Doktorské studium

Slezská univerzita v Opavě,

Fakulta veřejných politik v Opavě

vypisuje přijímací řízení

do doktorského studijního programu P7107 Historické vědy,

studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy

v prezenční i kombinované formě studia

pro akademický rok 2016/2017

 

Olbrichova 625/25, Opava, 74601

http://www.slu.cz/fvp/cz/

Termín podání přihlášek: do 8. 6. 2016

Termín přijímací zkoušky: červenec 2016

Maximální počet přijatých uchazečů pro akademický rok 2016/2017: 4

Obecné informace o přijímacím řízení

Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky na internetových stránkách http://www.slu.cz/fvp/cz . Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění.

Při podání přihlášky na klasickém tiskopise SEVT (A3 dvojlist) zašle uchazeč spolu s vyplněnou přihláškou povinné přílohy. Při podání přihlášky elektronicky vytiskne uchazeč přihlášku jako výstup ze systému STAG (.pdf), podepíše a spolu s ní zašle povinné přílohy.

Podmínky pro přijetí

 • ukončené magisterské studium – uchazeč prokáže absolvování magisterského studijního oboru ve studijním programu Historické vědy, nebo příbuzného oboru, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia.
 • úspěšné složení přijímací zkoušky. O přijetí, resp. nepřijetí rozhoduje děkan FVP SU v Opavě.

Povinné přílohy k přihlášce

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady poplatku elektronicky či platby mobilním telefonem, akceptujeme i e-mail, který je uchazeči zaslán v případě připsání stanovené částky na účet fakulty,
 • úředně ověřená kopie magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání, jsou povinni odevzdat úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce při zápise ke studiu,
 • strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe,
 • seznam dosavadní publikační činnosti,
 • abstrakt magisterské diplomové práce.

 

Doporučené přílohy k přihlášce

 • obhájená nebo k obhajobě odevzdaná graduační práce (magisterská diplomová, rigorózní) v tištěné podobě (je možno předložit při zkoušce).

Přijímací zkouška

 • přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti z dějin střední Evropy; součástí přijímací zkoušky bude rozprava nad projektem doktorské práce (návrh tématu, formální a obsahové ukotvení, plánovaný výzkumný postup); na základě zaslaných materiálů (graduační práce, publikační výstupy, aj.) budou posouzeny předpoklady k odborné práci.
 • k průběhu přijímacích zkoušek se vztahuje Vyhláška děkana FVP SU v Opavě ze dne 7. 1. 2013.

Poplatek za přijímací řízení

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 8. 6. 2016).

 • 580,- Kč za přihlášku podanou na klasickém tiskopise (SEVT, A3 dvojlist),
 • 490,- Kč za přihlášku podanou elektronicky (v informačním systému STAG).

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 179 - platba složenkou typu A, 558 - platba bankovním převodem

Variabilní symbol pro složenku: 0475000116

Variabilní symbol pro banku: 0475000116

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

Variabilní symbol pro složenku: 0475000116

Variabilní symbol pro banku: 0475000116

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

V hotovosti lze poplatek uhradit v pokladně Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU
v Opavě, Hradecká 17, Opava
.

Adresa pro doručení přihlášky

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Oddělení vědy a výzkumu
Olbrichova 625/25
746 01 Opava