Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní obor Edukační péče o seniory reaguje na demografické prognózy, aktuální změny, potřeby a trendy edukace seniorův České republice. Tříleté bakalářské jednooborové kombinované studium Edukační péče o seniory je zaměřené na přípravu kvalifikovaných odborníků pro edukaci seniorů – v současném širokém pojetí tohoto pojmu: volno-časové, zájmově akademické (U3V, A3V…), ve vzdělávacích institucích anebo pro práci ve specializovaných institucích pečujících o seniory (domovy seniorů/důchodců, kluby, stacionáře…).

Ve studiu je kladen důraz na přípravu studentů pro praktické aplikace moderního vzdělávání dospělých tak, aby dokázali naplnit záměry koncepčních vládních dokumentů k celoživotnímu učení a přípravy na stáří v souladu s oprávněným očekáváním účastníků – seniorů a ve spojení s využitím efektivních edukačních forem, participačních metod a prostředků.

Studijní obor Edukační péče o seniory je koncipován jako tříleté jednooborové bakalářské studium, které rámcově vychází z pojetí sociální pedagogiky se zaměřením na edukační rozměr v práci se seniory a opírá se i o poznatky z pedagogiky, andragogiky, gerontagogiky, obecné a vývojové psychologie (psychologie stárnutí a stáří), psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychologie zdraví, sociální gerontologie, sociologie a dalších disciplín, které umocní kompetenční profil absolventa.

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU A CÍLE STUDIA

Absolvent programu je splněním všech studijních povinností, po vykonání státních závěrečných zkoušek a obhajobě bakalářské práce, připraven pro kompetentní edukaci seniorů – v současném širokém pojetí tohoto pojmu: kulturního, volno-časového, zájmově akademického (U3V,A3V…), i profesního, protože:

  • teoreticky ovládá základy teorie a praxe edukace i reedukace seniorů včetně péče o ně s důrazem na moderní vzdělávací metody a formy práce, umí aplikovat základní poznatky pedagogických, psychologických a sociologických věd, jakož i věd o řízení při řešení problémů výchovy a vzdělávání dospělých a seniorů v širších aspektech,
  • je způsobilý kompetentně organizovat další edukaci seniorů, využívat participačních metod vzdělávání a kultivace seniorů a dospělých,
  • je vybaven i klíčovými znalostmi z metodologie věd a sociálních výzkumů, které bude schopen v praxi využívat při sledování kvality a efektivity procesů práce se seniory,
  • je způsobilý plánovat další rozvoj kompetencí seniorů, včetně kultivace osobnosti v souladu s vývojovými trendy oboru,
  • orientuje se v problematice pedagogiky, andragogiky, gerontagogiky a v jejich metodologii, zvládá otázky jejích vědních subsystémů a bude je schopen aplikovat v praxi;
  • orientuje se v soudobých právních úpravách a trendech v rámci ČR i v rámci členských zemí EU týkajících se seniorů;
  • je způsobilý připravit – včetně zabezpečení jeho akreditace na MŠMT ČR – a realizovat vzdělávací projekt/program na bázi učebního plánu a osnov, s přiměřeným uplatněním forem a metod, nemateriálních i materiálních podpůrných prostředků a didaktické techniky,
  • je způsobilý realizovat školení lektorů pro seniory;
  • je způsobilý řídit další vzdělávání starších dospělých účastníků a seniorů na bázi jejich docility a potřeb s využitím prostředků moderní diagnostiky,
  • dle zákona č. 198/2012 Sb., § 17, odst. 1, písm. a, získá absolvent způsobilost k výkonu povolání pedagoga volného času.

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení najdete na stránkách zde.

Studium 1. ročníku začíná zahájením výuky  dne 22. 9. 2017, kdy ÚPPV organizuje jak pro přijaté studenty, tak i pro širokou věřejnost  (vstup volný) již 2. ročník otvírací akce „Senioři v lavicích“. Na ní se účastníci obeznámí  blíže s konceptem studijního oboru - Edukace seniorů v konceptu celoživotního učení. Taktéž absolvují  vstupní  přednášky pedagogů z klíčových předmětů studijního oboru (Pedagogika, Andragogika a Gerontagogika, Sociologie stáří a sociální gerontologie; Obecná psychologie a psychologie osobnosti; První pomoc).

Možnost studovat studijní obor Edukační péče o seniory i v kurzu Celoživotního vzdělávání (CŽV)

Pro ty zájemce, kteří  nebudou zapsáni  jako řádní studenti  do 3letého kombinovaného bakalářského studia, se nabízí možnost, na základě rozhodnutí děkana FVP č. 9/2017 již v akademickém roce 2017/18, absolvovat zpoplatněný kurz CŽV stejného názvu Edukační péče o seniory. Délka kurzu je  celkem 4 semestry (2 akademické roky); soustředění budou 2x za měsíc – soboty a neděle.

Předpoklad přijetí – ukončené SŠ vzdělání s maturitou. Přihlášky možno podávat na níže uvedené kontaktní adresy. Cena kurzu 19.000.- kč za 1 akademický rok. Po úspěšném absolvování kurzu, kdy absolvent obdrží osvědčení, může podat přihlášku k řádnému studiu, kam bude přijat bez přijímací zkoušky a budou mu uznány absolvované předměty. Může bc. studium dokončit a získat titul bakalář.

Kurzy CŽV (typu A) budou realizovány v konzultačním středisku FVP SU ve Vsetíně a na FVP SU v Opavě.

Kontaktní adresy:

Konzultační středisko FVP SU při Vzdělávacím a komunitním centru Integra Vsetín o.p.s.

Monika Obdržálková

Jiráskova 419

755 01 Vsetín

Telefon: 774 262 243

E-mail: monika.obdrzalkova@vkci.cz

FVP SU v Opavě Ústav pedagogických a psychologických věd

Bc. Eva Sladká

Bezručovo nám. 885/14

746 01 Opava

Telefon: 553 684 150

E-mail: eva.sladka@fvp.slu.cz

Zabezpečení kvality výuky

Výuku jak v kombinovaném 3letém bakalářském studiu oboru, tak v kurzu CŽV Edukační péče o seniory zabezpečují renomovaní vysokoškolští pedagogové z FVP SU, ale i odborníci z praxe, kteří prokazují svoji kompetenci v souladu s podmínkami akreditace oboru průběžnou vědecko-výzkumnou a publikační činností (http://www.slu.cz/fvp/cz/ppv/kontakty).

Podpora vedení fakulty a praxe

Vedení FVP intenzivně podporuje koncept nového studijního oboru Edukační péče o seniory. Plně si uvědomuje nutnost úžeji spolupracovat s praxí, reagovat pružněji na požadavky trhu práce ve vazbě na obsah studijních oborů a nutnost zjišťovat zpětnou vazbu, očekávání a požadavky potenciálních zaměstnavatelů na absolventy nejenom tohoto studijního programu. Kromě jiných to dokladuje i ne-ojedinělé jednání u kulatého stolu dne 9. června 2017 zaměřené na služby a možnosti spolupráce v oblasti péče a vzdělávání seniorů. Kulatého stolu se za fakultu zúčastnili kromě vedení fakulty zástupci jednotlivých ústavů, jejichž studijní obory a odborné praxe se práce se seniory přímo dotýkají. Diskuze se účastnili zástupci Statutárního města Opavy, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, představitelé fakultních pracovišť a dalších organizací z regionu. Podnětné závěry plynoucí z tohoto jednání budou postupně naplňovány a propojení teorie s praxí by se mělo odrazit jednak v zefektivnění studijního programu, ale mělo by být i ku prospěchu života v kraji.

Rozvrhy pro kombinované studium naleznete zde:

https://stag.slu.cz/portal/

1. ročník Edukační péče o seniory: záložka Prohlížení – Předzápisové kroužky – Kód kroužku vyplnit: EPOS-BcK-1 Edukační péče o seniory (1. roč.) – záložka Rozvrh kroužku

2. ročník Edukační péče o seniory: záložka Prohlížení – Předzápisové kroužky – Kód kroužku vyplnit: EPOS-BcK-2 Edukační péče o seniory (2. roč.) – záložka Rozvrh kroužku