Vědeckovýzkumná a další odborná činnost pracovníků ústavu je orientována na aktuální otázky inkluzivního vzdělávání s důrazem na vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na oblast rozvoje spolupráce vysoké školy s praxí se zaměřením na problematiku vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

Ústav speciální pedagogiky spolupracuje nejen se základními a vysokými školami a univerzitami v České republice, ale také v Polsku, ve Španělsku a v Holandsku. Jedná se o oblast inovací a výměnu osvědčených postupů v institucích, které se zaměřují na zajišťování rovnoprávného přístupu ke vzdělávání a podporu maximálního rozvoje potenciálu osob se speciálními potřebami (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Poland, Universidad de Lleida, Spain, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Etnologicznych i Pedagogicznych, American School of Hague).

Studenti jsou motivováni k zapojení do aktuálně řešených projektů, výzkumných a dalších aktivit pracoviště (konference, workshopy) včetně programu Erasmus+. Absolventi budou připraveni investovat své odborné a speciální znalosti, dovednosti a způsobilosti do rozvoje potenciálu cílové skupiny osob, jejichž potřeby jsou dlouhodobě marginalizovány a vůči kterým stále přetrvávají ve společnosti negativní předsudky a stereotypy. 

Zázemí fakulty poskytuje podmínky k nácviku praktických dovedností studentů také ve specializovaných učebnách (multismyslová místnost Snoezelen, výukový byt).

Pracovníci ústavu prezentují své poznatky na národních i mezinárodních konferencích, publikují je v odborných recenzovaných časopisech, sbornících a v odborných monografiích. Aktivně se podílejí na organizaci a zapojení do dalších regionálních i celonárodních aktivit (kulaté stoly, Noc vědců, Dny prevence, dobrovolnické aktivity).

Studijní programy
Ústav speciální pedagogiky  v současné době zajišťuje výuku bakalářského studijního programu Speciální pedagogika. Jedná se o tříletý studijní program a lze jej studovat v prezenční i kombinované formě. Dále je u nás možné studovat navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika, který je dvouletý a taktéž v prezenční a kombinované formě.

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí ústav vzdělávací program pro kvalifikované pedagogické pracovníky za účelem prohloubení profesních kompetencí rozšířením teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných v inkluzivním vzdělávání. Nabízíme také kurz Speciální pedagogika, který lze navštěvovat v Opavě.Aktuality

Proběhl workshop ,,Rozvoj komunikačních schopností dětí předškolního věku romského etnika“ Ilustrační obrázek: Proběhl workshop ,,Rozvoj komunikačních schopností dětí předškolního věku romského etnika“
 80
25. 09.
Proběhl workshop ,,Rozvoj komunikačních schopností dětí předškolního věku romského etnika“
9. Platforma setkání k projektu Dialogem k vzájemnému porozumění Ilustrační obrázek: 9. Platforma setkání k projektu Dialogem k vzájemnému porozumění
 72
15. 09.
9. Platforma setkání k projektu Dialogem k vzájemnému porozumění
První promoce Ústavu Speciální pedagogiky Ilustrační obrázek: První promoce Ústavu Speciální pedagogiky
 102
03. 07.
První promoce Ústavu Speciální pedagogiky
DEN PREVENCE Ilustrační obrázek: DEN PREVENCE
 114
30. 06.
DEN PREVENCE
Setkání vedoucích pracovníků kateder Ilustrační obrázek: Setkání vedoucích pracovníků kateder
 92
26. 06.
Setkání vedoucích pracovníků kateder
KULATÝ STŮL VI Ilustrační obrázek: KULATÝ STŮL VI
 81
23. 06.
KULATÝ STŮL VI
Všechny aktuality