Zahraniční vztahy

Výzva k předkládání návrhů na mezinárodní kreditovou mobilitu Erasmus+ mobilita jednotlivců KA 107

přidáno 10.11.2017

Erasmus + Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Základní Informace

  • Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s partnerskými zeměmi – tj. zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy).
  • Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat v rámci schválených projektů. Na rozdíl od mobilit s programovými zeměmi jsou projekty schvalovány vždy na období 16-26 měsíců. Přihlášky jsou podávány v rámci každoroční výzvy a jsou hodnoceny také kvalitativně.
  • Hodnotí se relevance projektu - tedy plánovaných mobilit, přínos k internacionalizaci SU tak předpokládané partnerské instituce, návaznost na předchozí spolupráci, administrativní zajištění mobilit a služby pro účastníky, ale také přínos mobilit a diseminace výsledků projektu
  • Univerzita může podat vždy pouze jednu přihlášku projektu mobilit s partnerskými zeměmi, ve které budou zahrnuty všechny plánované mobility.

V případě zájmu o zapojení do aktivit kreditové mobility, vypracujte prosím předběžný návrh projektu na listu projektového záměru podepsaný vedoucím ústavu a tajemníkem FVP, který prosím doručte na referát zahraničních vztahů FVP nejpozději do 27.11.2017. Návrhy, které budou vybrány budou následně postoupeny na rektorát SU, který po 10.12. sdělí bližší informace k požadavkům na samotné podání žádosti.

Podporovány jsou:

  • Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců
  • Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce

 

Detailní informace k výhlášení výzvy na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce zde.

Kompletní informace k aktivitě mobilit jednotlivců ve vysokoškolském vzdělávání naleznete v Erasmus Programme Guide pro rok 2018.