Věda a výzkum

Studentská grantová soutěž SU Opava (SGS)

Cílem Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě je podpora projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských nebo magisterských studijních programů univerzity. Více informací o Studentské grantové soutěži na Slezské univerzitě v Opavě naleznete ve Směrnici rektora č. 15/2015 - Zásady Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

 

Studentská grantová soutěž na rok 2018

Byla vyhlášena Studentská grantová soutěž Slezské univerzity v Opavě pro rok 2018, která se řídí Rozhodnutím rektora č. 30/2017, jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž s počátkem řešení projektů v roce 2018.

Je potřeba, aby žadatelé vyplňovali žádosti na předepsaném formuláři, který je k dispozici zde.

Fakultní termín pro doručení žádostí je stanoven na 19. 2. 2018 a rektorátní termín na 12. 3. 2018. Žádosti je potřeba dodat v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a současně také v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

Fakultní termín pro odevzdání Žádosti o pokračování projektu - část A na rok 2018 je stanoven na 15. 1. 2018. Žádosti se odevzdávají ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a současně také v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

Fakultní termín pro odevzdání Žádostí o pokračování projektu - část B na rok 2018 je stanoven na 19. 2. 2018. Žádosti se odevzdávají ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a současně také v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

 

Členové Grantové komise FVP SU