Pedagogicko-psychologický blok Učitelství pro střední školy

Profil oboru

Studijní program pedagogicko-psychologických předmětů je sestaven z předmětů, které mají budoucím učitelům, současným studentům učitelských kombinací, poskytnout základní poznatky jak v linii pedagogické, tak v linii psychologické. Cílem studia pedagogicko-psychologického bloku předmětů je zvýšit připravenost studentů pro výkon učitelské profese v oblasti pedagogické, psychologické a prakticko-didaktické, a proto jsou jednotlivé discipliny tohoto bloku vzájemně provázány ve všech liniích.

Absolvent studia pedagogicko-psychologického bloku získá kompetence:

  • kompetence odborně předmětové,
  • kompetence psychologické, které umožní absolventům lépe chápat a lépe přistupovat k individualitě každého žáka,
  • kompetence pedagogicko-didakticko-psychologické, které umožní učiteli transformovat vědecké poznatky do pedagogické praxe,
  • kompetence komunikativní, řídící, poradenské, konzultativní, reflexe vlastní pedagogické činnosti a jiné.

Získané pedagogické, psychologické a didaktické vědomosti a dovednosti budou moci absolventi uplatnit nejen jako učitelé na školách středních, ale také v jiných profesích jako např. pedagogové v institucích volného času, výchovně vzdělávacích agenturách, v některých vybraných odborných institucích, jakými jsou třeba poradenská centra apod.

Absolvování pedagogicko-psychologického bloku je ukončeno soubornou závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou celků - pedagogického a psychologického. Před zahájením zkoušky je student povinen předložit seznam prostudované pedagogické a psy­chologické literatury, která se vztahuje k jednotlivým pedagogickým a psychologickým disciplínám. Minimální počet je 10 titulů ke každému bloku, jako literaturu nelze uvádět skripta zadaná ke zkoušce, kolokviu.

Odborné požadavky k souborné závěrečné zkoušce stanoví vedoucí příslušného pracoviště a zveřejní je v čase stanoveném zkušebním řádem FPF SU v Opavě.