Věda a výzkum

Vyhlášení dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů projektů podporujících vědu a výzkum v Moravskoslezském kraji. Jedná se o následující dotační programy:

 1. Dotační titul 1 – neinvestiční dotace
  • Cílem tohoto dotačního programu je zapojení zahraničních vědeckých pracovníků nebo českých vědeckých pracovníků, působících dlouhodobě v zahraničí do vědeckých projektů realizovaných v Moravskoslezském kraji výzkumnými týmy v přírodovědných, matematicko-fyzikálních, medicínských, technických a společenskovědních oborech, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.
  • Žadatelem a příjemcem dotace mohou být: právnické osoby splňující definici výzkumné organizace podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovaci 2006/C 323/01 a nemocnice, jež mají formu příspěvkové organizace. Žadatel a příjemce dotace musí mít sídlo v Moravskoslezském kraji.
  • Výzkumné organizace a nemocnice, jež mají formu příspěvkové organizace, musí splňovat minimálně 4 000 bodů podle závěrečných výsledků hodnocení výzkumných organizací, schválených v roce 2012 Radou pro výzkum, vývoj a inovace a dle těchto bodových výsledků budou rozděleny do pěti skupin.
  • Maximální výše dotace bude poskytována v závislosti na typu skupiny následovně: 1. skupina: (4 000 – 5 000 bodů) – 800.000 Kč; 2. skupina: (5 000 – 10 000 bodů) – 1.200.000 Kč; 3. skupina: (10 000 – 20 000 bodů) – 2.000.000 Kč; 4. skupina: (20 000 – 40 000 bodů) – 6.000.000 Kč; 5. skupina: (40 000 bodů a více) – 10.000.000 Kč. Minimální výše dotace je 400.000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 85 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 15 %.

  Fakultní termín pro odevzdání žádostí je stanoven na 30. 6. 2014 a rektorátní termín na 8. 7. 2014.

  Návrhy projektů je nutno odevzdat na předepsaných formulářích ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické verzi prostřednictvím e-mailu.

   

 2. Dotační titul 2 – neinvestiční dotace a investiční dotace
  • Cílem tohoto dotačního programu je podpora výzkumných a vývojových aktivit formou poskytování účelových dotací v oborech výzkumu: technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy.
  • Žadatelem a příjemcem dotace mohou být: právnické osoby bez ohledu na právní formu, jejichž hlavní činností je výzkum nebo vývoj a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami), se sídlem v Moravskoslezském kraji.
  • Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na částku 100.000 Kč a maximální výše poskytnuté dotace na částku 1.000.000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 90 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 10 %.
  • Dotace bude poskytována na úhradu investičních i neinvestičních nákladů projektu, přičemž investiční náklady projektu musí tvořit minimálně 20 % celkových uznatelných nákladů projektu. Výjimku tvoří projekty s celkovými uznatelnými náklady pod 300.000 Kč, u nichž míra investičních nákladů není stanovena.

  Fakultní termín pro odevzdání žádostí je stanoven na 30. 6. 2014 a rektorátní termín na 8. 7. 2014.

  Návrhy projektů je nutno odevzdat na předepsaných formulářích ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické verzi prostřednictvím e-mailu.

   

 3. Dotační titul 3 – neinvestiční dotace
  • Cílem tohoto dotačního programu je podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia.
  • Žadatelem a příjemcem dotace mohou být: vysoké školy se sídlem v Moravskoslezském kraji.
  • V rámci dotačního titulu 3 se bude poskytovatel finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 10 %.
  • Výše příspěvku, resp. příplatků bude poskytnuta na jednoho studenta nebo absolventa max. do výše 70.000 Kč/rok.

  Fakultní termín pro odevzdání žádostí je stanoven na 30. 6. 2014 a rektorátní termín na 8. 7. 2014.

  Návrhy projektů je nutno odevzdat na předepsaných formulářích ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické verzi prostřednictvím e-mailu.

 

Vyhlášení dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 včetně formulářů naleznete zde.

 

Archiv