Výzkumné centrum pro sociální začleňování

 

Název projektu: Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239
Doba řešení projektu: 2016–2019
Název dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Hlavní řešitel projektu:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

odborný garant projektu

Další řešitelé za centrum:

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Bc. Zlatuše Krpcová

Jana Tamfalová

Další řešitelé za FVP SU:

Ing. Josef Vícha, Bc. Eva Sladká, Mgr. Martina Vaculíková, Ing. Jiří Zemánek, Mgr. Ludmila Tesařová

Partnerské instituce:
  • Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace
  • Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace
Teritoriální přímý dopad:
  • Moravskoslezský kraj: Opava, Ostrava, Krnov
  • Zlínský kraj: Vsetín

 

Stručný popis projektu:

Projekt představuje výzkumně podloženou žádoucí podporu inkluzivní politiky vzdělávání romských žáků ZŠ s předmětným zásahem do otázek rodinného prostředí, školního prostředí, otázek poradenství a kompetencí pedagogů a jiných pracovníků, angažujících se do řešené problematiky. Koncepčně je sestaven ze šesti KA, jejichž cíle zohledňují aktuální potřeby definovaných úkolů jednotlivých částí projektu, vedou terénní pedagogickou společnost k systemizovaným změnám, vedoucím k prevenci školní neúspěšnosti.

Webové stránky projektu


Vybrané dílčí publikační výstupy:

 

Stať v odborném recenzovaném periodiku:

  • JANKŮ, Kateřina a Martin KALEJA. Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu. GRANT journal, MAGNANIMITAS Assn., 2018, roč. 7, č. 01, s. 52-56. ISSN 1805-0638.

 

Stať v recenzovaném sborníku:

  • JANKŮ, Kateřina a Martin KALEJA. Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2018. Učitel, žák, psycholog. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 81-87, 8 s. ISBN 978-80-87952-25-2
  • KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Současný stav: Romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky. In Jiří Králík. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. 1.vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 44-51, 8 s. ISBN 978-80-87952-21-4.
  • KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Heterogenita v konceptu inkluzivního vzdělávání: Pohledem na děti a žáky v povinném vzdělávání. In Jiří Králík. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 18-26, 9 s. ISBN 978-80-87952-21-4.