Bc., prezenční a kombinovaná forma

Termín pro podání přihlášek: Příjem přihlášek pro akademický rok 2021/2022 ukončen.

Obecná charakteristika
Obor Všeobecná sestra připravuje odborníky schopné samostatně poskytovat individuální péči a oporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, handicapovaným a umírajícím), rodinám a komunitám v jejich geografickém a společenském prostředí, ve kterém žijí. Získané vědomosti a dovednosti umožňují absolventům zhodnotit aktuální zdravotní stav a bio-psycho-sociální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích. Všeobecné sestry se připravují na vykonávání specifických činností v oblasti zdravotní péče. Ta mimo jiné zahrnuje péči poskytovanou dětem, dospívajícím, dospělým a seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při různých somatických a psychických potížích. Tyto sestry umí chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin v souvislosti s jejich autonomií a soběstačností v oblasti tělesných a psychických funkcí. Všeobecné sestry umí přizpůsobit poskytovanou péči psychologickým, sociálním, ekonomickým a kulturním odlišnostem života zdravých i postižených osob.Obor připravuje všeobecné sestry, které poskytnou všeobecnou ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických a psychických obtížích ať už v nemocnici nebo mimo ně.

Cíl studia
Obor připravuje všeobecné sestry, které poskytnou všeobecnou ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických a psychických obtížích ať už v nemocnici nebo mimo ně. 

Místo konání
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky
Podmínky pro přijetí
Vlastní přijímací zkouška – absolvování písemného zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd.

Obsah studia

Obsah kurzu
Tříletý bakalářský program obsahuje základní teoretické disciplíny, které rozšiřují znalosti studentů a poskytují podmínky pro další studium odborných předmětů. Prakticky zaměřené předměty připravují studenty k výkonu profese Všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních.

Kde se uplatním? 
Činnost všeobecných sester, které odpovídají za všeobecnou ošetřovatelskou péči zahrnuje: péči o děti, dospívající, dospělé a seniory při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických a psychických potížích, o které je pečováno v nemocnicích nebo mimo ně. Tyto sestry musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí, s přihlédnutím na psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života postižených osob.
Po získání profesní kvalifikace (způsobilosti) plní absolvent odborné úkoly v jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciární) péče o zdraví obyvatelstva. Uplatnění je možné v rámci struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb, které jsou poskytovány ve státních i nestátních (lůžkových i nelůžkových) zařízeních a institucích. Všeobecné sestry mohou pracovat ve službách, které poskytují péči o děti, dospívající, dospělé, seniory, rodinu, komunitu, ohrožené skupiny, duševně nemocné, handicapované, nevyléčitelně nemocné, umírající, apod.

Co se naučím
Samostatně poskytovat indiviuální péče pacientům, zhodnotit aktulní zdravotní stav a zajistit všestranou ošetřovatelskou péči včet ně individuáních potřeb. Naučím se samostatného rozhodování v oblasti ošetřovatelské péče a kritickému myšlení.


Garant studia: 
MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
e-mail:  matus.peteja@fvp.slu.cz