Již proběhlé akce


Výzkumné centrum pro sociální začleňování zorganizovalo v pořadí již druhý mezinárodní odborný workshop k problematice vysokoškolského vzdělávání.  Jeho název se tentokrát nesl ve znění „Vysokoškolské vzdělávání a jeho metodologická úskalí ve výzkumu“

Této akce se zúčastnili akademičtí pracovníci ze zahraničních partnerských univerzit z Polska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Uniwersytet Opolski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) a ze Slovenska (Prešovská univerzita v Prešove), ale také kolegové z českých vysokých škol (Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita).

Děkan Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., všechny přítomné přednášející i hosty přivítal v prostorách fakulty a popřál všem úspěšné pracovní setkání a sdělil přítomným, že je opět velmi rád uvítá i na příštích obdobných, ale i jinak zaměřených akcích, které fakulta má v plánu organizovat. Workshop se uskutečnil v prostorách historické budovy Fakulty veřejných  politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, na adrese Bezručovo náměstí 14. Jednacími jazyky byly: čeština, polština a slovenština. Jeho cílem bylo vést vzájemnou plodnou kritickou diskuzi, reflektovat aktuální stav v oblasti výzkumu k tématu vysokoškolského vzdělávání a vzdělání, inspirovat se a následně konstruktivně implementovat žádoucí mechanizmy do relevantních oblastí terciárního vzdělávání. Na workshopu zazněly zajímavé příspěvky, které rozkrývaly úskalí metodologie zkoumání tohoto fenoménu. Některé seznamovaly s požadavky a parametry studia v rámci doktorského studijního programu. Jako první příspěvek s názvem „Metodologie zkoumání problematiky vysokoškolského vzdělávánízazněl od vedoucího centra, doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D., na něj navazovalo sdělení „Kvantita versus kvalita aneb nikdy nekončící dilema výzkumu aneb smíšeným výzkumem nic nepokazíšv podání prof. PhDr. Pavla Mühlpachra, Ph.D.

Tandem dvou profesorek, prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc., z Výzkumného centra pro sociální začleňování FVP SU a prof. PaedDr. Miroslavy Bartoňové, Ph.D. z Univerzity Karlovy, představil „Strategie ve speciálněpedagogickém výzkumu, v němž přednášející kladly důraz na interdisciplinaritu, na domácí a zahraniční zdroje, ze kterých by výzkumníci měli čerpat, vycházet. Program workshopu obohatila  také doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D., z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, když se zúčastněnými diskutovala na téma „Úloha kritérií v hodnocení vysokoškolských studentů“.

Paní proděkanka Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., svůj příspěvek přednesla interaktivní formou. Do prezentace svého tématu zahrnula také prezentaci výukového bytu, výslechové místnosti a speciálních pomůcek určeným osobám se zdravotním postižením. 

Z polských příspěvků můžeme zmínit například vystoupení doktorky Eweliny Koniecznej z  Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, ve kterém pohovořila o problémech z perspektivy samotných studentů realizující výzkum v kontextu svých závěrečných kvalifikačních prací. Na ní navazovala perspektiva akademického pracovníka – učitele, pedagoga těchto studentů. Do vystoupení tohoto aktuálního tématu, který přednesla dr Joanna Janik-Komar, se přítomní velice živě zapojili.

Docent Kaleja všem přednášejícím poděkoval za přínosné referáty, hostům za jejich postřehy a komentáře. V závěru akce pozval všechny přítomné na plánovanou mezinárodní odbornou a vědeckou konferenci, která se bude konat dne 11. dubna 2019 v prostorách Fakulty veřejných politik v Opavě. Zároveň je požádal o předání této informace i jejich kolegům na svých pracovištích. 


Bc. Zlatuše Krpcová