Ústav veřejné správy a regionální politiky

PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc

Vystudoval Fakultu strojní Vysokého učení technického v Brně (1966), obor strojírenská technologie, a obor psychologie (jednooborová) na Filosofické fakultě University Karlovy Praha (1975).  Tamtéž získal doktorát z psychologie (PhDr.,1985). 

Postupně pracoval v různých profesích v několika národních podnicích – jako technolog v Mostárni Brezno, jako konstruktér ve vývojové konstrukci Ostroj Opava (1968-1972), a ve funkci psychologa na Oddělení psychologie práce ve Vítkovických železárnách Ostrava (1972-1977). Zabýval se aplikovanými úkoly z oblasti psychologie práce a organizace a  inženýrské psychologie. V letech 1977-1991 působil v oblasti sociálně ekonomického výzkumu ve Výzkumném ústavu ekonomiky paliv a energetiky Praha, pobočce Ostrava (v 80. letech Výzkumný ústav palivoenergetického komplexu). Souběžně s účastí na výzkumu reprodukce pracovní síly v hornictví se i nadále zabýval řešením aplikovaných úkolů v oblasti průmyslové psychologie, ergonomického projektování a psychologie řízení. Je autorem a spoluautorem více než dvou desítek výzkumných prací z oblasti sociálně-ekonomického a organizačního výzkumu a inženýrské psychologie. Spolupracoval také s Vědeckovýzkumným uhelným ústavem Ostrava Radvance s Hlavní báňskou záchrannou stanicí OKD na psychologickém výzkumu a výcviku záchranářů-výškových lezců a působil jako externí konzultant ergonomické problematiky a průmyslového designu ve Výzkumném ústavu kolejových vozidel Praha, pobočka Studénka.  V 80. letech vyučoval externě na Hornicko-geologické fakultě a Strojní fakultě Vysoké školy báňské Ostrava psychologii práce, inženýrskou psychologii a ergonomii. Přednášel rovněž v Hutnickém institutu v Ostravě a v palivoenergetickém resortním vzdělávacím středisku v Havířově.

V letech 1988-1991 zastával funkci vedoucího sekretariátu mezinárodního rozvojového projektu UNDP (United Nations Development Programme) zaměřeného na transfer pokročilých počítačových technologií řízení v uhelném hornictví.  Organizoval a vedl studijní cesty mezinárodního týmu řešitelů projektu k výrobcům a uživatelům těchto technologií ve Velké Británii, Francii, Německu a Rakousku.  Po jednoročním působení na Katedře managementu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské nastoupil v roce 1992 do zahraniční služby, kde působil jako diplomat do roku 1994 ve funkci velvyslaneckého rady pro ekonomiku, vědu a techniku na československém a později českém velvyslanectví ve Varšavě.  V roce 1994 pracoval krátce jako metodolog v personálním odboru Ministerstva zahraničních věcí. V letech 1994-1998 zastával funkci personálního ředitele Pivovaru Radegast, a.s. Nošovice.  Od roku 1999 je odborným asistentem na Katedře managementu Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava.  Od roku 2001 vyučuje rovněž v Ústavu veřejné správy a regionální politiky Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě.  V současné době pracuje na disertační práci věnované problematice hodnocení rizik při strategickém manažerském rozhodování. 

Profesní a vědecké zaměření

Specializuje se na strategické řízení, manažerskou psychologii, personální řízení a interkulturální management.  Přednáší rovněž mezinárodní styky a diplomatický protokol. Je autorem a spoluautorem řady výzkumných zpráv, studií a učebních textů zejména z oboru psychologie práce a organizace a inženýrské psychologie z 80. a začátku 90. let.

V letech 1999-2004 byl vedoucím řešitelem jednoho z okruhů institucionálního výzkumu MSM 015 000 000, řešeného na EkF VŠB-TU Ostrava a zaměřeného na rozvoj manažerského potenciálu v podmínkách výrazných změn, diskontinuity, nejistoty a rizik.                        

Výběr z publikační činnosti

MATEICIUC, A.:   Stránky a  dimenze globalizace – podněty pro management. Manažerské reflexe 2/1999, Ostrava 2000.

MATEICIUC, A.: Kognitivně intervenční cyklus v manažerské teorii a praxi. In: Aktuální problémy managementu.  Pardubice 2000.

MATEICIUC, A.: Oblasti plánování lidských zdrojů.  Personální management.  Praha 2000.

MATEICIUC, A.: Personální management a řízení lidských zdrojů. Manažerské reflexe 2/2001,  Ostrava 2001.                                 

MATEICIUC, A.: O integrovanosti managementu jako podmínce jeho efektivity. In: Perspektivy a potřeby managementu v 21. století. Ostrava 2002.

MATEICIUC, A.:  Povaha činnosti a pracovní zátěže krizových manažerů In: 3. mezinárodní konference Teoretické a praktické prístupy k riešeniu podnikových kríz a dosahovaniu podnikateľskej úspešnosti., Nitra  2002, s.  259-264.

MATEICIUC, A.: Lidské zdroje, lidský potenciál a personální řízení. In: Personální management.   Praha 2002, s. 15-43.

LEDNICKÝ V. - MATEICIUC A.: K pojetí krizového managementu. In: Acta academica karviniensis 1/2002, s. 136-152.

MATEICIUC, A.: K problematice psychické zátěže krizových manažerů. In: Krizový management. Pardubice 2003,  s. 45-51.

MATEICIUC, A.: Předběžná analýza připravenosti manažerů. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia. Ostrava 2003, s. 146-151.

Monografie a sborníky

MATEICIUC A. - MIKESKOVÁ O.:  Psychologie práce  v hornictví.  Ostrava 1989

MATEICIUC A.:   Inženýrsko-psychologické a ergonomické aspekty řídicích center v hutním průmyslu. In: Hutnické aktuality 10/1990, roč. 31, Dobrá u Frýdku-Místku, 1990.

Studie

ŠNAPKA P. - MATEICIUC A.:  Rozvoj manažerského potenciálu v podmínkách změn diskontinuity, nejistoty a rizik.  Úvodní studie. In: Manažerské reflexe 2/2000, Ostrava 2000.