Etický kodex

    1. Obecná ustanovení

1.1.    Časopis Sociální patologie a prevence (S.P.P.) je recenzovaným mezinárodním vědeckým periodikem zaměřeným na problematiku sociálně patologických jevů a jejich prevenci. Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi a pouze v anglickém jazyce. Redakce přijímá příspěvky věnující se sociální patologii a prevenci z aspektu oborů pedagogiky, psychologie, sociologie, sociální práce, speciální pedagogiky, kriminologie, penologie, adiktologie. Všechny příspěvky prochází anonymním recenzním řízením a každý rukopis je recenzován dvěma nezávislými recenzenty, recenzní řízení a posuzování rukopisů je objektivní.

1.2.    Etický kodex časopisu popisuje zásady publikační etiky časopisy, které jsou závazné pro autory, šéfredaktora, členy redakční rady, členy výkonné redakce a recenzenty.

 

    2. Autorství a odpovědnost autorů

2.1.    Zasláním textu výkonné redakci autor prohlašuje a potvrzuje, že:

a)            zaslaný text nebyl doposud nikde publikován,
b)            zaslaný text se nenachází v recenzním ani v podobném řízení v rámci jiného časopisu, sborníku apod.,
c)            zaslaný text, příp. obrázky, fotografie aj., jsou autorovým originálním počinem a nezamlčel žádné spolutvůrce či osoby, které se významně podílely na výzkumu či tvorbě rukopisu, od nichž by bylo nutné žádat souhlas s publikováním, a všechny tyto osoby musí být uvedeny jako spoluautoři,
d)           dodržel veškeré formální požadavky.

2.2.    Autoři jsou povinni uvést veškeré použité zdroje a literaturu a tyto musí být řádně citovány v souladu s autorskými právy. Autoři jsou povinni odkazovat a uvádět díla jiných autorů popřípadě i svých vlastních, pokud je citují v doslovném znění či jejich znění mělo vliv na konečnou podobu článku.

2.3.    Autoři poskytnutím textu redakci souhlasí, že jejich rukopis projde nezávislým oboustranně anonymním recenzním řízením. Autoři se zavazují aktivně se podílet na recenzním řízení a odstranit chyby či zapracovat připomínky dle recenzních posudků.

2.4.    Autoři se zavazují uvést finanční nebo jiné významné konflikty zájmů, které mohou mít souvislost s interpretací textu rukopisu či jeho publikováním.

 

    3. Recenzní řízení

3.1.    Šéfredaktor a redaktoři posuzují rukopisy pouze na základě jejich odborných kvalit a posuzování nesmí být ovlivněno národností, etnickou příslušností, genderem, náboženským vyznáním, sexuální orientací či politickým názorem autorů. Rukopisy mohou být redakcí odmítnuty v případě, že nesplňují požadavky či obsahové zaměření časopisu. Výkonná redakce eviduje veškeré nabídnuté rukopisy, včetně zamítnutých před recenzním řízením.

3.2.    Po posouzení rukopisu vybere šéfredaktor dva nezávislé experty, přičemž jejich profesní orientace odpovídá odbornému zaměření článku. Šéfredaktor dbá, aby posuzovatelé nebyli s autorem v osobním či pracovně-právním vztahu. V případě, že jsou recenze protichůdné, je příspěvek zaslán k třetímu oponentnímu posudku.

3.3.    Recenzní řízení je oboustranně anonymní, což znamená, že autorovi je skryta identita recenzenta a recenzentovi je skryta identita autora. Výkonná redakce časopisu si vyhrazuje právo upravit před postoupením redakční radě nebo recenzentům autorův příspěvek tak, aby byla zajištěna maximální míra anonymity. Zejména vymazat jména autora, spoluautorů, informace o grantové podpoře, pracovištích autora a spoluautora. Odstranění informací však neovlivní obsahovou stránku příspěvku.

3.4.    Recenzní řízení je nezávislé a objektivní, recenzenti se zavazují posoudit rukopis nestranně, nezaujatě, profesionálně a kvalitně. Recenzní posuzovatelé jsou povinni zacházet se zaslaným rukopisem důvěrně, poskytovaní rukopisů či jejich částí třetí straně není povoleno. Pokud recenzent obdrží rukopis, z něhož je patrná identita autora či spoluautora, je povinen o této skutečnosti informovat výkonnou redakci. Oslovený recenzent je povinen odmítnout vypracování posudku, pokud existuje podezření ze střetu zájmu. Recenzent informuje výkonnou redakci má-li podezření z plagiátorství či nedodržovaní autorských práv.

3.5.    Autor má právo seznámit se s recenzními posudky.

 

    4. Šéfredaktor a redaktoři

4.1.    Šéfredaktor a redaktoři zacházejí se zaslanými rukopisy důvěrně a citlivě, neposkytují informace o rukopisech či recenzním řízení kromě autorů a recenzních posuzovatelů žádným dalším osobám.

4.2.    Redaktoři dbají na zajištění anonymity rukopisů a osob autorů a recenzních posuzovatelů.

4.3.    Obdrží-li redakce rukopis od někoho z redaktorů časopisu, recenzní řízení musí řídit jiný člen redakce. Redaktoři nesmí posuzovat rukopis, existuje-li možný střet zájmů.

4.4.    Redakce eviduje a archivuje veškeré články zaslané redakci, jako i informace o průběhu recenzního řízení včetně recenzních posudků.

4.5.    Za konečné rozhodnutí o přijetí či odmítnutí rukopisů odpovídá vždy šéfredaktor.

4.6.    Redakce se zavazuje otisknout a zveřejnit veškeré opravy či omluvy, zjistí-li skutečnosti, které to vyžadují.

4.7.    Redakce je zodpovědná za dodržování pravidel publikační etiky a přijala veškerá opatření proti plagiátorství a nekalým praktikám.