Studijní a sociální záležitosti

Slezská univerzita v Opavě,

Fakulta veřejných politik v Opavě

vypisuje pro akademický rok 2016/2017 přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce, studijní obor Veřejná správa a sociální politika

 

Obecné informace o studijním programu, oboru

Studijní program: N6731 Sociální politika a sociální práce

Studijní obor: Veřejná správa a sociální politika

Forma studia: kombinovaná

Délka studia: 2 roky

Typ programu: navazující magisterský

Místo uskutečňování studijního oboru: Opava

Jazyk studia: čeština

Maximální počet přijatých uchazečů na FVP SU v Opavě: 7

 

Obecné informace k přijímacímu řízení

Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na 
vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky na internetových stránkách http://www.slu.cz/fvp/cz/.

Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14, 746 01. V přihlášce není požadováno vyplnění oddílu „prospěch na střední škole“. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu dokládá přijatý uchazeč v den zápisu do studia.

Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu dokládá přijatý uchazeč v den zápisu do studia. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Fakulty veřejných politik v Opavě.

Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez platné úhrady administrativního poplatku, nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

 

V případě nedostatečného počtu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení nebo v případě, že nebude naplněna kapacita 1. ročníku, může děkan FVP SU vyhlásit další kolo přijímacího řízení s termínem podání přihlášky nejpozději do 31. 8. 2016. Podmínky dalšího kola přijímacího řízení pro AR 2016/2017 budou shodné s podmínkami 1. kola přijímacího řízení. Termín přijímací zkoušky 2. kola: září - říjen 2016.

 

Termíny

Termín podání přihlášky: 29. 4. 2016

Termín přijímací zkoušky: červen 2016

 

Poplatky

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně
(v termínu do 29. 4. 2016).

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 179 - platba složenkou typu A, 558 - platba bankovním převodem

Variabilní symbol pro složenku: 0475000116

Variabilní symbol pro banku: 0475000116

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

Variabilní symbol pro složenku: 0475000116

Variabilní symbol pro banku: 0475000116

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Výše poplatku

Poznámka

 

490,-

- pro přihlášku podanou elektronicky

580,-

- pro přihlášku podanou na klasickém tiskopise

 

Přijímací zkoušky

PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z oblastí: veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce, společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie).

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s vyhláškou děkana ze dne 16. 4. 2012).

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k dosaženým studijním výsledkům:

Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,3, bude zvýhodněn o 3 body.

Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,5, bude zvýhodněn o 2 body.

Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,7, bude zvýhodněn o 1 bod.

Dosažený studijní průměr bude zohledněn pouze těm uchazečům, kteří nejpozději v den přijímací zkoušky podají písemnou Žádost o započítání celkového studijního průměru do výsledku přijímací zkoušky a k žádosti doloží požadovaný průměr studijní kartou potvrzenou příslušným studijním oddělením.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60

 

Uplatnění absolventa

Absolvent studia je připraven uplatnit se jako specialista v profesích sociální práce a veřejné správy s širším teoretickým a praktickým rozhledem, může pracovat jako vedoucí organizací sociální politiky a institucí veřejné správy. Je schopen analyzovat, plánovat a realizovat sociální koncepce a programy, pracovat při vyhodnocování účinku společenských změn v oblasti sociální politiky a veřejné správy, ve specializovaných rolích v oblasti regionální politiky i v soukromé sféře na lokální a místní úrovni. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorském studiu.