Příklady citací

Všechny informační zdroje by měly být identifikovány v odkazech pod čarou, nikoli pouze v samostatném seznamu.

Kniha
Jeden autor

  1. LEWIS, Paul G.: Central Europe since 1945, London 1994, 330.

  2. LEWIS, 115.

   Dva a více autorů

   1. ROMPORTLOVÁ, Marta – SLÁDEK, Zdeněk: Hospodářský a sociální vývoj ve střední a jihovýchodní Evropě 1918–1938, Brno 1994, 210.

   2. ROMPORTLOVÁ – SLÁDEK, 120.

   Kapitola nebo jiná část knihy, příspěvek v ročence či sborníku z konference

   1. EVANS, Robert J. W.: Hungarians, Czechs, and Slovaks: Some Mutual Perceptions, 1900–1950, in: Czechoslovakia in a Nationalist and Fascist Europe 1918–1948, CORNWALL, Mark – EVANS, Robert J. W. (eds.), Oxford – New York 2007, 110.

   2. EVANS, 115.

   Článek v časopise

   1. TAKÁCS, Tibor: A városi elit Nyíregyházán a 20. század elsőfelében, in: Századok, 140, 2006, 1, 25–77.

   2. TAKÁCS, 30.

   Jestliže je odkazováno na různé práce jednoho autora, uvádějte při druhé a následující citaci pouze počáteční slovo či slova názvu odkazovaného díla.

   Příklad:

   1. LEWIS, Paul G.: Central Europe since 1945, London 1994, 330.

   2. LEWIS, Central Europe, 120.

   Novinový článek

    1. České slovo, 1935, Year 27, No. 288, 12 December.

    Archivní zdroj

    Když odkazujete k archivním zdrojům, uvádějte vždy:

    • úplný název archivu v národním jazyce a v závorkách jeho anglický překlad včetně oficiální zkratky, pokud budete v následujícím textu odkazovat k materiálům z tohoto archivu
    • původní název fondu a v závorkách jeho překlad do angličtiny včetně oficiální zkratky, pokud budete v následujícím textu odkazovat k materiálům z tohoto fondu

    Příklad:

    Národní archiv (National archive in Prague; hereinafter referred only as NA), fund Prezídium ministerské rady (Presidium of the Council of Ministers; hereinafter referred to only as PMR) …

    • přesné umístění dokumentu

    Příklad:

    … carton XY, doc. No. XY (etc.)

    Psaní čísel, dat a jmen

    Čísla od jedné do devadesáti devíti a další celé stovky (tři sta) by měly být psány slovem, s výjimkou čísel uvádějících procenta (43.1 %), jednotky (pro jednotky s výjimkou km2 nepoužívejte zkratky, ale uvádějte celé názvy, např. litry, metry, kilometry, hektary apod.) nebo sumy peněz: v tomto případě používejte arabské číslice (např. 37,352; 843,875; 786,415,412). Tisíce a miliony pište následujícím způsobem: tři tisíce, třicet tisíc, 37 tisíc, 843 tisíc, čtyři miliony, 786 millionů.

    Data by měla být psána následovně: 6 October 1925; 1920s (nikoli 1930’s); in 1925 (nikoli v r. 1925); 20th Century (nikoli dvacáté století). V textu nepoužívejte kurzívu.

    Jména by měla být při prvním užití uvedena celá, nikoli jen iniciály či zkratky.