Ústav ošetřovatelství

Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D., RN

HOSÁKOVÁ J., JALAMASOVÁ M.,  KAČOROVÁ J. Prevence onemocnění dutiny ústní v kontextu klinické praxe sester. In: XXI. královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production, 2015. s. 77-80. ISBN 978-80-905115-9-0.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J., KOCUROVÁ, L. Agresivní pacient v ošetřovatelské praxi. In: SEMANIŠINOVÁ, M. (ed.) Sestry: hybná sila zmien: efektívna starostlivosť, rentabilita. Recenzovaný vedecký zborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálných vied a zdravotníctva. s. 43-47. ISBN 978-80-558-0832-1.

KAČOROVÁ J., HOSÁKOVÁ J., SZMEKOVÁ K. Využitie dotazníku IPQ-R v ošetrovateľskom výskume. In Nové trendy v ošetrovatelstve. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2015. s. 27-28. ISBN 978-80-8082-863-9.

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J., VALCHAŘOVÁ, L. Duševní zdraví jako faktor ovlivňující kvalitu poskytované péče. In: JIRKOVSKÝ, D. (ed.) Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII. – recenzovaný sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015, s. 26-31. ISBN 978-80-87347-20-1.

HOSÁKOVÁ J., JALAMASOVÁ M.,  KAČOROVÁ J. Prevence onemocnění dutiny ústní v kontextu klinické praxe sester. In: XXI. královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production, 2015. s. 77-80. ISBN 978-80-905115-9-0.

KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J., ŠPIRUDOVÁ, L., HLUBKOVÁ, Z. Spiritual needs among czech nurses. In: NAGÓRSKA, M.,  WIECH, P. (ed.) Nursing in the proces of change. Rzeszów: Institut of Nursing and Health Science. Medical Department. University of Rzeszów, 2015. s. 73-78. ISBN 978-83-60942-37-6.

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. Role sestry při péči o tělesné zdraví nemocných schizofrenií. Psychiatrie pro praxi. 2015, roč.16(1e). s. 22-26. ISSN 1803-5329.

HOSÁKOVÁ, J., HOSÁK, L. Needs of Hospitalized Schizophrenic Patients in the North Moravia and the Czech Part of Silesia. Acta Medica. 2015, roč. 58, č. 3, s. 104-107. ISSN ISSN 1211-4286.

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. Quality of life and needs of hospitalized schizophrenic patients in the Czech Republic. Neuroendocrinology letters -NEL. 2015, roč. 36, s. 288-293. ISSN 0172–780X.IF 0,799.

HOSAK, L., J. HOSAKOVA. The complex etiology of schizophrenia - general state of the art. In Neuroendocrinology letters. 2015,vol.36, no 7. pp.31-637. ISSN 2354-4716, IF 0,799

HOSÁKOVÁ, J. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. In: Hosák, l., Hrdlička, M., Libiger, J. a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015, s. 572-580. ISBN 978-80-246-2998-8.

HOSÁKOVÁ, J., ARCHALOUSOVÁ, A. Hodnocení odborné praxe v psychiatrické léčebně v Opavě. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství IV. 1.vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství, 2009, s. 188. ISBN 978-80-7248-521-5

HOSÁKOVÁ, J., ADAMCZYK, R. Postoje sester z klinické praxe k paliativní péči. Paliatívna medicína a liečba bolesti, roč. 3, 2010, suplement 2, s. 62-63. ISSN 1337-9917

HOSÁKOVÁ, J. Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s psychózou. Sborník příspěvků z vědecké konference Biele srdce vo farebnom svete. Trnava: Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2011, s. 221-224. ISBN 978-80-8082-488-4

HOSÁKOVÁ, J. Etické aspekty ve výuce předmětu Ošetřovatelská péče o duševně nemocné. In: XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2011, s. 39-40. ISBN 978-80-87009-83-3

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. Kvalita života pacientů s duševní poruchou. Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, s. 201-204. ISBN 978-80-87035-37-5

HOSÁKOVÁ, J. Ošetřovatelská péče o duševně nemocné. [online].  Studijní text v elektr. verzi. 1. vyd. [Opava]: Slezská univerzita v Opavě, 2011. 47 s. [cit. 20. ledna 2015]. Dostupné na World Wide Web: file:///C:/Users/Hosakova/Downloads/osetrovatelska_pece_o_dusevne_nemocne-frvs-hosakova-2011.pdf

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J.. Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology? NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS - NEL. 2012, roč. 33, s. 183-190. ISSN 0172–780X.IF 1,621

HOSÁKOVÁ, J. Specifika péče o duševně nemocné. [online].  Distanční studijní opora v elektr. verzi. 1. vyd. [Opava]: Slezská univerzita v Opavě, 2012. 74 s. [cit. 20. ledna 2015]. Dostupné na World Wide Web: file:///C:/Users/Hosakova/Downloads/specifika_pece_o_dusevne_nemocne-hosakova-2012.pdf

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J. Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie. Psychiatrie. 2012, roč. 12, č. 2, s. 157-166. ISSN 1211-7579

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J. Genome‑Wide Association Studies in Schizophrenia, and Potential Etiological and Functional Implications of Their Results. Acta Medica. 2012, roč. 55, č. 1, s. 3-11. ISSN 1211-4286

HOSÁKOVÁ, J., ULRICHOVÁ, K. Úloha sestry v péči o pacienty s demencí. Ružomberské zdravotnické dni 2012.Ružomberok: VERBUM – nakladateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberoku, 2012,  s. 285-289. ISBN 978-80-8084-951-1

HOSÁKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, D. Agresivní pacient v klinické praxi. Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV. Praha: FN Motol, 2012, s. 37-41. ISBN 978-80-87347-11-9

HOSÁKOVÁ,  J. JAROŠOVÁ, D., RUCKÁ, P. Komunikace sestry s duševně nemocným. Sborník přednášek konference XVIII. královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production, 2012, s.69. ISBN 978-80-905112-1-4

HOSÁKOVÁ, J. Subjektivní hodnocení kvality života u pacientů se schizofrenií ve výuce ošetřovatelství. Sborník příspěvků Mezinárodní konference Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi.1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 80–82. ISBN 978-80-7248-806-3

KAČOROVÁ, J., HOSÁKOVÁ, J.  Využitie modelu Ireny Papadopoulos vo vzdelávaní transkultúrneho ošetrovateľstva. Sborník přednášek XVIII. Královohradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: HANZO Production. 2012. s. 70-71. ISBN 978-80-905115-1-4

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J. Genetika úzkostných poruch. Psychiatrie pro praxi. 2013, roč. 14, č. 1, s. 7-9. ISSN 1213-0508

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J. Ošetřovatelství jako samostatný vědní obor. Česká a slovenská psychiatrie – Supplementum. 2013, roč. 109, č. 5, s. 259. ISSN 1212-0383

HOSÁK, L., ŠILHÁN, P., HOSÁKOVÁ, J. Interakce genů a prostředí v psychiatrii. Česká a slovenská psychiatrie. 2013, roč. 109, č. 6, s. 304 – 309. ISSN 1212-0383

HOSÁKOVÁ, J., KAČOROVÁ, J. Etika a nemocný s duševní poruchou. Sborník příspěvků  z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2014.  Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2014, s. 149–153. ISBN 978-80-87035-85-6

HOSÁKOVÁ, J., KOPECKÁ, M. Odborné znalosti sester v péči o pacienty s demencí. Sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XVI. Praha Motol:  FN Praha Motol, Ústav ošetřovatelství 2. LF UK, 2014, s. 112-116. ISBN: 978-80-87347-17-1

HOSÁKOVÁ, J., POLEDNOVÁ, G. Zdroje motivace pacientů v domácí péči. In: Sborník přednášek z konference XX.královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: FN Hradec Králové, Lékařská fakulta UK Hradec Králové, 2014, s. 47-48. ISBN 978-80-905115-6-9