Studijní a sociální záležitosti

Slezská univerzita v Opavě,

Fakulta veřejných politik v Opavě

vypisuje pro akademický rok 2016/2017 přijímací řízení pro bakalářský studijní program B7507 Specializace v pedagogice, studijní obor Edukační péče o seniory

 

Obecné informace o studijním programu, oboru


Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice

Studijní obor: Edukační péče o seniory

Forma studia: kombinovaná

Délka studia: 3 roky

Typ programu: bakalářský

Místo uskutečňování studijního oboru: Opava

Jazyk studia: čeština

Maximální počet přijatých uchazečů na FVP SU v Opavě: 14

 

Studijní obor je koncipován jako tříleté jednooborové bakalářské studium a má multidisciplinární charakter, umožňuje získat odborné, metodické a teoretické kvalifikace a kompetence z oblasti společenských věd a příbuzných oborů. Multidisciplinární příprava posílí výstupní kompetence absolventa se smyslu vysoké míry adaptibility pro různé pracovní činnosti související s edukačními aktivitami seniorů.

Obecné informace k přijímacímu řízení

Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky na internetových stránkách http://www.slu.cz/fvp/cz/.

Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14, 746 01. Není požadováno vyplnění oddílu „Prospěch na střední škole“. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dokládá přijatý uchazeč u zápisu do studia.

Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dokládá přijatý uchazeč u zápisu do studia. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Fakulty veřejných politik v Opavě). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Fakulty veřejných politik v Opavě. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Fakulty veřejných politik v Opavě (studium@fvp.slu.cz).

Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez platné úhrady administrativního poplatku nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

 

V případě nedostatečného počtu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení nebo v případě, že nebude naplněna kapacita 1. ročníku, může děkan FVP SU vyhlásit další kolo přijímacího řízení s termínem podání přihlášky nejpozději do 31. 8. 2016. Podmínky dalšího kola přijímacího řízení pro AR 2016/2017 budou shodné s podmínkami 1. kola přijímacího řízení. Termín přijímací zkoušky 2. kola: září - říjen 2016.

Termíny

Termín podání přihlášky: 29. 4. 2016 (Příjem přihlášek je prodloužen do 31. 5. 2016)

Termín přijímací zkoušky: červen 2016

 

Poplatky

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně
(v termínu do 31. 5. 2016).

 

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 179 - platba složenkou typu A, 558 - platba bankovním převodem

Variabilní symbol pro složenku: 0475000116

Variabilní symbol pro banku: 0475000116

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

Variabilní symbol pro složenku: 0475000116

Variabilní symbol pro banku: 0475000116

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Výše poplatku

Poznámka

 

490,-

- pro přihlášku podanou elektronicky

580,-

- pro přihlášku podanou na klasickém tiskopise

 

Přijímací zkoušky

PZ: základní orientace v oborech psychologie, pedagogika, biologie člověka, základy filozofie, sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40

 

Uplatnění absolventa

Studijní obor nabízí široké spektrum uplatnění absolventů – pedagogů pro edukaci seniorů na pracovních pozicích: lektor seniorského vzdělávání, trenér, asistent, konzultant, tvůrce vzdělávacích programů, animátor, vedoucí kurzu U3V nebo A3V, odborný výchovný pracovník.

Absolventi mohou najít pracovní uplatnění v domovech seniorů/důchodců, asociacích a klubech seniorů/důchodců, veřejných univerzitách – zabezpečování U3V, denních stacionářích pro seniory, charitativních organizacích, nestátních neziskových organizacích pro seniory s různým typem postižení, ale i státních a regionálních samosprávných institucích a orgánech (např. úřadech práce) jako edukátor vzdělavatelů seniorů.