 4, s. 17-21. ISSN 1336-3689. (vyšlo 2011)
 • JANIŠ, Kamil ml. a Kamil JANIŠ st. Volný čas a zdraví v seniorském věku. In HAVLÍK, J. (ed.) Problematika generace 50 plus. České Budějovice: ZSF JU v Českých Budějovicích, 2011, s. 97-102. ISBN 978-80-7394-260-1.
 • JANIŠ, Kamil ml. Možnosti vzdělávání v rámci volnočasových aktivit. In PUKANČÍK, M., SMETANOVÁ, D. (eds.) Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, s. 81-88. ISBN 978-80-223-2994-1.
 • JANIŠ, Kamil ml. Zvýšení kvality života seniorů pomocí pohybových aktivit. In DOLEŽALOVÁ, J., ONDRÁKOVÁ, J., NOWOSAD, I., a kol. Kvalita života v kontextech vzdělávání. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2011, s. 155-174. ISBN 978-83-7481-402-7.
 • JANIŠ, Kamil ml. Tělesné tresty do škol? nebo tělesné tresty do škol!. Prevence. 2011, roč. 8, č. 4, s. 7-9. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, K. st., JANIŠ, K. ml., KOLAŘÍKOVÁ, M. "Spouštěče" šikany na základních školách. In ADAMÍK ŠIMEGOVÁ, M., KOVÁČOVÁ, B. (Eds.) Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevenci šikanovania na základnej škole. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, 2011, s. 170-175. ISBN 978-80-8082-420-4.
 • JANIŠ, K., LOUDOVÁ, I., JANIŠ, K. ml. Frekventované pojmy z oblasti teorie výchovy (slovník). Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-124-2.
 • JANIŠ, Kamil ml. B. H. Marcus, L. H. Forsyth/Psychologie aktivního způsobu života (recenze). Československá psychologie, 2011 roč. 55, č. 3, s. 276-277. ISSN 0009-062X.
 • JANIŠ, Kamil ml. Volný čas seniorů. In POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J., BAČÍKOVÁ, A. (eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 693-700. ISBN 978-80-244-2815-4.
 • JANIŠ, Kamil ml. Nevyslyšené pokrokové názory O. Kádnera na zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové aktivnosti ve školní tělesné výchově – historická paralela. Tělesná výchova a sport mládeže. 2011, roč. 77, č. 4, s. 4-5. ISSN 1210 - 7689.
 • JANIŠ, Kamil ml. P. Vacek/Psychologie morálky a výchova charakteru žáků (recenzce). Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 3, s. 364-366. ISSN 1211-4669.
 • JANIŠ, Kamil ml. Aktuálnost díla Otakara Kádnera. Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 4, s. 493-496. ISSN 1211-4669.
 • JANIŠ, Kamil ml. Výchova k fair play jako součást tělesné výchovy. In MATOŠKOVÁ, P., PRAVEČKOVÁ, P. Sborník prací ze semináře "Fórum pedagogické kinantropologie". Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011, s. 26-32. ISBN 978-80-86317-88-5.
 • JANIŠ, Kamil ml. Volný čas jako prostředek ke zlepšení mezigeneračních vztahů. Prevence. 2012, roč. 9, č. 2, s. 10-11. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, Kamil ml. Výchova k fair play ve školní praxi. Tělesná výchova a sport mládeže. 2012, roč. 78, č. 2, s. 13-18. ISSN 1210-7689.
 • JANIŠ, Kamil ml. Učitelská profese pohledy Otakara Kádnera a současnosti. Media4u Magazine [online]. 2012, roč. 9, č. 1, s. 6-9 [cit. 29. 3. 2012]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: www.media4u.cz/mm012012.pdf.
 • JANIŠ, Kamil ml. Volný čas seniorů v zařízeních sociální péče ve srovnání s volným časem seniorů žijících v domácím prostředí. In TRUHLÁŘOVÁ, Z.. LEVICKÁ, K. (Eds.) Od teorie k praxi od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 194-202. ISBN 978-80-7435-138-9.
 • JANIŠ, Kamil ml. a Karel RÝDL. (Auto)evaluace ve vzdělávacím systému Norska. In VRABCOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L., RÝDL, K. (Eds.) Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, s. 197-224. ISBN 978-80-87063-75-0.
 • VRABCOVÁ, Daniela a Kamil JANIŠ ml. Autoevaluace školy a její postavení v zahraničním administrativně-legislativním a evaluačním rámci. In VRABCOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L., RÝDL, K. (Eds.) Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, s. 345-355. ISBN 978-80-87063-75-0.
 • JANIŠ, Kamil ml. Fyzické tresty nejsou tresty tělesné. In JANIŠ, K. ml. (Ed.) Sborník příspěvků ke konferenci Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování. Opava: FVP SU v Opavě, 2012, s. 41-44. ISBN 978-80-7248-778-3.
 • JANIŠ, Kamil ml. Zážitková pedagogika jako metoda práce s dětmi ohroženými sociálně patologickými jevy. In KOLAŘÍKOVÁ, M., CALOŇOVÁ, D., HERMANOVÁ, M., HENDRYCH, I., JANIŠ, K. (Eds.) Sborník příspěvků z konferencí Ústav pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 - 2010. Opava: FVP SU v Opavě, 2012, s. 21-24. ISBN 978-80-7248-755-4.
 • JANIŠ, Kamil ml. (Ne)obhajoba testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ. Prevence. 2012, roč. 9, č. 8, s. 10-11. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, Kamil ml. Volný čas jako prostředek zvýšení pohybové aktivnosti a prevence ageismu. In: Juvenilia Paedagogica. Trnava: Trnavská univerzita, PdF, 2012, s. 108-112. ISBN 978-80-8082-531-7.
 • JANIŠ, Kamil ml. Jak realizovat fyzické tresty bez rákosky a bití? In SEDLÁŘ, P. (Ed.) Sborník příspěvků z  Konference k aktuálním tématům pedagogické praxe. Uherský Brod: Občanské sdružení Tenebrae Fascarum, 2012, s. 22-25. ISBN 978-80-260-1628-1.
 • JANIŠ, Kamil jr. a Věra TAUCHMANOVÁ. Seniors and Their Education. In: TAUCHMANOVÁ, Věra, ONDRÁKOVÁ, Jana, JANIŠ, KAMIL jr. et al. Seniors and Their Training in Foreign Languages. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, pp. 7-20. ISBN 978-80-7435-240-9.
 • JANIŠ, Kamil ml. Senior a změny v seniorském věku. In: ONDRÁKOVÁ, Jana et al. Vzdělávání seniorů a jeho specifika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012, s. 11-32. ISBN 978-80-7465-038-3.
 • JANIŠ, Kamil ml. Vzdělávání seniorů. In: ONDRÁKOVÁ, Jana et al. Vzdělávání seniorů a jeho specifika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012, s. 33-50. ISBN 978-80-7465-038-3.
 • JANIŠ, Kamil ml. Learning dividends jako prevence ageismu. In: Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Opava: FVP SU v Opavě, 2012, s. 91-93. ISBN 978-80-7248-794-3.
 • JANIŠ, Kamil ml. Vybraný model determinantů volnočasového chování seniorů. In: Sborník příspěvků z mezioborové konference o stárnutí. Praha: 3. LF UK, 2012, s. 100-103.
 • JANIŠ, Kamil ml. Otakar Kádner a aktuální problémy pedagogiky. In: Kríza pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 533-537. ISBN 978-80-223-3331-3.
 • JANIŠ, Kamil ml. Arthur Schopenhauer, Červená Karkulka, Jára Cimrman, Otakar Kádner a ... současnost. Prevence. 2013, roč. 10, č. 8, s. 16-17. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, Kamil ml. Využití městského prostředí ke hře jako pozitivního faktoru socializace jedince. In: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe. Red Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, Adam Szecówka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2013, s. 411-417. ISBN 978-83-60260-34-0.
 • JANIŠ, Kamil ml. Jak tedy reflektovat socialistickou pedagogiku? Pedagogická orientace. 2014, roč. 24, č. 1, s. 128-132. ISSN 1211-4669.
 • JANIŠ, Kamil ml. Úvod do problematiky výzkumu I - základy kvantitativního výzkumu: pro studenty oboru Sociální patologie a prevence. Opava: FVP SU v Opavě, 2014.
 • JANIŠ, Kamil ml. Školní řád - letmý pohled do minulosti. Prevence. 2014, roč. 11, č. 6, s. 13-14. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, Kamil ml. Vybraná témata ze sociální pedagogiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014. ISBN 978-80-7510-101-3.
 • JANIŠ, Kamil ml., NÁHLÍK, Robin, SKOPALOVÁ, Jitka a Kamil JANIŠ st. Efektivnost primární prevence ve školách. Prevence. 2015, roč. 12, č. 5, s. 6-9. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, Kamil ml. Pozitivní manipulace v práci s lidmi. In: Sociální práce v kontextu lidských práv = Social Work in the Context of Human Rights: sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 296-301. ISBN 978-80-7435-533-2.
 • JANIŠ, Kamil ml., JANIŠOVÁ, Eliška a Jitka SKOPALOVÁ. Záměrné sebepoškozování - nezapomněli jsme na něco? Prevence. 2015, roč. 12, č. 9, s. 14-17. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, Kamil Jr. Leisure-Time Behaviour of Seniors in Opava Region in the Context of the Problems of Social Exclusion. Social Pathlology and prevention. 2015, vol. 1, issue 1, pp. 45-68. ISSN 2464-5877.
 • JANIŠ, Kamil Jr. and Marta KOLAŘÍKOVÁ. Barriers to Preschool Education from Perspective of the Parents of Preschool Aged Children in Environments at Risk of Social Exclusion. Social Pathlology and prevention. 2015, vol. 1, issue 2, pp. 83-94. ISSN 2464-5877.
 • JANIŠ, Kamil Jr. The Family and Family Education in the Context of Social Exclusion - a Contribution upon the Birthday Anniversary of Otakar Kádner (1870-1936). Social Pathology and Prevention. 2015, vol. 1, issue 1, pp. 85-90. ISSN 2464-5877.
 • KOLAŘÍKOVÁ, Marta a Kamil JANIŠ ml. Sociologická analýza zaměřená na popis a identifikaci bariér  účasti dětí z prostředí sociální exkluze v předškolním vzdělávání. [online]. Závěrečná zpráva projektu CZ.1.07/1.2.00/47.0009 Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-158-7. Dostupné z:http://elearning.fvp.slu.cz/pluginfile.php/52458/mod_resource/content/1/Zaverecna_zprava_KA3.pdf.
 • JANIŠ, Kamil ml. Státní maturita jako "mlátička" a jak se k ní dostat. Pedagogická orientace. 2016, roč. 26, č. 1, s. 135-141. ISSN 1211-4669.
 • JANIŠ, Kamil ml. Rozvoj finanční gramotnosti v pojetí A. S. Makarenka. Prevence. 2016, roč. 13, č. 5, s. 16-17. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, Kamil ml. Jak Fučík založil Junák a Komenský jezdil autem. Pedagogická orientace. 2016, roč. 26, č. 2, s. 179-181. ISSN 1211-4669. (editorial)
 • JANIŠ, Kamil ml. a Jitka SKOPALOVÁ. Volný čas seniorů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5535-9.
 • JANIŠ, Kamil ml. a Eliška JANIŠOVÁ. Co nám vlastně říká "pamlsková" vyhláška? Prevence. 2017, roč. 14, č. 7, s. 12-13. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, Kamil st., SKOPALOVÁ, Jitka a Kamil JANIŠ ml. Slovník vybraných pojmů k oblasti prevence rizikového chování. Opava: FVP SU v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-237-9.
 • JANIŠ, Kamil ml. a Jitka SKOPALOVÁ. Jsou učitelé základních škol připraveni v oblasti primární prevence a řešení rizikového chování? In SOCIALIA 2017. Participácia sociálnych pedagógov a iných pomáhajúcich profesií na prevenci a riešení sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 - súčasný stav, problémy a priority. Banská Bystrica: Belianum, 2017, s. 64-67. ISBN 978-80-557-1331-1.
 • SKOPALOVÁ, Jitka a Kamil JANIŠ ml. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji I PEDAGOGICKÉ ASPEKTY. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-236-2.
 • JANIŠ, Kamil ml. a Zdeňka SZTURCOVÁ. "Učitel učitelů" - Gustav Adolf Lindner (1828-1887). Pedagogická orientace.  2018, roč. 28, č. 3, s. 541-544. ISSN 1211-4669.
 • JANIŠ, Kamil ml. Mohou školy reagovat na aktuální požadavky? In Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světaOstrava: Česká pedagogická společnost, 2017, s. 51-56. ISBN 978-80-905245-6-9. (vyšlo 2019)
 • JANIŠ, Kamil ml.  Kariérní řád - profesní rozvoj pedagogických pracovníků v reflexi dokumentu historického. Lifelong Learning. 2018, roč. 8, č. 3, s. 82-88. ISSN 1804-526X.
 • JANIŠ, Kamil ml. Dějiny pedagogiky. Studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. (dostupné na elearningu)
 • JANIŠ, Kamil ml. Úvod do studia oboru. Studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. (dostupné na elearningu)
 • JANIŠ, Kamil ml. Pedagogika volného času. Studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. (dostupné na elearningu)
 • JANIŠ, Kamil ml. Jak zvýšit u žáků zájem o technické a učební obory? - Historická paralela. Pedagogická orientace. 2019, roč. 29, č. 1, s. 103-110. ISSN 1211-4669.
 • JANIŠ, Kamil ml. a Kamil JANIŠ st. Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. (dostupné na elearningu)
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Kamil JANIŠ ml. Zájmové vzdělávání seniorů. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. (dostupné na elearningu)
 • JANIŠ, Kamil ml. a Izabela PROCHÁZKA ŠEBÖKOVÁ. Finanční gramotnost a prevence ageismu. Prevence. 2019, roč. 16, č. 5, s. 7-9. ISSN 1214-8717.
 • JANIŠ, Kamil ml. Jak jsou rodiče žáků základních škol v Ostravě informováni o rizikovém chování? Media4u Magazine [online]. 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-4 [cit. 14. 6. 2019]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: http://media4u.cz/mm022019.pdf
 • JANIŠ, Kamil ml. Volný čas ve zdravotnických zařízeních - teoretické vymezení pro praktické užití. Ošetřovatelské perspektivy. 2019, roč. 2, č. 1, s. 87-97. ISSN 2570-785X.
 • JANIŠ, Kamil ml. a Vladimíra KOCOURKOVÁ. Média u dětí předškolního věku. Media4u Magazine [online]. 2019, roč. 16, č. 4, s. 1-9 [cit. 15. 12. 2019]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: http://media4u.cz/mm042019.pdf
 • JANIŠ, Kamil ml. a Vladimíra KOCOURKOVÁ. Rizikové faktory médií jako činitele vývoje jedince. In SOCIALIA 2019: Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí? Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. s. 238-242. ISBN 978-80-557-1646-6.
 • JANIŠ, Kamil ml. a Jitka SKOPALOVÁ. (Ne)dostupnost vzdělávacích aktivit na příkladu virtuálních univerzit třetího věku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. s. 108-115. ISBN 978-80-7509-702-6.
 • JANIŠ, Kamil ml. Výhody polovolného času v kontextu přeměny v antivolný čas u seniorů. Lifelong Learning. 2020, roč. 10, č. 1, s. 97-104. ISSN 1804-526X.


 

Příspěvky na konferencích:


 • Konference Rodina očima naší doby, Ústav pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Opava, 3. 10. 2007, JANIŠ, K. ml. Sociální prostředí jako faktor ovlivňující vztah rodičů k dětem.
 • Konference Sociálně-terapeutická práce s rodinou, Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných polit Slezské univerzity v Opavě, Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Opava, 15. 10. 2008, JANIŠ, K.  ml.Zážitková pedagogika jako metoda práce s dětmi ohroženými sociálně-patologickými jevy.
 • V. Hradecké dny sociální práce, konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 24. - 25. 10. 2008, JANIŠ, K. ml. Volný čas seniorů (poster).
 • VI. Hradecké dny sociální práce, konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 16. - 17. 10. 2009, JANIŠ, K. ml. Etika v komunikaci sociálního pracovníka.
 • VII. mezinárodní vědecká konference PROBLEMATIKA GENERACE 50 PLUS. České Budějovice, 21. - 22. 9. 2010, JANIŠ, K. ml., JANIŠ, K. st. Volný čas a zdraví v seniorském věku.
 • Mezinárodní vědecká konference VII. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové, 1. - 2. 10. 2010, JANIŠ, K. ml. Volný čas seniorů pohledem studentů sociálních oborů.
 • Mezinárodní konference Socialia 2010 "Sociální deviace v kontextu společenských věd". Hradec Králové, 14. - 15. 10. 2010, JANIŠ, K. ml. "Facka vs. poznámka" aneb je využití fyzických trestů ve škole ospravedlnitelné?
 • Medzinárodná vedecká konferencia Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Trnava, 25. - 26. 11. 2010, JANIŠ, K. st., JANIŠ, K. ml., KOLAŘÍKOVÁ, M. "Spouštěče šikany" na základních školách.
 • VIII. ročník mezinárodní studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, 1. 12. 2010, JANIŠ, K. ml. Volný čas seniorů.
 • Mezinárodní konference "Warsztat pracy pedagoga resocjalizacyjnego (dokonania i perspektywy). Opava, 14. 12. 2010, JANIŠ, K. ml. Využití městského prostředí ke hře jako pozitivního faktoru socializace jedince.
 • Medzinárodná konferencia Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže. Malacky, 22. - 23. 2. 2011. JANIŠ, K. ml. Možnosti vzdělávání v rámci volnočasových aktivit.
 • Fórum pedagogické kinantropologie, Stráž nad Nežárkou, 22. - 23. 9. 2011, JANIŠ, K. ml. Výchova k fair play jako součást tělesné výchovy.
 • Mezinárodní vědecká konference VIII. Hradecké dny sociální práce, 7. - 8. 10. 2011, JANIŠ, K. ml. Volný čas seniorů v zařízeních sociální péče ve srovnání s volným časem seniorů žijících v domácím prostředí.
 • Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou Aktuálne otázky pedagogiky, 11. 11. 2011, JANIŠ, K. ml. Vzdělávání seniorů jako cesta ke kvalitnímu trávení jejich volného času.
 • Konference k aktuálním tématům pedagogické praxe. Uherský Brod, 30. 3. 2012, JANIŠ, K. ml. Jak realizovat fyzické tresty bez bití a rákosky?
 • Aktuálné teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch disertačných prác doktorandov. Trnava,  JANIŠ, K. ml. Volný čas jako prostředek zvýšení pohybové aktivnosti u seniorů a prevence ageismu.
 • Fórum pedagogické kinantropologie, Stráž nad Nežárkou, 20. - 22. 9. 2012, JANIŠ, K. ml. Kde se stala chyba?
 • Dny prevence, Ostrava, 24. 9. - 25. 9. 2012, JANIŠ, K. ml. Využití pohádek v primární prevenci sociálně patologických a jevů a nebezpečného chování.
 • Stárnutí 2012, Praha, 26. 10. - 27. 10. 2012, JANIŠ, K. ml. Vybraný model determinantů volnočasového chování seniorů.
 • Dny prevence, Ostrava, 25. 2. - 26. 2. 2015, JANIŠ, K. ml. a R. MAISTRYSZINOVÁ. Kyberšikana - jdeme na prevenci dobře?
 • Cirkus Comenius, Uherský Brod, 27. 3. 2015, JANIŠ, K. ml. 100x objevená pedagogická Amerika.
 • CK KomenSKY, Uherský Brod, 11. 3. 2016, JANIŠ, K. ml. Po stopách neznámých jmen, která změnila pedagogiku.
 • Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa, Ostrava, 17. 3. 2016, JANIŠ, K. ml. Mohou školy reagovat na aktuální požadavky?
 • Socialia 2017 - "Participácia sociálnych pedagógov a iných pomáhajúcich profesií na prevencii a riešení sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 - súčasný stav, problémy a priority", Banská Bystrica, 5. 10. 2017, JANIŠ K. ml. a J. SKOPALOVÁ. Jsou učitelé základních škol připraveni v oblasti prevence a řešení rizikového chování?
 • ICOLLE 2019. Brno, MENDELU, 17. 9. - 18. 9. 2019, JANIŠ K. ml. a J. SKOPALOVÁ.  (Ne)dostupnost vzdělávacích aktivit pro seniory na příkladu virtuálních univerzit třetího věku.
 • Socialia 2019 - "Quo vadit sociálna pedagogika v 21. stoloví", Banská Bystrica, 17. 10. - 18. 10. 2019, JANIŠ K. ml. Rizikové faktory médií jako činitele vývoje jedince.

 

Účast na konferencích a seminářích:

 • Konference Zavádění prvků community policing do praxe Policie ČR, Okresní ředitelství Policie České republiky Opava pod záštitou primátora statutárního města Opava, Opava, 11. 10. 2007.

 • IV. Hradecké dny sociální práce, konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové, Hradec Králové, 12. 10. 2007.

 • Seminář Genderová rovnost ve škole aneb Proč holky nemají buňky na matiku a proč se kluci perou ?, Brno, 22. 2. 2008.

 • Akreditovaný seminář Být a být bit, Člověk v tísni, Brno, 21. - 22. 11. 2008.
 • Konference Sexualita mentálně postižených - II., o.s. ORFEUS, Hradec Králové, 11. - 12. 12. 2008.

 • Konference Internetové poradenství II - Praxe a teorie současného internetového poradenství, Modrá linka, o.s. a Katedra sociální pedagogiky PdF MU v Brně, Brno, 21. října 2010.
 • 8. konference o výchově a volném čase, Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času ve spolupráci s VOŠ JABOK v Praze, Praha, 21. - 22.6. 2012.

 

Recenzní a posuzovatelská činnost:

 • JANIŠ, K., MARKOVÁ, D. Příspěvek k základům sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-621-1.
 • MITLÖHNER, M., STAROSTA, Š. (eds.) Sborník referátů 3. MORAVSKÉHO REGIONÁLNÍHO KONGRESU K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ a II. KRAJSKÉ KONFERENCE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-622-8.
 • ČÍŽKOVÁ, Š. Vybrané kapitoly z funkční anatomie I. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. ISBN 978-80-7248-523-9.
 • STONIŠOVÁ, P., TICHÁ, H. Kyber/Šikana. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012.
 • BLAŠTÍKOVÁ, L. a kol. Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem v základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4894-7.

Další pracovní aktivity

 • 2008 - 2014 člen Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
 • 2008 - 2011 člen Akademického senátu Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
 • 2014 - 2017 předseda Akademického senátu Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
 • 2008 - 2017 člen a předseda Disciplinární komise Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
 • únor 2007 - LVVZ Gymnázium Nymburk - instruktor lyžování (1 týden)
 • 2007 - dosud ZŠ Jana Palacha Kutná Hora (externí spolupráce - instruktor lyžování)