Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Program poskytuje studentům ucelené soubory vědomostí o sociálně patologických jevech z pohledu psychologického, pedagogického, sociální práce. V širším rámci jsou sledovány také disciplíny související s právní tématikou, poznatky z oblasti společenských věd, sociální politiky a sociální práce. Důraz je kladen na interdisciplinární pojetí v širších souvislostech.

Bakalářský program respektuje minimální vzdělávací standard v sociální práci, který odpovídá mezinárodním normám a zaměřuje se na vytváření klíčových kompetencí, tj. širokého profilu absolventa a pracovníka s integrovaným všeobecným a odborným vzděláním. Studium také připravuje absolventy k samostatnému řešení problémů a vykonávání odborných činností (sociální prevence, sociálně právní ochrany, depistáží a sociálních analýz, sociálně právního poradenství, sociální diagnostiky). I když je program v prvé řadě zaměřen na jejich uplatnění v praxi, představuje dostatečné východisko pro další dvouleté navazující magisterské studium.

Pro kvalitní přípravu studentů jsou využity rovněž zahraniční studijní pobyty a spolupráce s partnerskými školami (Partnerské univerzity v rámci programu Erasmus+).

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU

Absolventi studijního programu Specializace v pedagogice, obor Sociální patologie a prevence mohou najít a nacházejí široké uplatnění v sociální oblasti, zvláště v nízkoprahových centrech, kontaktních centrech, azylových domech, zařízeních pro osoby s postižením, seniory apod. Podle novely zákona  č. 206/2009 Sb. je mezi obory vysokoškolského studia, které jsou podmínkou odborné způsobilosti sociálního pracovníka, zařazen i obor sociální patologie, což absolventům umožňuje nacházet široké uplatnění na trhu práce.

CÍLE STUDIA

Cílem studia je připravit profesně zdatné a eticky odpovědné pracovníky jak v oblasti pedagogiky, tak sociální práce. Absolventi budou mj. také schopni samostatně posuzovat a ve spolupráci s klientem řešit jeho obtížnou životní situaci, budou umět komunikovat a pracovat s jedinci i skupinami v různé sociální situaci, vykonávat základní poradenské, analytické a plánovací činnosti. Poměrně široký společenskovědní základ i celková koncepce studia podporují komplexní a interdisciplinární přístup k problémům, schopnost jejich kritické analýzy a hledání samostatných řešení. Získané teoretické znalosti i praktické dovednosti vytvářejí základ, umožňující úspěšné pokračování v navazujícím magisterském studiu oborů podobného zaměření na jiných fakultách v České republice.

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení najdete na stránkách zde.

PRAXE

Informace týkající se předmětů Odborná praxe I, Odborná praxe II, Dobrovolnická praxenajdete na stránkách e-learningu.

Informace týkající se předmětu Odborná praxe III najdete zde: Odborná praxe III.

Žádosti o započítávání praxe je nutno podle Metodického pokynu děkana 2014-01 podat nejpozději měsíc před zahájením praxe. Formulář Žádosti o započítání praxe je ke stažení zde.