Věda a výzkum

(Oddělení vědy a rozvoje řeší v rámci programu Erasmus+ záležitosti týkající se vědecko-výzkumných záměrů a spolupráce (KA2, KA3). Záležitosti týkající se zahraničních mobilt (KA1), řeší Oddělení pro zahraniční styky. )

 

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+


1. KLÍČOVÁ AKCE 1 – MOBILITA JEDNOTLIVCŮ

Tato klíčová akce podporuje:

 • Mobilitu studentů a pracovníků: příležitosti pro studenty, stážisty, mladé lidi a dobrovolníky a rovněž pro profesory, učitele, školitele, pracovníky s mládeží, zaměstnance vzdělávacích institucí a organizací občanské společnosti studovat nebo získávat profesní zkušenost v jiné zemi;

   

 • Společné magisterské studium Erasmus Mundus: vysoce integrované mezinárodní studijní programy poskytované konsorciem vysokoškolských institucí, jež udělují plné stipendium nejlepším studentům magisterských studijních programů po celém světě;

   

 • Erasmus+ půjčky na magisterské studium: vysokoškolští studenti z programových zemí mohou požádat o půjčku na absolvování celého magisterského studia v zahraničí, kterou garantuje program. Studenti by se měli obrátit na vnitrostátní banky nebo subjekty poskytující studentské půjčky zapojené do projektu.

 

2. KLÍČOVÁ AKCE 2 – SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ

Tato klíčová akce podporuje:

 • mezinárodní strategická partnerství zaměřená na rozvoj iniciativ zabývajících se jednou či více oblastmi vzdělávání,odborné přípravy a mládeže a podporující inovace, výměny zkušeností a know-how mezi různými typy organizací v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže či jiných příslušných oblastech. Některé aktivity mobility jsou podporovány do té míry, nakolik přispívají k dosažení cílů projektu;

   

 • Znalostní aliance mezi vysokoškolskými institucemi a podniky, které se zaměřují na podporu inovací, podnikání, kreativity, zaměstnatelnosti, výměny znalostí a/nebo víceoborové výuky a studia;

   

 • Aliance odvětvových dovedností podporující tvorbu a zavádění společných osnov odborné přípravy, programů a metodik výuky a odborné přípravy vycházejících ze zjištění o trendech v konkrétním hospodářském odvětví a o dovednostech potřebných k výkonu povolání v jednom či více oborech;

   

 • projekty Budování kapacit podporující spolupráci s partnerskými zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže. Cílem projektů Budování kapacit je podporovat proces modernizace a internacionalizace organizací/institucí a systémů. Určité typy projektů Budování kapacit podporují mobility, pokud přispívají k dosažení cílů projektu;

   

 • podpůrné a informační platformy, jako je eTwinning, portál School Education Gateway, Elektronická platformapro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE) a Evropský portál pro mládež, poskytující prostor pro virtuální spolupráci, databáze příležitostí, komunity pro sdílení praktických postupů a jiné internetové služby pro učitele, školitele a odborníky v oblasti školního vzdělávání a vzdělávání dospělých a pro mladé lidi, dobrovolníky a pracovníky s mládeží z celé Evropy i mimo ni.

 

 

3. KLÍČOVÁ AKCE 3 – PODPORA REFORMY POLITIKY

Tato klíčová akce podporuje:

 • znalosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pro tvorbu a monitorování politiky, zejména: o analýzy zaměřené na jednotlivá témata, prostřednictvím spolupráce s akademickými sítěmi; o vzájemné učení a vzájemné hodnocení prostřednictvím otevřených metod koordinace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;

   

 • iniciativy pro inovaci politik, které mají zúčastněné subjekty podněcovat k vypracování inovativních politik a umožnit orgánům veřejné moci ověřit účinnost inovativních politik prostřednictvím terénních studií na základě spolehlivých metod hodnocení;

 

 • podpora nástrojů evropské politiky zlepšujících transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací, usnadňujících přenos kreditů, napomáhajících zajišťování kvality, uznávání neformálního a informálního učení a podporujících správu a řízení kvalifikací. Tato akce zahrnuje rovněž podporu sítím, jež usnadňují výměny v rámci Evropy, vzdělávací a pracovní mobilitu občanů a rozvoj flexibilních forem výuky v různých oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;

 

 • spolupráci s mezinárodními organizacemi s vysoce uznávanými odbornými znalostmi a analytickou kapacitou jako je OECD a Rada Evropy) s cílem posílit dopady a přidanou hodnotu politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;

 

 • dialog se zúčastněnými subjekty a propagaci politiky a programu zahrnující orgány veřejné moci, poskytovatele a zúčastněné subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže zvyšující informovanost o agendě evropských politik, obzvláště o strategii Evropa 2020, Vzdělávání a Odborná příprava 2020, o Evropské strategii pro mládež a jiných evropských sektorových agendách a rovněž o vnějším rozměru evropských politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Tyto aktivity jsou nezbytné pro rozvoj kapacit zúčastněných stran, aby aktivně podpořily provádění politik tím, že stimulují využívání výsledků programu a vytvoření hmatatelných dopadů.

 

 

4. AKTIVITY JEAN MONNET

Aktivity Jean Monnet podporují:

 • akademické moduly, katedry, centra excelence s cílem prohloubit výuku v oblasti studia evropské integrace zahrnutého v oficiálním studijním programu vysokoškolské instituce a provádět, monitorovat a kontrolovat výzkum o tematice EU také na dalších vzdělávacích úrovních, jako je například odborná příprava učitelů a povinné vzdělávání. Tyto akce mají poskytnout důkladnou výuku o záležitostech evropské integrace rovněž budoucím odborníkům z oborů, po nichž je na trhu práce rostoucí poptávka, a zároveň podporovat v mladé generaci učitelů a badatelů zájem o obory zaměřené na evropskou integraci, poskytovat jim poradenství a vedení;

 

 • politickou debatu s akademickým světem a to prostřednictvím: a) sítí, které zlepší spolupráci mezi jednotlivými univerzitami v Evropě a po celém světě, povzbudí jejich spolupráci s veřejnými činiteli a útvary Evropské komise a vytvoří respektovanou platformu pro výměnu poznatků o velmi důležitých tématech týkajících se EU; b) projektů zaměřených na inovaci, vzájemné obohacování témat týkajících se EU a jejich šíření s cílem podpořit diskusi a reflexi o otázkách EU a rozšířit vědomosti o EU a jejích procesech;

 

 • sdružení, aby byly aktivity věnující se evropským studiím a problematice EU a šířeny poznatky o EU mezi širší veřejností s cílem posílit aktivní evropské občanství.

       

 • Aktivity Jean Monnet poskytují určeným institucím, jež usilují o určitý cíl v evropském zájmu, také provozní granty; a organizují studie a konference, jež mají poskytnout politickým činitelům nové pohledy a konkrétní návrhy.

       

Akce v oblasti sportu podporují:

 • partnerství pro spolupráci zaměřená na propagaci integrity sportu (boj proti dopingu, boj proti podvádění, ochrana menšin), podporu inovativních přístupů k zavádění zásad EU o řádné správě a řízení ve sportu, strategie EU v oblasti sociální inkluze a rovných příležitostí, povzbuzující k účasti na sportovních a tělesných aktivitách (podpora zavádění Pokynů EU v oblasti tělesné aktivity, dobrovolnictví, zaměstnanosti ve sportu a také vzdělávání a odborné přípravy ve sportu) a podporujících zavádění Pokynů EU o dvojí kariéře sportovců. Tato partnerství zahrnují i Partnerství pro spolupráci malého rozsahu, jejichž cílem je podporovat sociální inkluzi a rovné příležitosti ve sportu, podporovat tradiční evropské sporty a hry, podporovat mobilitu dobrovolníků, trenérů, manažerů a zaměstnanců neziskových sportovních organizací a chránit sportovce, zejména ty nejmladší, před zdravotními a bezpečnostními riziky díky zkvalitnění podmínek pro trénink a závody.

 

 • neziskové evropské sportovní akce udělením grantů jednotlivým organizacím odpovědným za přípravu, pořádání a kontrolu určité konkrétní akce. Mezi činnosti, na které se to vztahuje, patří pořádání tréninků pro sportovce a dobrovolníky v přípravném období před akcí, organizace zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, soutěží, doprovodných aktivit sportovní akce (konference, semináře) a provádění navazujících činností, jako je například hodnocení a následné činnosti

 

 • posilování základních podkladů pro tvorbu politiky prostřednictvím studií; shromažďování údajů, průzkumů; sítí; konferencí a seminářů, které šíří osvědčené postupy z programových zemí a od sportovních organizací a posilují sítě na úrovni EU, aby členové těchto sítí z jednotlivých zemí mohli využít synergie a výměny se svými partnery;

 

 • dialog s příslušnými evropskými zúčastněnými subjekty, přičemž hlavními plánovanými akcemi v rámci dialogu je každoroční sportovní fórum EU a podpora sportovních akcí předsednictví, které organizují členské státy EU, jež zastávají předsednictví EU. Případně mohou být organizována i jiná setkání a semináře, které jsou důležité pro zajištění optimálního dialogu se zúčastněnými subjekty z oblasti sportu.

 

Příručku k programu Erasmus+ naleznete zde