Ústav veřejné správy a regionální politiky

doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Pracoviště:
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 132
E-mail: anna.vaclavikova (at) fvp.slu.cz

Konzultační hodiny:

kancelář 423

 

Vzdělání:

 • 1993  doc., VŠB-TU Ostrava, obor Makroekonomika
 • 1984  CSc., ČSAV Praha, obor Hospodářské dějiny po r. 1945
 • 1980  PhDr., PedF Ostrava, obor Československé dějiny

Praxe:

 • 2010 - do 31.8. 2016 vedoucí ÚVSRP
 • 2003- FPF SU Opava, od r. 2009 FVP SU Opava, docent ÚVSRP, zástupce vedoucího
 • 1997-2003   FPF SU Opava, docent ÚSV, garant oboru VSRP
 • 1993-1997   VŠB- TU Ostrava, docentka katedry regionální ekonomiky
 • 1993-1995   VŠB -TU Ostrava, proděkanka pro studijní záležitosti
 • 1991-1993   VŠB - TU Ostrava, odborná asistentka katedry regionální ekonomiky
 • 1989-1991   SÚ ČSAV Opava, samostatná vědecká pracovnice
 • 1986-1989   ČSAV Opava, vedoucí oddělení pro výzkum hosp. a soc. dějin po roce 1945 SÚ ČSAV
 • 1980-1989   SÚ ČSAV Opava, vědecká pracovnice
 • 1978-1980   SÚ ČSAV Opava, interní vědecká aspirantka

Pedagogická činnost:

 • Trh práce a politika zaměstnanosti
 • Integrační procesy v Evropě
 • Evropská unie
 • Hospodářský a sociální vývoj regionů
 • Trh práce v EU a volný pohyb pracovních sil

Studium:

 • Garant oboru Veřejná správa a regionální politika (Bc studium, CŽV)

Publikační činnost:

 • VÁCLAVÍKOVÁ, A. - KOLIBOVÁ, H. - KUBICOVÁ, A. Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti.  Opava: Optys 2009, 149 str., ISBN 978-80-85819-76-2.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A. Sociální rozměry evropského prostoru. In KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky, Opava 2010, s. 107- 126s. ISBN978-80-7248-612-0.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A. Sociální realita Čechů a Poláků v příhraničí. In JUŘIČKOVÁ a kolektiv. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Ústav veřejné správy a regionální politiky, Opava, listopad 2010. Sborník z mezinárodní konference, Opava 12. -13. 11. 2010. CD s příspěvky ISBN 978-80-7248-613-7.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A. Dimenze postojů obyvatel městského a venkovského osídlení dle výzkumu sociální reality v Česko-polském příhraničí. In KOLIBOVÁ, H. et al.  Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Slezská univerzita Opava, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2011, s. 41 – 58. ISBN  978-80-7248-697-7.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A. The Society in the Era of the Membership in the EU on the Exmple of a Czech – Polish Cross-border Area. Econ´11. Journal of Economicas, Management and Business. Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. 2011, Volume 20, No. 2, s. 150 – 157. ISSN 1803-3865.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A. Society in the Era of the Membership in the EU at Czech – Polish Border Area. Econ´12. Journal of Economics, Management and Business. Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. 2012, Volume 22, No. 2, s. 159 – 165. ISSN 1803-3865.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A. Dimensions of attitudes of the inhabitants of the rural and urban settlement according to the research of the social reality in the Czech-Polish border zone. In KOLIBOVÁ, H. et al. Analyses of the Social Reality in the Czech-Polish Borderland after the Entry to the European Union. Opava: Silesian University in Opava, Department of Public Policies, Institute of Public Administration and Regional Politics, 2012, s. 46-60. ISBN 978-80-7248-714-1.
 • KOLIBOVÁ, H., VÁCLAVÍKOVÁ, A., CHMELAŘOVÁ, M. JUŘÍČKOVÁ, V., KOLIBA, F. Empirická a koncepční východiska problematiky společenské podpory aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. In KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. 172 s. ISBN 978-80-7248-790-5.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, M. A senior and his/her potential or economic (Non) activity of 55+ people in the Moravian-Silesian region. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Habitus of 55+ People in the Regional Context of the Moravian-Silesian Region. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Politics in Opava, Institute of Public Administration and Regional Politics, 2013, s. 96-103. ISBN 978-80-7248-823-0.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A., KAMRÁDOVÁ, L. Podnikatelské prostředí a jeho participace na kultuře stáří. In KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2013, s. 31 – 43. ISBN 978-80-7248-884-1.
 • KOLIBOVÁ, H. a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2014, s. 9-25. ISBN 978-80-7510-053-5.
 • KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, A., JUŘÍČKOVÁ, V. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.

Učební texty:

 • Evropská unie I, Evropská unie II
 • Trh práce a politika zaměstnanosti
 • Problémy průmyslové zaměstnanosti v českých zemích (1945-1992). Opava 1998.

Vědeckovýzkumná a projektová činnost:

 • Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví. Projekt TAČR č. TD020048. Období řešení projektu: 2014-2015, (spoluřešitelka)
 • ISIP – SU Opava, ELP – Kombinovaná forma navazujícího magisterského studia s kredity B – elektronické studijní materiály
 • Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT. Projekt Moravskoslezského kraje č. 01548/2012/RRC. Období řešení projektu: 2012-2013, (spoluřešitelka.).
 • Slezská univerzita v Opavě, SGS/23/2012. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Doba řešení projektu: 2012, (spoluřešitelka).
 • Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie. Grant Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 10_2011_czpl_slu_prihr. Období řešení projektu: 2011, spoluřešitelka.
 • Slezská univerzita v Opavě, SGS/14/2010. Péče o zaměstnance v programech vnitropodnikové sociální politiky v MSK. Doba řešení projektu: 2010, (spoluřešitelka).
 • Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Unie. Grant Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 10/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě. Období řešení projektu: 2010, (spoluřešitelka).
 • ESF – Sociální podnikání – spoluautorství na projektu (vytváření studijních opor)
 • Trh práce a jeho změny v postsocialistické éře České republiky - (na příkladech některých vybraných okresů a měst Moravskoslezského kraje) - 22 str. textu (spoluřešitelka).

Grantová a projektová činnost (ukončené)

 • Evropská komise – Jean Monnet, grant EU, modul Evropská unie
 • Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace, GAČR .
 • Sociálně geografické problémy postsocialistických měst Ostravského a hornoslezského kraje v procesu transformace (jako l. spolunavrhovatel) spolu se Slezským ústavem a Ostravskou univerzitou

Výběr z publikační činnosti za období před rokem 2008:

 • Václavíková, A: Euroregion Praděd – problém nezaměstnanosti. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada společenskovědní B6. Opava 2002, s. 87-95.
 • Václavíková, A: Zaměstnávání cizích státních příslušníků v České republice jako jedna z forem utváření multikulturní společnosti.. In: Sborník z mezinárodní konference Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy. Opava 2001,  s. 193-198.
 • Václavíková, A: Zahraniční pracovníci v České republice a na území okresů Opava a Ostrava (na příkladu polských státních příslušníků ) v druhé pol. 90. let 20. století. In: Sborník z mezinárodní konference Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Překonávání bariér. Opole 2001, s. 287-296.
 • Václavíková, A: Hospodářská komora v procesu česko-polského sbližování. In: Sborník z Mezinárodní vědecké konference Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti. Opava 2002, s. 370-374.
 • Václavíková, A: Cizinci na trhu práce v ČR na přelomu tisíciletí.  Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference konané dne 12. a 13. listopadu 2002 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Opava 2002, s. 271-275.
 • Václavíková, A.: K některým problémům průmyslové zaměstnanosti v prvních poválečných letech  v Československu. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity  v Opavě. Řada společenskovědní B4. Opava 2000, s. 139–147.
 • Václavíková, A.: K postavení žen v České republice (Malé zamyšlení).  In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity  v Opavě. Řada společenskovědní B4. Opava 2000, s. 134-138.
 • Václavíková, A.: Cesta k integraci cizinců v České republice. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity  v Opavě. Řada společenskovědní B4. Opava 2001, s. 67-72.
 • Václavíková, A.: Absolventi na trhu práce v České republice na sklonku devadesátých let (nastínění situace a možná řešení). Slovník referátů polsko - české konference. In: Ślask opolski i opawski w kierunku standardów europejskich. Opava 1999, s. 230-236.
 • Václavíková, A.: Zahraniční pracovníci v České republice a na uzemí okresů Opava a Ostrava (na příkladu polských státních příslušníků) ve druhé polovině devadesátých let 20. století. In: Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Opole 2001, s. 287-296.
 • Václavíková, A. - Sotoniaková, E.:  Zaměstnanost  cizinců v České republice na příkladu Opavského regionu (1993 – 1998). In: Regio '98. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference, konané 17. -18. Listopadu 1998 v hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních. Sekce A - ekonomika regionů. Plzeň 1998, s. 219-229.
 • Václavíková, A.: K některým problémům průmyslové zaměstnanosti v prvních poválečných letech v Československu. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada společenskovědní B4. Opava 2000, s. 139-147.
 • Václavíková, A.: K některým problémům na trhu práce v ČR v kontextu příprav na vstup do EU. Malá rekapitulace vývoje trhu práce. In: Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Práce – spolupráce – nezaměstnanost, Opole 2003, s. 277 – 284.
 • VÁCLAVÍKOVÁ, A.: Sociální a ekonomické souvislosti integrace České republiky a Polska do Evropské unie. In: Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů. Společenská aktivita obyvatel pohraničí, Opava 2003.

Zahraniční studijní a výukové pobyty:

 • Polsko  -   Opole
 • Katowice
 • Rakousko -Vídeň
 • Německo -   Coburg
 • Slovensko - Košice