Výzkumné centrum pro sociální začleňování

 

Název projektu: Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě
Číslo projektu: 24/ISIP/2016
Doba řešení projektu: 2016–2018
Poskytovatel dotace: IP, Slezská univerzita v Opavě
Hlavní řešitel projektu: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Další řešitelé za centrum: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., Jana Tamfalová, prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., Bc. Zlatuše Krpcová
Další řešitelé za FVP SU: Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Bc. Klára Kostřibová, Kateřina Velecká

 

Stručný popis projektu:

Výzkumný rámec předloženého projektu je vázán na kritickou analýzu indikátorů negativně determinujících objektivní neúspěšnost studentů FVP SU v Opavě, kteří v době realizace projektu přecházejí do stavu neaktivních studentů z důvodu ukončení studia a kterým v období 2008 – 2015 studium bylo ukončeno univerzitou, případně bylo ukončeno na vlastní žádost. Prostřednictvím aplikace kvantitativně a kvalitativně organizovaných výzkumných schémat se řešitelský tým zaměří na již předem zmapované oblasti zkoumaného fenoménu, s cílem exaktně a v intencích platných standardů definovat, charakterizovat, kvantifikovat a objasňovat souvislosti zasahující do řešeného tématu. Výzkumné kroky budou konstruovány do několika etap vlastní realizace projektového záměru: specifikace cílové skupiny výzkumu, vymezení výzkumného rozsahu ve vztahu k cílové skupině a její diverzifikaci, zajištění podmínek realizace výzkumu, pilotáž/raport, sběr empirických dat, zpracování a optimálně volena analýza získaných dat. Následně z metodologicky relevantně věcné a adekvátně koncipované analýzy vyplynou exaktně definované výzkumné závěry a doporučení pro implikaci do teoretických poznatků relevantních disciplín a především pro implikaci poznatků do kompetenčního rámce akademických pracovníků vybraných studijních programů a oborů, a to se zřetelným důrazem k inovaci jednotlivých předmětů/kurzů vyučovaných na SLU v Opavě. Realizace výzkumného záměru v sobě zahrnuje přímou podporu kvality vzdělávání na FVP SU v Opavě, kterou řešitelský tým vnímá jako praktický dopad empiricky laděných vstupů a výstupů projektu, jehož doba řešení počítá s tříletým obdobím.

 

Výstupy projektu

E-learningové kurzy:

  • KALEJA, Martin. Terciární vzdělávání a jeho kontext k rovnému přístupu s orientací na prevenci studijní neúspěšnosti. E-learningový kurz v rámci realizovaného výzkumného projektu v prostředí moodle SLU. Opava: Výzkumné centrum pro sociální začleňování, FVP Slezské univerzity v Opavě, 2018.


Aktivní účast na konferencích:

  • KALEJA, Martin. Prezentace: Terciární vzdělávání v aplikovaném měnícím se výzkumném schématu. Konference České pedagogické společnosti: Škola pro všechny aneb interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. [2017-03-16/17].
  • KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Prezentace: Niepowodzenia szkolne jako przyczyna niedostosowania społecznego, Krytyczna refleksja obiektywnych i subiektywnych predyktorów.  Konference: Horyzonty resocjalizacji: Edukacjam Prewencja, Profilaktyka. Warszawa: Pedagogium Wysza szkola nauk spolecznych w Warszawie.[2017-03-10].
  • KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Prezentace: Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. Konference: Mezinárodní vědecká konference ICCOLE 2016. Brno: Mendelova univerzita. [2016-09-13-14].

 

Publikační výstupy projektu:

  • KALEJA, Martin. (Ed.) Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty  v terciárním vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků k mezinárodnímu konferenčnímu workshopu. Opava: Výzkumné centrum pro sociální začleňování, FVP Slezské univerzity v Opavě. (print)/(online)
  • KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In: Hlaďo, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICCOLE 2016. Proceedings of International Scientific Conference ICCOLE 2016. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 198-208.