Věda a výzkum

Interní grantový systém SU Opava (IGS)

Cílem Interního grantového systému Slezské univerzity v Opavě je podpora rozvoje vědeckovýzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti pedagogických a vědeckých pracovníků prostřednictvím financování vybraných žádostí o přidělení grantů, které směřují k rozvoji oborů a univerzity. Více informací o Interním grantovém systému Slezské univerzity v Opavě naleznete ve Směrnici rektora č. 22/2014 - Pravidla Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě.

 

Interní grantová soutěž na rok 2018

 

Na základě Rozhodnutí rektora č. 24/2017 byla vyhlášena Interní grantová soutěž na rok 2018.

Fakultní termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení pro vědu a výzkum je stanoven na 31. 10. 2017.

Žádosti je nutné dodat v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a současně také
v elektronické podobě prostřednictvím spisové služby. Formulář pro podání žádosti je k dispozici zde.

Rektorátní termín pro odevzdání návrhů projektů je stanoven na 10. 11. 2017 do 12.00 hod.

 

Členové Rady IGS za FVP SU

 

Archiv