Věda a výzkum

Projekty Grantové agentury ČR (GA ČR)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je nezávislá instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice. Úkolem GA ČR je udělit granty nejlepším projektům základního výzkumu ze všech vědních oborů, a to na základě veřejné soutěže, která je vyhlašována každoročně. Dalším úkolem agentury je také kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok a ohodnocení dosažených výsledků projektů po jejich skončení.

GA ČR poskytuje finanční podporu na vědecké projekty v rámci tzv. programů standardních projektů, juniorských projektů, postdoktorských projektů a bilaterálních projektů s mezinárodní spoluprací. Dále poskytuje podporu na řešení projektů v rámci programů EUROCORES, které organizuje Evropská vědecká nadace (European Science Foundation) a projektů na podporu excelence v základním výzkumu.

 

Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR na projekty s počátkem řešení v roce 2018

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu řešení projektů s počátkem řešení od 1. 1. 2018. Jedná se o projekty v oblasti základního výzkumu a to v těchto kategoriích – standardní, mezinárodní a juniorské.

Obecné podmínky pro podávání návrhů projektů:

 1. Předpokládaná doba řešení projektu je 3 roky – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 nebo 2020
 2. Jedna osoba se může účastnit nejvýše jednoho projektu jako navrhovatel a nejvýše jednoho projektu jako spolunavrhovatel.
 3. Součet všech pracovních úvazků na řešení všech projektů GAČR nesmí být u jednoho zaměstnance větší než 1,0.
 4. V rámci plánování osobních nákladů ODMĚNY NEJSOU SOUČÁSTÍ MZDY.
 5. Režijní náklady mohou tvořit maximálně 20% z celkových nákladů projektu.
 6. Návrh projektu se vytváří ve webové aplikaci dostupné na gacr.cz
 7. Finální verze návrhu projektu je soubor v pdf vygenerovaný aplikací, který nesmí být nijak změněn ani přejmenován – názvem souboru je číslo vygenerované aplikací!

 

Další informace k jednotlivým kategoriím projektů:

STANDARDNÍ PROJEKTY

Podrobné informace najdete na https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2018/

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Veřejná soutěž je vyhlášena na základě smlouvy o spolupráci s partnerskou grantovou agenturou. Partnerskými agenturami jsou:

 1. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),
 2. National Research Foundation of Korea (NRF),
 3. Ministry of Science and Technology (MOST), Taiwan

Podrobné informace najdete na https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2018/

 

JUNIORSKÉ PROJEKTY

 • Navrhovatelem je pracovník,  u kterého v roce podání návrhu projektu uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (do tohoto limitu nezapočítává období prokazatelně strávené na mateřské a rodičovské dovolené ani doba pracovní neschopnosti).
 • Zároveň musí navrhovatel absolvovat ke dni vyhlášení soutěže postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul Ph.D., a to v celkovém trvání nejméně 6 měsíců. Tato stáž může být rozdělena na dvě kratší.
 • Osoba, která vystupuje v roli řešitele či spoluřešitele již řešeného projektu na podporu excelence v základním výzkumu podporovaného GA ČR, nemůže být navrhovatelem projektu podaného v rámci této soutěže. Jedna osoba nemůže současně vystupovat v roli řešitele ve dvou a více juniorských projektech.

Podrobné informace najdete na https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-2018/


Fakultní termín pro doručení návrhů projektů všech kategorií na fakultní oddělení pro vědu a výzkum je stanoven na pondělí 20. 3. 2017.

Rektorátní termín je 30. 3. 2017

 

Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu

přidáno 28.03.2017

 

GAČR na svých stránkách opět zveřejnila výzvu k podávání návrhů grantových projektů v rámci skupiny projektů „Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu“ („Podpora ERC grantů“).

Základní podmínky: Grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ je vědecký projekt v oblasti základního výzkumu, v rámci něhož se řešitel připravuje na podání žádosti o grant ERC. Podat žádost o tento grant je řešitel povinen v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení projektu „Podpora ERC žadatelů“ nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení tohoto projektu.

 1. Poskytování podpory na tyto projekty probíhá do roku 2022.
 2. V návrhu projektu může být uveden pouze jeden uchazeč.
 3. Předpokládaná délka řešení projektu je stanovena v rozmezí 3 – 6 měsíců.
 4. Navrhovatelem projektu může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny projektů „JUNIORSKÉ GRANTY“ nebo ukončeného projektu z této skupiny projektů, jehož poslední hodnocení provedené před podáním návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako „splněno“ nebo „vynikající“.
 5. Řešení projektu se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, na kterém působí jako Principal Investigator (tzv. Mentor“) řešitel ERC grantu, kterého si vybere navrhovatel.
 6. Řešitel projektu musí mít po celou dobu trvání projektu pracovní poměr u příjemce.
 7. Návrhy projektů GAČR přijímá a hodnotí průběžně.
 8. Návrh projektu je nutné vypracovat pouze na formuláři k tomu určenému - dostupný výhradně na https://panel.gacr.cz/
 9. Součástí návrhu projektu je „LETTER OF INTENT“ – tj. písemný souhlas zahraničního pracoviště s uskutečněním řešení projektu na tomto pracovišti a písemný souhlas Mentora s přijetím navrhovatele a s jeho odborným vedením při řešení projektu.


Podrobné informace najdete na https://gacr.cz/vyzva-k-podavani-navrhu-grantovych-projektu-podpora-mezinarodni-spoluprace-pro-ziskavani-erc-grantu-podpora-erc-zadatelu/

 

Vzhledem k průběžnému charakteru výzvy byl fakultní termín pro podávání žádostí stanoven nejpozději 20 dní před ukončením výzvy ze strany poskytovatele.