CIII-CZ-1104-01-1617

Economic, Social and Political Aspects of Central Europe

Síť partnerských vysokých škol Economic, Social and Political Aspects of Central Europe vznikla v roce 2012 s cílem vytvořit pevnější základnu spolupráce mezi školami z České republiky, Slovenska a Polska, které už měly dlouholetou tradici studentských a pedagogických výměn i vědeckovýzkumné spolupráce. Užší vztahy mezi partnerskými školami umožňují vytvořit lepší podmínky pro další společné vzdělávací a vědeckovýzkumné aktivity s významným mezinárodním i interdisciplinárním přesahem.

V rámci obnovené sítě v akademickém roce 2016/2017 české a polské partnerské školy nabízejí studentům studium předmětů, věnovaných aktuálnímu politickému, sociálnímu a ekonomickému vývoji jak v jednotlivých partnerských zemích, tak především v celém regionu transformující se postkomunistické střední Evropy, resp. v širším evropském kontextu a umožnují jim i jejich vyučujícím podílet se na výzkumu těchto skutečnosti. Trvalým cílem je prohloubit vzájemnou informovanost studentů o sousedních zemích a schopnost interpretovat jednotlivé události a změny z hlediska vývoje celé střední Evropy či širších souvislostí. Vzájemná informovanost a vědomí širších souvislostí umožní studentům lépe se orientovat v dalším studiu i profesní kariéře a rovněž lépe se uplatnit na středoevropském, resp. evropském pracovním trhu.

V současné době, kdy všechny partnerské fakulty nabízejí doktorské studijní programy, chceme rozšířit možnosti spolupráce i v této oblasti. Studenti doktorských programů budou mít možnost absolvovat krátkodobé mobility na partnerských školách a využít je k rešerším, konzultacím či vědeckému výzkumu potřebným pro jejich disertační projekty.

Intenzitu spolupráce v rámci plánované sítě posílí i možnost využít kvalitní informační a komunikační zázemí. Partneři sítě spolu budou moci komunikovat i prostřednictvím elektronických konferencí a videokonferencí. Bude zprovozněn a dále zkvalitňován informační web sítě včetně aplikací Moodle a knihovny odborných článků jednotlivých účastníků. S aktivitami sítě tak budou mít možnost se seznámit i studenti, učitelé a součásti univerzit, kteří do nich zatím nebyli zapojeni – otvírá se tak možnost průběžného rozšiřování sítě o další účastníky a partnerské instituce.

Výuka v rámci studentských a pedagogických výměn je připravena v anglickém jazyce.

Všechny zúčastněné školy používají systém ECTS a kredity získané v rámci výměnných pobytů budou studentům uznány na jejich domácí univerzitě.

Další rozvoj sítě v roce 2016/2017:

1)      Získání nových účastníků sítě, zejména z oblastí střední Evropy (Slovensko, Maďarsko Rakousko, Slovinsko).

2)      Rozšiřování aktivit stávající sítě. Postupné zapojování dalších partnerských škol do společného mezinárodního magisterského studijního oboru „Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě“. Rozšíření nabídky aktivit např. o krátkodobé semináře a letní školy či další odborné exkurze, a to jak pro studenty, tak pro učitele.

3)      Další zkvalitňování a rozšiřování informačního a komunikačního zázemí sítě.