Výzkumné centrum pro sociální začleňování

 

Název projektu: Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
Číslo projektu:
Doba řešení projektu: 2014–2015
Název dotačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Hlavní řešitel projektu: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Další řešitelé za centrum: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., PhDr. Petr Adamus, Ph.D., Bc. Zlatuše Krpcová
Teritoriální přímý dopad: 13 krajů České republiky, mimo hlavní město Praha

 

Stručný popis projektu:

Projekt představuje celorepublikový výzkum, v jehož rámci jsou tří základní oblasti: sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol, sociologická analýza zaměřená na popis a zhodnocení efektivity vzdělávací soustavy ve městech Krnov a Sokolov, sociologická analýza zaměřená na popis a identifikaci bariér účasti dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání.

 

Výstupy projektu:

monografie

 • KALEJA, M. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-191-4
 • ZEZULKOVÁ, E. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-189-1
 • JANÁK, D., STANOEV, M. a kol. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu. Sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-188-4
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7

 

závěrečné zprávy s parametry monografie

 • KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978–80–7510–159-4
 • JANÁK, D., STANOEV, M. a kol. Sociologická analýza zaměřená na popis a zhodnocení efektivity vzdělávací soustavy ve městech Krnov a Sokolov. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 2. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP SU, 2015. ISBN 978-80-7510-164-8.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M., JANIŠ, k. ml. Sociologická analýza zaměřená na popis a identifikaci bariér účasti dětí z prostředí sociální exkluze v předškolním vzdělávání. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-158-7

 

metodika

 • ADAMUS, P. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-190-7

 

Stať v odborném recenzovaném časopise:

 • KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary Education. Multidisciplinary Journal of School Education, Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2016, roč. 9, č. 1, s. 101-132. ISSN 2543-8409.
 • ZEZULKOVÁ, Eva a Martin KALEJA. The preparedness of pupils in primary school education to use reading as a tool of knowledge. Multidisciplinary Journal of School Education, Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2016, roč. 10, č. 2, s. 11-40. ISSN 2543-8409.

 

Stať ve recenzovaném sborníku:

 • KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel? In Miriam Prokešová. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. 1. vydání. Ostrava: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 233-247, 15 s. ISBN 978-80-905245-6-9.

 

Propagace projektu: