Základní informace

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4).

Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. 

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Komunikačním jazykem je angličtina. Webové stránky Mezinárodního visegrádského fondu naleznete zde.


Programy MVF

Visegrad Grants (dříve Malé a Standardní granty):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4
 • projekty by v sobě měly zahrnovat prvky udržitelnosti, podpory mládeže, inovací, udržitelného rozvoje a společné regionální přidané hodnoty
 • podporovanými oblastmi jsou: kultura a společná identita, vzdělání a budování kapacit, životní prostředí, demokratické hodnoty a média, občanská společnost a budování institucionálních vazeb, věda a výzkum, regionální rozvoj, podnikání a turistika a sociální rozvoj

Visegrad+ Grants:

 • fond, který se zaměřuje na prioritní regiony zahraniční politiky zemi V4, tj- země západního Balkánu a Východního partnerství
 • program se soustředí na politickou, společenskou a ekonomickou transformaci a přenos zkušeností zemí V4 v těchto oblastech
 • podporují projekty, ve kterých jsou zapojeny alespoň 3 země V4 a 1 země Východního partnerství a západního Balkánu

Strategic Grants:

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny
 • projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok;
 • granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40 000 EUR)


Uzávěrky všech tří grantů jsou 3 x ročně (1. února, 1. června a 1. října).


Visegrádské konference na podporu strategického programu (Visegrad Strategic Conferences)

 • grant, který byl zřízen v roce 2014 jako podprogram Visegrádského strategického programu na podporu konferencí strategického regionálního významu

Visegrádský stipendijní program

 • podporuje studenty magisterského a postgraduálního studia i přijímací univerzitu 
 • o stipendia na všech VŠ a univerzitách akreditovaných v zemích V4 se mohou zajímat občané zemí západního Balkánu a zemí Východního patnerství a Ruska a naopak
 • studium je podporováno v délce 1-4 akademických semestrů a podpora činí 2,300 €/sem. pro studenta a 1,500 €/sem. pro přijímající univerzitu


Granty Mezinárodního visegrádského fondu

Číslo projektu 21830131
Název projektu Analysis of Roma University Students Narratives - Examples of Good Practice of Mentoring

Nositel projektu

Prešovská univerzita v Prešove
Spolunositel projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Řešitel projektu
Mgr. Tatiana Dubayová, Ph.D.
Spoluřešitel projektu
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Doba řešení projektu
2019 - 2020
Číslo projektu 60900007
Název projektu Visegrad: Social Thought, Structure and Transformation
Řešitel projektu PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu

od roku 2010