V rámci fakultního IP projektu na období 2019-2020 bude podpořena tvůrčí činnost pracovníků FVP v oblasti publikování studií v periodikách zařazených do mezinárodních databází SCOPUS, Web of Science a ERIH

Z projektu je tak možné financovat překlad do cizího jazyka a poplatky za publikování.


Postup předkládání odborných článků:

 1.     Autor zašle elektronickou formou žádost o pořízení překladu článku do cizího jazyka na referát pro vědu a spolupráci s praxí (nikol.madova@fvp.slu.cz), v kopii zašle rovněž na vědomí vedoucímu pracoviště.

                    Žádost musí obsahovat:

  • název a stručnou anotaci článku,
  • klíčová slova,
  • text článku,
  • název časopisu a jeho vydavatele, kterému bude (resp. byl - v daném případě přiloží předběžný souhlas vydavatele s publikováním) článek nabídnut k publikování,
  • typ databáze, do které je časopis zařazen,
  • vazbu na předmět, který žadatel vyučuje (viz. podmínky NAÚ),
  • návrh 3-5 externích recenzentů mimo FVP v oblastech publikační činnosti spolu s jejich emailovými adresami.

        2.     Vedení fakulty posoudí relevantnost navrhovaného vydavatele (časopisu) a v případě souhlasu vybere recenzenta.

        3. Na základě recenze vedení fakulty rozhodne o předání článku k překladu.

        4. Přeložený text bude předán autorovi k dalšímu jednání s vydavatelem.


Žadatelé mohou žádosti předkládat průběžně.