2021 - Proměny rodiny X.

Vztahy v rodině v čase pandemie

Pozvánka

PROGRAM KONFERENCE

Anotace

Pandemická situace výrazně zasáhla do proměn současné rodiny: napjatá celospolečenská situace (výrazně posílena médii), izolovanost domácností, home office rodičů i domácí vzdělávání dětí a dospívajících zásadním způsobem stále ovlivňuje nejen chod domácností, ale i psychické zdraví, vztahy, hodnoty i životní priority rodin a významně přispívá k nárůstu sociálně rizikového až patologického jednání. Zároveň mimořádná situace byla výzvou k mobilizaci sil a přehodnocení životních cílů mnohých jedinců. Zvláště tato situace zasáhla kvalitu života seniorů žijících v rodinách nebo pobytových zařízeních.

Tematické celky programu

 • negativní jevy v rodině a pandemie
 • senioři v čase pandemie
 • vzdělávání, distanční výuka v čase pandemie

Vědecký výbor

 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
 • prof. PhDr.Dr. Helena Grecmanová, Ph.D.
 • doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
 • PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
 • Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
 • dr hab. Elżbieta Napora
 • doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
 • Mgr. Anna Petr Šafránková, Ph.D.

Organizační výbor

 • PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. - předseda
 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
 • doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
 • doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
 • Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
 • PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
 • PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
 • Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
 • Bc. Eva Sladká
Kontaktní osoby
Eva Sladká (sekretářka ústavu) – registrace

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D. – sběr příspěvků

 • email: vladislava.zavrska@fvp.slu.cz


PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ

 • Helena Kubátová a Miroslav Dopita
  Školní lockdown v ČR v datech výzkumů
 • Elżbieta Napora
  Niektóre aspekty zdrowia psychicznego u młodzieży. Analiza wyników przed i popandemii społecznej / Some aspects of mental health in adolescents. Analysis of theresults before and after a social pandemic
 • Wolfgang Beck
  Häusliche Gewalt in Zeiten der Corona-Krise – Ursachen, Erscheinungsformen undPräventionsmaßnahmen / Domestic violence in times of Corona-Crisis - Causes,manifestations and preventive measures

Místo konání

online v prostředí MS Teams

Důležité termíny konference

 • registrace aktivních účastníků: do 30. 10. 2021
 • zaslání abstraktu v ČJ a AJ: do 30. 10. 2021
 • registrace pasivních účastníků: do 30. 10. 2021
 • uhrazení konferenčního poplatku: do 30. 10. 2021
 • zaslání příspěvku: do 11. 11. 2021 na e-mail: vladislava.zavrska@fvp.slu.cz
 • konání konference: čtvrtek, 11. 11. 2021 od 10 hod.

Požadavky na abstrakt

 • 1 000 až 3 200 znaků včetně mezer pro každou jazykovou verzi, musí zahrnovat i klíčová slova (tři až pět termínů)

Pokyny pro autory příspěvků

Registrace

Zájemci o účast na konferenci musí provést registraci prostřednictvím formuláře zde.

Konferenční poplatek

 • 150 Kč (platí při pasivní účasti)
 • Přednášející konferenční poplatek neplatí.
 • Číslo účtu: 117032153/0300, VS: 6206, (do zprávy pro příjemce uveďte název organizace, příp. příjmení)
 • Informace k platbě pro zahraniční účastníky:
  • Název banky: ČSOB Ostrava
  • Adresa banky: Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava
  • IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153
  • BIC KÓD: CEKOCZPP

Organizace k příspěvkům

Jednacími jazyky budou čeština, slovenština, angličtina a polština.

Výstup konference

Bude zpracován sborník příspěvků, který v případě úspěšného recenzního řízení plánujeme registrovat na Web of Science, příp. Scopus.