Veřejná správa a sociální politika doprovázejí každého člověka v každodenním životě. Studium v tomto oboru reaguje na sociální a životní situace každého z nás. Vědeckovýzkumné a odborné aktivity ústavu jsou dlouhodobě zaměřeny na sociální oblast, kterou odborníci zkoumají z různých úhlů pohledu se zdůrazněním jejich makroekonomických souvislostí i regionálních specifik. Vědeckovýzkumná a další odborná činnost pracovníků ústavu je poměrně široce rozložena do oblasti společenských věd, sociální práce, veřejné správy a politologie, přičemž společný rámec tvoří projekty a témata, která jsou prioritně orientována do oblasti sociálních služeb i činnosti veřejné správy, především v sociální oblasti. 

Ústav spolupracuje s orgány veřejné správy, s poskytovateli sociálních služeb, a to především na území Moravskoslezského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje. K nejvýznamnějším spolupracujícím organizacím patří Magistrát města Opavy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, kde mají studenti možnost realizovat svoji odbornou praxi. 
Ve vědeckovýzkumné činnosti ústav spolupracuje zejména s univerzitami, které se orientují na oblast veřejné správy a sociální politiky. Jedná se např. o Trnavskou univerzitu v Trnavě, Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Univerzitu P. J. Šafárika v Košicích, Univerzitu aplikovaných věd v Harzu nebo o Slezskou univerzitu v Katovicích.

Své poznatky prezentují pracovníci Ústavu na národních i mezinárodních konferencích, publikují je v odborných recenzovaných časopisech, sbornících a v odborných monografiích. Naopak talentovaní studenti bakalářské i magisterské formy studia se aktivně zapojují do výzkumné a tvůrčí činnosti ústavu, pozitivně je rovněž nutno ocenit zapojení odborníků z praxe do výuky, které je cíleně tematicky zaměřené. Od r. 2021 vydává ústav odborný recenzovaný časopis Veřejná správa a sociální politika

Studijní programy
Ústav v současné době zajišťuje výuku navazujícího magisterského studia oboru Veřejná správa a sociální politika ve formě prezenčního i kombinovaného studia. Absolventi získají znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, které jsou potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, jsou absolventi studia oprávnění vykonávat regulované povolání sociální pracovník. 
V rámci celoživotního vzdělávání nabízí ústav kurz Veřejná správa a sociální politika, který lze navštěvovat v Táboře a Trutnově.
Aktuality

Ilustrační obrázek
 17
23.11 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Zapojte se do pomoci pro dětský domov ve Velkých Heralticích

Ilustrační obrázek
 25
21.10 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Informace k praxím pro studenty 1. ročníků

Ilustrační obrázek
 45
16.09 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Pozvání na den otevřených dveří

Ilustrační obrázek
 47
16.09 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Nabídka trainee programu pro studenty navazujícího magisterského studia.

Ilustrační obrázek
 215
08.08 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Spolupráce fakulty s polskou Poznaní

Ilustrační obrázek
 144
13.07 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav veřejné správy a sociální politiky hostil významnou konferenci i výjezdní zasedání

Všechny aktuality