Vedoucí ústavu: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., kontakty

Geneze vzniku ústavu, organizační a personální vývoj ústavu

Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě (ÚPPV FVP SU v Opavě) vznikl rozdělením Ústavu společenských věd dne 17. 2. 2003 na dva samostatné ústavy v gesci Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Od této doby, až do vzniku nové fakulty, zastával místo vedoucího ústavu doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. Od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2016 byl vedoucím ústavu doc. PhDr. et PaedDr. Kamil Janiš, CSc. Od 1. 11. 2016 převzala funkci vedoucí ústavu doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Výuka oboru Sociální patologie a prevence

Od akademického roku 2004/2005 došlo k zahájení studia bakalářského studijního oboru Sociální patologie a prevence (Studijní program Specializace v pedagogice) v prezenční formě studia, v akademickém roce 2006/2007 pak také v kombinované formě.

Cílem studijního oboru Sociální patologie a prevence je připravit odborníky, kteří působí v oblasti prevence, řešení a terapie rizikového chování. Absolventi studijního oboru  nacházejí  uplatnění v nízkoprahových a kontaktních centrech,  ve výchovných ústavech, v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, v zařízeních pro seniory, pro osoby s postižením a v dalších pomáhajících profesích. Do druhého a třetího ročníku studia jsou zařazeny odborné praxe, jejichž cílem je získat  zkušenost s prací s klientem v terénu, seznámit se s jeho životními podmínkami, potřebami a získat tak nejen základní profesní dovednosti, ale i propojit teoretické poznatky z pedagogiky, psychologie, sociologie, speciální pedagogiky, práva a jiných oborů s potřebami praxe.

V novele zákona o sociálních službách uvedené ve Sbírce zákonů dne 1. července 2009 jako zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony je obsažena úprava § 110 odst. 4 písm. b), podle níž je mezi obory vysokoškolského studia, které jsou podmínkou odborné způsobilosti sociálního pracovníka,  zařazen  nově  i obor sociální patologie.

Studenti se mohou zapojit do výzkumných aktivit pracoviště zaměřených např. na problematiku prevence rizikového chování. V rámci studia je studentům umožněno absolvovat pracovní stáž či studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na některé z partnerských zahraničních univerzit.

Výuka oboru Edukační péče o seniory

V akademickém roce 2016/2017 byla zahájena výuka studijního oboru Edukační péče o seniory, který reaguje na demografické prognózy, aktuální potřeby a trendy vzdělávání dospělých a seniorů v České republice. Cílem oboru je připravit odborníky na všestrannou edukační práci se seniory. Absolventi budou schopni nejen organizovat a vést nejrůznější aktivizační a vzdělávací programy či kurzy, ale získané znalosti dokáží předávat v lektorských činnostech.

Studijní obor má multidisciplinární charakter, umožňuje dosáhnout odborné, metodické a teoretické kvalifikace a kompetence z oblasti společenských věd a příbuzných oborů. Multidisciplinární příprava posílí výstupní kompetence absolventa se smyslu vysoké míry adaptibility pro různé pracovní činnosti související s edukačními aktivitami seniorů. Díky studiu oboru se student naučí mobilizovat lidský potenciál i v této etapě života.

Součástí studia je praxe v organizacích a institucích, které nabízejí aktivizační služby a vzdělávací programy pro seniory. Cílem praxe je ověřit si aplikovatelnost nabytých teoretických poznatků, získání a prohlubování dovedností při edukační činnosti se seniory.

Od akademického  roku  2010/2011  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě nabízí kurzy CŽV.

Výuka učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy

Ústav pedagogických a psychologických věd rovněž po celé období své existence připravuje studenty učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Poskytuje jim vzdělání v pedagogických, psychologických a aplikovaných pedagogicko-psychologických disciplínách. Toto pracoviště je garantem výuky výše uvedených oblastí pro studijní obory učitelských kombinací na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Konference a pořádané akce

Přednášková činnost je významně doplněna konferencemi pořádanými Ústavem pedagogických a psychologických věd. Jedna z konferencí, která probíhá každoročně již od roku 2008, je konference zaměřená na rodinu a probíhá v současné době pod ústředním tématem Proměny rodiny.

Kvalitě studia i odbornému působení napomáhá pravidelný a dlouhodobý cyklus veřejných přednášek s názvem "Člověk pod lupou společenských disciplín" pořádaný ústavem, na který přijímají pozvání odborníci dalších vědních oborů i praxe.

Seznam dalších realizovaných akcí.

Spolupráce

Ústav pedagogických a psychologických věd spolupracuje s Policií ČR v Opavě, s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě, s Dětským centem Čtyřlístek v Opavě, s řadou základních škol a dalších organizací, ve kterých studenti absolvují praxe. Pracovníci uvedených institucí se rovněž podílejí na tvorbě obsahu bakalářských prací. Díky tomu tak dochází k zaměření obsahu závěrečných prací na potřeby jednotlivých organizací.

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Aktuality