Základní informace

Ministerstvo kultury vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022. Cílem programu je dosažení zachování a udržitelné rozvíjení specifické národní a kulturní identity a integrity a kulturního dědictví v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století.

Projekty NAKI II

Číslo projektu DGI8P02OVV64
Název projektu

Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice

Nositel projektu

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Spolunositel projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Řešitel projektu prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Spoluřešitel projektu prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018 - 2021
Číslo projektu DG18P02OVV067
Název projektu

Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace

Nositel projektu

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Spolunositel projektu

Národní zemědělské muzeum, Vysoká škola hotelová v Praze, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský

Řešitel projektu prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Spoluřešitel projektu doc. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018 - 2022