Vzdělávací program celoživotního vzdělávání

„Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, učitele mateřských škol a vychovatele“

(udělena akreditace MŠMT č.j.: MSMT-34462/2019-2-1127)


Zahájení výuky:
Výuka bude zahájena od zimního semestru akademického roku 2020/2021.

Bližší informace vč. pokynů k přihlášení ke studiu a úhradě poplatku za studium zde


Garant studia:
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
e-mail: Martin.Kaleja@fvp.slu.cz

Cílová skupina:
•    učitelé praktického vyučování,
•    učitelé odborného výcviku,
•    učitelé mateřských škol,
•    vychovatelé.

Výukový den:
•    sobota (8:05 – 16:20 h)
•    celkem 6 prezenční setkání v 1. semestru a 2 prezenční setkání ve 2. semestru
•    realizace praxe – 2. semestr

Místo konání výuky:
Výzkumné centrum pro sociální začleňování
Fakulty veřejných politik v Opavě
Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava

Učebna: bude doplněno

Úhrada za studium:
•    Výše poplatku 15.000,- Kč

Podmínky přijetí:

Vstupním požadavkem k přijetí do studia je dosažené minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, v případě učitelů odborného výcviku minimálně středoškolské vzdělání ukončené výučním listem a dodání dokladu o vykonávané pedagogické praxi.

Dále je nutné zaslat vyplněnou a podepsanou Přihlášku ke studiu v celoživotním vzdělávání na adresu fakultního pracoviště, zajišťujícího realizaci studia včetně doložení dokladu o uhrazení příslušného poplatku za přijímací řízení do termínu stanoveného FVP SU, dodání dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, úhrada poplatku za studium vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání dle pokynu FVP SU.

Zahájení studia a organizace v příslušném akademickém roce se odvíjí od počtu obdržených přihlášek ke studiu. Uchazeči obdrží informace k zahájení studia v CŽV a pokyny k úhradě poplatku za studium.

 

Podmínky absolvování:

Pedagogické studium speciální pedagogiky je koncipováno v souladu s § 6, odst. 2; § 9, odst. 7; § 15 a § 16, odst. 2) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a příslušného platného prováděcího předpisu. Úspěšným absolvováním všech součástí příslušného vzdělávacího programu, včetně úspěšného vykonání závěrečné zkoušky a úspěšné obhajoby závěrečné práce před ustanovenou komisi, absolvent získá kvalifikaci dle příslušných právních předpisů a bude mu uděleno Osvědčení o získání této kvalifikace.

 

Obsah vzdělávacího programu:

Koncepce studia vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání nabízí ucelené teoretické poznatky, vycházející ze základů speciální pedagogiky, kdy jejich rámec zahrnuje mimo jiné také potřebný pedagogicko-psychologický základ a základy metodologie speciálněpedagogické vědy, včetně praxeologické roviny studované disciplíny. Studium základů speciální pedagogiky představuje studium dílčích oborových specializací, ke kterým náleží studium základů psychopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifických poruch učení a chování, etopedie a kombinované postižení.

 

Dosažené výstupy:

Absolvováním vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci získají teoretické znalosti, vědomosti, praktické dovednosti a zručnosti, díky kterým budou moci být ve svých pracovních pedagogických činnostech, pedagogických procesech a mechanizmech spojených s přípravou, s organizací a vedením výchovně vzdělávacích procesů a řízením různorodých pedagogických akcí, stejně tak při nastavení účinné komunikace a realizaci speciálněpedagogického monitoringu, jako i při orientační (speciálně)pedagogické diagnostice nebo při aktivitách spojených s implementací různě uchopených edukačních celků a jejich optimalizaci, a organizaci evaluačních akcí, ve svých pracovních a profesních aktivitách a činnostech v otázkách integrace a inkluze dětí a žáků ve vzdělávání, zdařilejší.

 

Doporučená literatura a studijní materiály:

Studujícím budou poskytnuty distanční studijní texty v plné verzi v elektronické podobě a bude jim zpřístupněno moodle prostředí Slezské univerzity v Opavě, ve kterém budou mít k dispozici doporučenou literaturu ke studiu a jiné studijní materiály, včetně cvičných úkolů a testů.