Studijní a sociální záležitosti

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Olbrichova 625/25, Opava, 74601
Tel.: 553 684 121
E-mail: studium@fvp.slu.cz

 

Obecné informace o fakultě


Obecné informace o přijímacím řízení

Maximální počet přijatých uchazečů do bakalářských studijních programů 550, do navazujících magisterských studijních programů 120.

Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky na internetových stránkách http://www.fvp.slu.cz. Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více oborů, musí podat odpovídající počet přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků).

Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Fakulty veřejných politik v Opavě. Není požadováno vyplnění oddílu „Prospěch na střední škole“. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.

Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá.

Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Fakulty veřejných politik v Opavě). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.

Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Fakulty veřejných politik v Opavě. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Fakulty veřejných politik v Opavě (studium@fvp.slu.cz).

Pro přijímání absolventů dvouletých kurzů CŽV v rámci akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě obecně platí, pokud frekventant kurzu splní všechny studijní povinnosti, obhájí závěrečnou práci a úspěšně absolvuje ústní přijímací pohovor v termínech stanovených platnou vyhláškou, bude přijat do kombinované formy studia bez přijímací zkoušky[K2] .

Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez platné úhrady administrativního poplatku nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (bakalářské, navazující magisterské studium), případně úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (navazující magisterské studium), lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve studijním oboru Všeobecná sestra, dokládá přijatý uchazeč u zápisu do studia.

V případě, že v 1. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 nebude naplněna kapacita 1. ročníku (viz. tabulka níže, sloupec OPP – Očekávaný počet přijatých uchazečů) můžou být děkanem FVP SU v Opavě nejpozději do 31. 7. 2016 vyhlášena další kola přijímacích řízení s termínem podání přihlášek nejpozději do 31. 8. 2016. Podmínky dalších kol přijímacích řízení pro AR 2016/2017 budou shodné s podmínkami 1. kola přijímacího řízení. O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí nejlepších do stanovené kapacity jednotlivých studijních oborů, studijních programů. Termín přijímací zkoušky: červenec - říjen 2016.

 

Poplatky

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 29. února 2016).

*) SPP - Sociální patologie a prevence

*) VŠS - Všeobecná sestra

*) SES - Středoevropská studia

*) VSSP - Veřejná správa a sociální politika

*) VPVSSE – Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

Informace o studijních programech a oborech

 

Základní statistické informace:


Celkový počet studentů: 1092 (ke dni 15. 10. 2015)

Přepočtený počet učitelů: 43,95 (ke dni 31. 8. 2015)

Celkový počet absolventů v akademickém roce 2014/2015: 341

Celkový počet přihlášených uchazečů: 1099

-          z toho na bakalářské programy: 1000

-          z toho na magisterské programy: 96

-          z toho doktorské programy: 3

 

Termíny

Druh termínu

Pro jaký typ

studia

Datum

Poznámka

Den otevřených dveří

Bakalářské studium

20. 1. 2016

 

Den otevřených dveří

Navazující magisterské studium

20. 1. 2016

 

Termín podání přihlášky

Bakalářské studium

29. 2. 2016

Příjem přihlášek prodloužen
do 31. 3. 2016

Termín podání přihlášky

Navazující magisterské studium

29. 2. 2016

Příjem přihlášek prodloužen
do 29. 4. 2016

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studium

do 30. 4. 2016

- u studijních oboru VSSP*, SES* - dle harmonogramu SCIO

(viz. https://www.scio.cz/nsz/)

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studium

duben-červen 2016

- u studijních oboru SPP*, VŠS*

Termín přijímací zkoušky

Navazující magisterské studium

duben-červen 2016

 

Poplatky

Pro jaký typ studia

Výše poplatku

Poznámka

Bakalářské studium

580 Kč

- pro studijní obory SPP* a VŠS* - pro přihlášku podanou na klasickém tiskopise

Bakalářské studium

490 Kč

- pro studijní obory SPP* a VŠS* - pro přihlášku podanou elektronicky

Bakalářské studium

290 Kč

- pro přihlášku za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí jsou testy konané v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO (studijní obory VSSP*, SES*)

Navazující magisterské studium

580 Kč

- pro přihlášku podanou na klasickém tiskopise

Navazující magisterské studium

490 Kč

- pro přihlášku podanou elektronicky

 

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 179 - platba poštovní poukázkou, 558 - platba bankovním převodem

Variabilní symbol pro složenku: 0475000116

Variabilní symbol pro banku: 0475000116

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

Variabilní symbol pro složenku: 0475000116

Variabilní symbol pro banku: 0475000116

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám včetně podmínek pro jejich prominutí (pro úspěšné absolventy kurzů CŽV typu A organizovaných fakultou) budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty veřejných politik v Opavě (http://www.fvp.slu.cz).

Pokud je jednou z podmínek přijetí absolvování testu obecných studijních předpokladů u společnosti Scio, je nutné jej absolvovat do 30. 4. 2016.  Pozdější termíny nabízené společností Scio již fakulta neakceptuje. V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nebude možno doručit uchazeči do vlastních rukou, bude zveřejněno na úřední desce Fakulty veřejných politik v Opavě.

Test obecných studijních předpokladů (dále jen OSP)

Test obecných studijních předpokladů je součástí Národních srovnávacích zkoušek (dále jen NSZ) zabezpečovaných společností Scio, s.r.o. (www.scio.cz) a je součástí přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory Veřejná správa a sociální politika a Středoevropská studia.

Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí v roce 2016 alespoň jednou absolvovat, dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 30. 4. 2016. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz.

Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá.

Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

 

 

Vlastní přijímací řízení

Všeobecná sestra

(bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

PZ: základní orientace v klinických oborech, v biologii člověka, ve společenskovědních disciplínách a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60

 

Středoevropská studia

(bakalářský studijní obor, prezenční forma studia)

PZ: test obecných studijních předpokladů (NSZ Scio).

 

Veřejná správa a sociální politika

(bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

PZ: test obecných studijních předpokladů (NSZ Scio).

 

Sociální patologie a prevence

(bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

PZ: základní orientace v oborech psychologie, pedagogika, základy filozofie a sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40

 

Středoevropská studia

(navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia)

PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z moderních evropských dějin, komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy.

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s vyhláškou děkana ze dne 16. 4. 2012).

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40

 

Veřejná správa a sociální politika

(navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia)

PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z oblastí: veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce, společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie).

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s vyhláškou děkana ze dne 16. 4. 2012).

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k dosaženým studijním výsledkům:

Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,3 bude zvýhodněn o 3 body.

Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,5 bude zvýhodněn o 2 body.

Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,7 bude zvýhodněn o 1 bod.

Dosažený studijní průměr bude zohledněn pouze těm uchazečům, kteří nejpozději v den přijímací zkoušky podají písemnou Žádost o započítání celkového studijního průměru do výsledku přijímací zkoušky a k žádosti doloží požadovaný průměr studijní kartou potvrzenou příslušným studijním oddělením.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60

 

Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

(navazující magisterský joint degree studijní obor, prezenční forma studia)

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování akreditovaného programu bakalářského studia orientovaného politologicky, sociologicky, ekonomicky, na soudobé dějiny nebo veřejnou správu a veřejné politiky, včetně úspěšného složení písemné přijímací zkoušky.

Písemná přijímací zkouška bude obsahově tvořená otázkami z oblastí veřejné správy a veřejné politiky a všeobecného společenského přehledu.

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s vyhláškou děkana ze dne 16. 4. 2012).

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 50

 

vysvětlivka: PZ: písemná zkouška

 

Uplatnění absolventů


Všeobecná sestra (bakalářské studium)

Všeobecné sestry se připravují na vykonávání specifických činností v oblasti zdravotní péče. Ta mimo jiné zahrnuje péči poskytovanou dětem, dospívajícím, dospělým a seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při různých somatických a psychických potížích. Tyto sestry umí chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin v souvislosti s jejich autonomií a soběstačností v oblasti tělesných a psychických funkcí. Všeobecné sestry umí přizpůsobit poskytovanou péči psychologickým, sociálním, ekonomickým a kulturním odlišnostem života zdravých i postižených osob. Uplatnění je možné v rámci aktuálně se měnící struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb v oblastech primární, sekundární i terciární péče o zdraví obyvatelstva zahrnující jednotlivce, rodiny, komunity, ohrožené skupiny, duševně nemocné, handicapované, nevyléčitelně nemocné, umírající apod. Teoretické a praktické znalosti umožní absolventům vést a řídit ošetřovatelský tým, privátní praxi nebo agenturu poskytující služby v oblasti ošetřovatelské péče.

Středoevropská studia (bakalářské studium)

Studium připraví absolventy pro práci v oblasti mezinárodních vztahů a styků na místní a regionální, ale i vyšších úrovních ve veřejné správě, neziskovém sektoru i soukromé sféře. Uplatnění mohou nalézt v práci s národnostními menšinami, v mezinárodních organizacích a sdruženích (např. euroregionech) i v dalších aktivitách, včetně přípravy a realizace projektů z fondů EU. Mohou najít uplatnění v diplomatické službě, v domácích i nadnárodních společnostech působících ve střední Evropě i u různých agentur a poradenských firem, ale také ve střediscích pro migranty a žadatele o azyl, apod. Absolventi mají rovněž předpoklady pro další studium navazujících společenskovědních magisterských programů.

 

Veřejná správa a sociální politika (bakalářské studium)

Profil absolventa oboru umožňuje uplatnění na místech řadových odborných pracovníků nebo referentů, případně na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích veřejné správy i v soukromé sféře na obecní a krajské úrovni. Studenti se mohou uplatnit jako spolutvůrci a koordinátoři sociální politiky. Získané kompetence umožní uplatnění v orgánech státní správy, zejména v úřadech sociálního zabezpečení a v úřadech práce, při realizaci místní sociální politiky a řešení sociálních problémů v orgánech samosprávy, v organizacích veřejného sektoru nebo neziskových organizacích. Nacházejí uplatnění také v územních orgánech státní správy a v soukromém sektoru v obcích a regionech.

 

Sociální patologie a prevence (bakalářské studium)

Cílem studijního oboru je připravit odborníky, kteří působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Absolvent oboru nejen teoreticky ovládá základy teorie a praxe výchovy a vzdělávání dětí, adolescentů i dospělých s důrazem na sociálně patologické jevy, ale také dokáže získané poznatky aplikovat v praxi. Studenti se mohou zapojit do výzkumných aktivit zaměřených např. na problematiku sociálního vyloučení. Absolventi nacházejí široké uplatnění v oblasti prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence pedagogicko psychologické poradny, občanská sdružení), dále v nízkoprahových centrech, kontaktních centrech, azylových domech, zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, seniory apod.

 

Středoevropská studia (navazující magisterské studium)

Studium připraví absolventy k samostatné práci na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i v soukromé sféře, především v činnostech zaměřených na rozvoj mezinárodních vztahů, přeshraniční spolupráci, aktivity evropských regionů, práci s národnostními menšinami, působení v mezinárodních organizacích a sdruženích i přípravu a realizaci projektů z fondů Evropské unie. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu politologického či historického směru.

 

Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterské studium)

Absolvent studia je připraven uplatnit se jako specialista v profesích sociální práce a veřejné správy s širším teoretickým a praktickým rozhledem, může pracovat jako vedoucí organizací sociální politiky a institucí veřejné správy. Je schopen analyzovat, plánovat a realizovat sociální koncepce a programy, pracovat při vyhodnocování účinku společenských změn v oblasti sociální politiky a veřejné správy, ve specializovaných rolích v oblasti regionální politiky i v soukromé sféře na lokální a místní úrovni. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorském studiu.

 

Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě (navazující magisterské joint degree studium)

Absolventi budou připraveni pro samostatnou odbornou práci a základní řídící funkce na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i soukromé sféře, především při koncipování a realizaci veřejných politik, veřejné správy a rozvoji různých forem mezinárodní spolupráce, zejména příhraniční. Mohou se podílet také na rozvoji regionálních aktivit v rámci Evropské unie a zemí Visegrádu.

Znalost středoevropských reálií, prostředí i problémů, zvládnutí výzkumných metod a technik a aktivní znalost anglického jazyka vytváří předpoklady pro vysokou míru profesní adaptability v praxi i v rámci regionu. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu.