Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Výběr z profesního CV doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D.


Dosažená kvalifikace

 • 2015 - docent (doc.), Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika, 2017 - doktor habilitowany (dr. hab). - nostrifikace polským Ministerstvem pro vědu a vysoké školství ve Varšavě
 • 2013 - doktor filozofie (PhDr.), Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Pedagogika
 • 2010 - doktor (Ph.D.), Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika
 • 2009 - doktor filozofie (PhDr.), Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika
 • 2009 - magistr (Mgr.), Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika pro učitele
 • 2007 - magistr (Mgr.), Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Sociální pedagogika

 

Profesní zkušenosti

I. vědecko-výzkumné, rozvojové, pedagogické

 • 09/2010 – dosud Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
 • 09/2009 – dosud    Ostravská univerzita, Pedagogický fakulta
 • 09/2006–08/2009  Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
 • 02/2014–08/2015  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
 • 09/2008–08/2009  AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., Ostrava - Vítkovice
 • 09/2008–08/2009  AHOL - Vyšší odborná škola, o.p.s., Ostrava-Zábřeh
 • 09/2007–06/2008   Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
 • 09/2001–08/2008   Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory

 

II. expert, konzultant, odborný garant projektového záměru, lektor, mentor, školitel atp– dlouhodobá pracovně-právní spolupráce

 • Úřad Vlády České republiky
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Studio Ostrava, Česká televize
 • Slovo 21, zapsaný spolek

 

III. projektové (vědeckovýzkumné, rozvojové, inovační a jiné) aktivity

 • 9 x hlavní řešitel u projektů velkého (celorepublikového, celouniverzitního) a středního rozsahu
 • 32 x spoluřešitel u projektů velkého (celorepublikového, celouniverzitního) a středního rozsahu
 • 1x národní výzkumník komparativní evropské studie (Open Society Found, London, Great Britain)

 

Výběr vědeckých a odborných monografií

Editor a spoluautor  - vydané na Německu, v angličtině

 • KYUCHUKOV, H.; KALEJA, M.; SAMKO, M.  (Eds.)  2014.  Roma 01: Linguistic, Cultural, and Educational Issues of Roma. München : LINCOM GmbH,  ISBN 9783862885824

Editor a spoluautor  - vydané na Slovensku

 • KALEJA, M., PREČUCHOVÁ-ŠTEFANOVIČOVÁ, A., ŠULOVSKÁ, M., SMETANOVÁ, D. 2014. Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základnych škôl. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-89726-17-2.
 • KALEJA, M., PREČUCHOVÁ-ŠTEFANOVIČOVÁ, A., ŠULOVSKÁ, M. 2014. Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základnych škôl. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-89726-18-9.

 

Editor a spoluautor  - vydané v angličtině

 • KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2014. School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic: Basic Description of the Current Situation. Ostrava: Faculty of Education, University of Ostrava. ISBN 978-80-7464-629-4.
 • KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2012. The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education. Ostrava: Faculty of Education, University of Ostrava. ISBN 978-80-7464-171-8.

 

Jediný autor

 • KALEJA, M. 2015. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-160-0.
 • KALEJA, M. 2014. Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-544-0.
 • KALEJA, M. 2013. Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-233-3.
 • KALEJA, M. 2013. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice.Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-396-5.
 • KALEJA, M. 2011. Romové a škola versus rodiče a žáci. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-943-8.

 

Editor a spoluautor

 • KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2016. Školská inkluze versus exkluze. Vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7464-840-3 / ISBN 978-80-7464-841-0 (online).
 • KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E., ADAMUS, P., MÜHLPACHR, P. 2015. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-167-9.
 • KALEJA, M. et al. 2014. Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-630-0.
 • KALEJA, M. et al. 2014. Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-674-4.
 • KALEJA, M. et al. 2013. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-475-7.
 • KALEJA, M. et al. 2012. Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-175-6.
 • KALEJA, M., KOVÁŘOVÁ, R., ZEZULKOVÁ, E., FRANIOK, P. 2012. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-174-9.
 • KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E., FRANIOK, P. 2011. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-022-3.
 • FRANIOK, P., KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2010. Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-921-6.
 • KALEJA, M., KNEJP, J. (Eds.) 2009. Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma.Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-708-3.
 • KALEJA, M. Prezentace: Rovné příležitosti ve vzdělávání. Havířov: Základní škola, Havířov - Šumbark, Jarošova 33/851, příspěvková organizace.

 

Editor

 • KALEJA, M. et al. 2014. Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-692-8.

 

Spoluautor

 • ADAMUS, P., ZEZULKOVÁ, E., KALEJA, M., FRANIOK, P. 2016. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-884-7.
 • ADAMUS, P., FRANIOK, P., KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2015. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7464-798-7.

 

závěrečná výzkumná zpráva s parametry vědecké monografie

Editor a spoluautor

 • KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2015. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1. Opava: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978–80–7510–159-4.

 

Členství

 • Rada Naukowa Instytutu Nauk Społecznych, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Vědecká rady Fakulty veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
 • Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřad vlády České republiky
 • Pracovní skupina pro vzdělávání Romů, Úřad vlády České republiky
 • Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, Úřad vlády České republiky
 • Expertní tým pro společné vzdělávání, MŠMT ČR
 • Monitorovací výbor OP VVV, MŠMT ČR
 • Plánovací komise Hlavní OP VVV, MŠMT ČR
 • Dílčí komise PO3 OP VVV, MŠMT ČR
 • Pracovní skupina pro rodinnou koncepci města Ostravy, Magistrát města Ostravy
 • Hlavní výbor České pedagogické společnosti
 • Opavská pobočka České pedagogické společnosti
 • Redakce mezinárodního odborného recenzovaného periodika Social Pathology and Prevention
 • Centrum pedagogického výzkumu, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
 • Centrum Pyramida - centrum podpory uchazečům a studentům, Ostravská univerzita

 

 

Spolupráce v rámci expertní, redakční, editorské, recenzní a jiné činnosti

I. evropské a národní platformy

 • Evropská komise, Rada Evropy
 • Úřad Vlády České republiky
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Fond rozvoje vysokých škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Fulbrightova komise, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Grantová agentura Univerzity Karlovy
 • Nakladatelství MSD, Společnost MSD, spol. s r.o.
 • Nakladatelství Grada Publishing, a.s., Praha
 • Muzeum romské kultury v Brně

 

II. akademická obec

 • Uniwersytet Opolski, Opole, Polsko
 • Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Polsko
 • Uniwerytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polsko
 • Uniwersytet Humanysticzno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Polsko
 • Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Slovensko
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Slovensko
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Slovensko
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Slovensko

 

 • Karlova univerzita, Pedagogická fakulta
 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
 • Technická univerzita v Liberci
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
 • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
 • Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
 • Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik

 

III. odborné recenzované a v databázích indexované časopisy

 • Časopis Speciální pedagogika, Karlova univerzita
 • Časopis Social Pathology and Prevention, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
 • Časopis Sociální pedagogika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Časopis Studia paedagogica, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
 • Czasopismo Przegląd Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Multidisciplinary Journal of School Education, Jesuit University Ignatianum in Krakow
 • Časopis Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • The New Educational Review
 • Časopis AntropoWebzin, AntropoWebzin,z.s.,
 • Czasopismo Forum Pedagogiczne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Google Scholar ResearchGateNet Academia.edu ORCID