Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Základní informace

 

Nově zřízené Výzkumné centrum pro sociální začleňování představuje legitimní součást Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě. Bylo zřízeno ke dni 2. května 2018 v rámci mimořádného zasedání Akademického senátu fakulty, který hlasoval k této věci na základě návrhu děkana prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr.

Vedením centra děkanem fakulty byl pověřen doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Jeho tým tvoří akademickou obcí uznávaní pracovníci se širokým profesním profilem, s bohatými vědecko-výzkumnými, pedagogickými a  deklarovanými úspěšnými rozvojovými aktivitami u nás a v zahraničí. Jejich široká afiliace k oborově vědnímu základu představuje garantovaný předpoklad pro týmovou a systémově komplementární spolupráci odborníků. Ta směřuje k cílům souvisejícím s tvorbou, realizací a participací na výzkumných projektových záměrech k problematice sociálního začleňování heterogenních cílových skupin, a to ve vztahu k různě koncipovaným oblastem kvality života člověka jako jednotlivce, kvality života skupiny lidí jako určitého společenského uskupení nebo kvality života lidí jako společenského celku.

Pracovníci výzkumného centra při realizaci svých projektových aktivit kladou zvýšený důraz na obsah a charakter jejich záměrů. Podporují takové záměry, jejichž výstupy přinášejí společensky prospěšnou, hmatatelně prokazatelnou využitelnost. Pamatují však na jejich reálnou uplatnitelnost. Nemalý důraz kladou na to, aby v jejich rámci byly exaktně definované výzkumné, příp. rozvojové parametry, jasné závěry s doložitelnou argumentační dikcí a s jasně definovanými doporučeními pro teorii a praxi vědy.

Spolupráce pracovníků centra spočívá rovněž v oblasti tvorby, realizace a participace na rozvojových akcích, aktivitách, jejichž věcný rámec jednak navazuje na dříve uskutečněné výzkumné projekty fakulty, nebo paralelně má souvislost s jejími realizacemi, čímž je zajištěna synergetizace cílů aplikovaně orientovaných výzkumů s cíli rozvojových záměrů.

Jako další pilíř, a ne malý, tvoří spolupráce pracovníků centra, jež se spojená s agendou činností, úkolů a akcí,  jež souvisejí s přípravou a tvorbou akreditačních podkladů, spisů, nebo také souvisejí s bezprostřední výukou v rámci již uskutečňovaných akreditovaných studijních programů Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě.