Vybrané publikace členů Výzkumného centra pro sociální začleňování:

RECENZOVANÝ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ AUTORSKÉHO KOLEKTIVU:


MONOGRAFIE/ODBORNÁ KNIHA:

 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociální propedeutika postmoderny. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě,  2019. ISBN 978-80-7510-337-6.
 • VÍTKOVÁ, Marie. Edukace a intervence u osob s tělesným postižením z vývojového pohledu. Teorie, výzkum a praxe. V Opavě: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě,  2019. ISBN 978-80-7510-389-5.


DISTANČNÍ STUDIJNÍ TEXTY:

             Výzkumné identifikátory a vybrané publikace doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Scholar Google      ORCID       ResearchGate       Academia        Mendeley       WorldCat         Research ID       Scopus Author ID       ISNI 

  2019

  1. NYKLOVÁ E.; KALEJA, M. Výzkum zaměřený na metodologické aspekty zkoumání přístupů pedagogů a jejich angažovanosti v povinném vzdělávání: se zaměřením na sociálně vyloučené (romské) žáky. GRANT journal. Vol. 8, No. 1 (2019)
  2. KALEJA, M. KEY ISSUES IN CURRICULUM OF CZECH INSTITUTIONAL SCHOOL EDUCATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2019. Proceedings | Research Track of the 11th Biannual CER Comparative European Research Conference International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2019. s. 114-117, 4 s. ISBN 978-1-9993071-2-7.
  3. NYKLOVÁ, E.; KALEJA, M. Přístupy pedagogů a asistentů pedagoga z perspektivy kvantitativně orientované sondy. In Martin Kaleja, Eva Nyklová, Marie Vítková. Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. s. 15 - 24, 10 s. ISBN 978-80-7510-381-9.
  4. KALEJA, M. Vzdělávací modul pro lektory a účastníky kurzu: Jak pracovat s dítětem, žákem s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019. s. 1-26, 26 s.
  5. KALEJA, M. Posuňme inkluzi ve vzdělávání Romů o krok dál. In Martin Kaleja, Eva Nyklová, Marie Vítková. Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. s. 6 - 14, 9 s. ISBN 978-80-7510-381-9. 

  2018

  1. KALEJA, M.  Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České republiceGRANT journal. 07 (02), 2018, pp. 24-29. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4
  2. JANKŮ, K.; KALEJA, M.  Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumuGRANT journal. 07 (01), 2018, pp. 52-56. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4
  3. JANKŮ, K.; KALEJA, M.  Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2018. Učitel, žák, psycholog. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 81-87, 8 s. ISBN 978-80-87952-25-2.

  2017

  1. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. Heterogenita v konceptu inkluzivního vzdělávání: pohledem na děti a žáky v povinném vzdělávání. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 18-26. ISBN 978-80-87952-21-4
  2. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E.  Současný stav: romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 44-51. ISBN 978-80-87952-21-4
  3. KALEJA, M. Editorial. Social Pathology and Prevention, Opava: Fakulta veřejných politik, 2017, roč. 3, č. 1, s. 7-8. ISSN 2464-5877
  4. KALEJA, M. Editorial. Social Pathology and Prevention, Opava: Fakulta veřejných politik, 2017, roč. 3, č. 2, s. 7. ISSN 2464-5877
  5. KALEJA, M.; CETKOVSKÝ, M. HOW TO INTERCONNECT RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL PRACTICE. Social Pathology and Prevention. 2017;3(1):65-67. doi: 10.25142/spp.2017.004

  2016

  1. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E.  Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary Education. Multidisciplinary Journal of School Education. Vol 9, No 1, 2016, pp. 101-132. ISSN: 2543-8409
  2. ZEZULKOVÁ, E. KALEJA, M.  The preparedness of pupils in primary school education to use reading as a tool of knowledgeMultidisciplinary Journal of School Education. Vol. 10, No 2 (2016), pp. 11-40. ISSN: 2543-8409
  3. KALEJA, M. (2016) Czech Teachers And Inclusive Primary School Education. Educational Alternatives. Volume 14, 2016. pp. 72-82. ISSN 1314-7277
  4. KALEJA, M.; ZEZULKOVÁ, E. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In HLAĎO, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016.   Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016.

  2015

  1. KALEJA, M.; ZEZULKOVÁ, E. Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978–80–7510–159-4 
  2. KALEJA, M.; VARJASSY, P.  Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. Vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2
  3. KALEJA, M.; ČERVENKOVÁ, K.  Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případuIn Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. Vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2
  4. KYUCHUKOV, Hristo, Martin KALEJA a Milan SAMKO. Roma parents as educators of their children. Intercultural Education [online]. 2015, 26(5), 444-448 [cit. 2020-02-20]. DOI: 10.1080/14675986.2015.1093740. ISSN 14675986.

  2014


  2013

  1. KALEJA, M.  A Romani Pupil with Special Educational Needs in the Czech Republic. Journal of TEACHING AND EDUCATION. ISSN: 2156-6266 (CD), ISSN: 2165-6266 : 2(1): pp. 231–239 (2013)
  2. KALEJA, M. Social Equality Through Multicultural Education – a Means for Reducing Prejudices and Stereotypes in the Educational Process. Journal of Preschool and Elementary School Education.  Vol. 3, 1, pp. 31-46 (2013)
  3. KALEJA, M.; KRPEC, R. Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzděláváníGRANT journal. 02 (01), 2013. pp. 18-23. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4
  4. KALEJA, M. ; KRPEC, R. Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkam souvisejícím se vzděláváním. Špeciálný pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax.  2/01, 2013.  s. 11-23. ISSN 1338-6670


  Výzkumné identifikátory prof. PhDr. Pavla Mühlpachra, Ph.D.

  Scholar Google      ORCID       ResearchGate       Academia        Mendeley       WorldCat         Research ID     

   


  Výzkumné identifikátory prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc.