Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní obor Edukační péče o seniory reaguje na demografické prognózy, aktuální změny, potřeby a trendy edukace seniorův České republice. Tříleté bakalářské jednooborové kombinované studium Edukační péče o seniory je zaměřené na přípravu kvalifikovaných odborníků pro edukaci seniorů – v současném širokém pojetí tohoto pojmu: volno-časové, zájmově akademické (U3V, A3V…), ve vzdělávacích institucích anebo pro práci ve specializovaných institucích pečujících o seniory (domovy seniorů/důchodců, kluby, stacionáře…).

Ve studiu je kladen důraz na přípravu studentů pro praktické aplikace moderního vzdělávání dospělých tak, aby dokázali naplnit záměry koncepčních vládních dokumentů k celoživotnímu učení a přípravy na stáří v souladu s oprávněným očekáváním účastníků – seniorů a ve spojení s využitím efektivních edukačních forem, participačních metod a prostředků.

Studijní obor Edukační péče o seniory je koncipován jako tříleté jednooborové bakalářské studium, které rámcově vychází z pojetí sociální pedagogiky se zaměřením na edukační rozměr v práci se seniory a opírá se i o poznatky z pedagogiky, andragogiky, gerontagogiky, obecné a vývojové psychologie (psychologie stárnutí a stáří), psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie zdraví, sociální gerontologie, sociologie a dalších disciplín, které umocní kompetenční profil absolventa.

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU A CÍLE STUDIA

Absolvent programu je splněním všech studijních povinností, po vykonání státních závěrečných zkoušek a obhajobě bakalářské práce, připraven pro kompetentní edukaci seniorů – v současném širokém pojetí tohoto pojmu: kulturního, volno-časového, zájmově akademického (U3V,A3V…), i profesního, protože:

  • teoreticky ovládá základy teorie a praxe edukace i reedukace seniorů včetně péče o ně s důrazem na moderní vzdělávací metody a formy práce, umí aplikovat základní poznatky pedagogických, psychologických a sociologických věd, jakož i věd o řízení při řešení problémů výchovy a vzdělávání dospělých a seniorů v širších aspektech,
  • je způsobilý kompetentně organizovat další edukaci seniorů, využívat participačních metod vzdělávání a kultivace seniorů a dospělých,
  • je vybaven i klíčovými znalostmi z metodologie věd a sociálních výzkumů, které bude schopen v praxi využívat při sledování kvality a efektivity procesů práce se seniory,
  • je způsobilý plánovat další rozvoj kompetencí seniorů, včetně kultivace osobnosti v souladu s vývojovými trendy oboru,
  • orientuje se v problematice pedagogiky, andragogiky, gerontagogiky a v jejich metodologii, zvládá otázky jejích vědních subsystémů a bude je schopen aplikovat v praxi;
  • orientuje se v soudobých právních úpravách a trendech v rámci ČR i v rámci členských zemí EU týkajících se seniorů;
  • je způsobilý připravit – včetně zabezpečení jeho akreditace na MŠMT ČR – a realizovat vzdělávací projekt/program na bázi učebního plánu a osnov, s přiměřeným uplatněním forem a metod, nemateriálních i materiálních podpůrných prostředků a didaktické techniky,
  • je způsobilý realizovat školení lektorů pro seniory;
  • je způsobilý řídit další vzdělávání starších dospělých účastníků a seniorů na bázi jejich docility a potřeb s využitím prostředků moderní diagnostiky,
  • dle zákona č. 198/2012 Sb., § 17, odst. 1, písm. a, získá absolvent způsobilost k výkonu povolání pedagoga volného času.

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení najdete na stránkách zde.


Zabezpečení kvality výuky

Výuku v kombinovaném 3letém bakalářském studiu oboru Edukační péče o seniory zabezpečují renomovaní vysokoškolští pedagogové z FVP SU, ale i odborníci z praxe, kteří prokazují svoji kompetenci v souladu s podmínkami akreditace oboru průběžnou vědecko-výzkumnoupublikační činností.

Podpora vedení fakulty a praxe

Vedení FVP intenzivně podporuje koncept nového studijního oboru Edukační péče o seniory. Plně si uvědomuje nutnost úžeji spolupracovat s praxí, reagovat pružněji na požadavky trhu práce ve vazbě na obsah studijních oborů a nutnost zjišťovat zpětnou vazbu, očekávání a požadavky potenciálních zaměstnavatelů na absolventy nejenom tohoto studijního programu. Kromě jiných to dokladuje i ne-ojedinělé jednání u kulatého stolu dne 9. června 2017 zaměřené na služby a možnosti spolupráce v oblasti péče a vzdělávání seniorů. Kulatého stolu se za fakultu zúčastnili kromě vedení fakulty zástupci jednotlivých ústavů, jejichž studijní obory a odborné praxe se práce se seniory přímo dotýkají. Diskuze se účastnili zástupci Statutárního města Opavy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, představitelé fakultních pracovišť a dalších organizací z regionu. Podnětné závěry plynoucí z tohoto jednání budou postupně naplňovány a propojení teorie s praxí by se mělo odrazit jednak v zefektivnění studijního programu, ale mělo by být i ku prospěchu života v kraji.

Současně v minulých obdobích byly realizovány akce: Senioři v lavicích, Kulatý stůl k problematice paliativní a hospicové péče, který byl zaměřen na možnosti spolupráce v oblasti paliativní a hospicové péče.

Rozvrhy pro kombinované studium naleznete v IS SU (https://is.slu.cz/).