Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Členové centra ve své dosavadní profesní činnosti evidují úspěšnou spolupráci u níže uvedených domácích a zahraničních institucí či subjektů s různým společensky významným působením a dopadem:

 

I. Školy, školská, preventivní, preventivně-výchovná a resocializační zařízení

 • Pedagogicko-psychologické poradny: Opava, Ostrava, Karviná, Nový Jičín
 • Speciálněpedagogická centra: Opava, Ostrava, Karviná, Krnov, Valašské Meziříčí
 • Mateřské školy, Základní školy, Střední školy v rámci Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje
 • Rezidenční zařízení v rámci Moravskoslezského kraje: dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, domovy pro seniory
 • Zapsané spolky a jiné subjekty neziskového sektoru (NNO/NGO) v rámci Moravskoslezského kraje a hl. města Prahy
 • Probační a mediační služba Opava a Ostrava
 • Vězeňská služba ČR

 

II. Asociace a odborné společnosti:

 • Asociace vysokoškolských poradců
 • Asociace speciálních pedagogů
 • Česká pedagogická společnost
 • Asociace pedagogického výzkumu
 • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
 • Muzeum romské kultury v Brně
 • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
 • International Snoezelen Association, Dánsko

 

III.  Orgány s veřejně správní agendou

 • Vládní Agentura pro sociální začleňování Úřad Vlády České republiky
 • Rada Vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad Vlády České republiky
 • Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování ve městě Ostrava, Úřad Vlády České republiky
 • Pracovní skupina pro oblast vzdělávání Romů, Úřad Vlády České republiky
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Česká školní inspekce
 • Národního ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Národní institut pro další vzdělávání
 • Monitorovací výbor a pracovní skupiny Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Magistrát města Ostravy
 • Magistrát města Opavy

 

IV. Domácí akademická obec:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Vysoká škola baňská – Technická univerzita v Ostravě
 • Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze

 

V. Zahraniční akademická obec

 • Německo: Free University of Berlin

 

 • Austrálie: Griffith University,  School of Education and Professional Studies

 

 • Polsko: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Pedagogiczny
 • Pedagogium Wysza Szkola Nauz Spolecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydzial Nauk Spolecznych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach , Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Uniwersytet Opolski, Wydzial Nauk Spolecznych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 • Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 • Slovensko: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta humanitných vied
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva