Studijní a sociální záležitosti

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

 

Na základě § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a vnitřních předpisů Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě
(dále jen „FVP SU“)

stanovuji podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2018/2019.

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Tel.: 553 684 123

E-mail: studium@fvp.slu.cz, http://www.slu.cz/fvp/cz/

 

 

 

Podání přihlášky ke studiu:

Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě prostřednictvím e-přihlášky v informačním systému studijní agendy.

E-přihláška je k dispozici na webových stránkách pod těmito odkazy:

-          https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec

-          http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/index_html

Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den stanovený jako termín pro podání přihlášky ke studiu (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace e-přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.

Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci e-přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet FVP SU a zda byla jeho e-přihláška zařazena do přijímacího řízení. Pokud uchazeč ve webové aplikaci e-přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby a zařazení přihlášky do přijímacího řízení do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení FVP SU (studium@fvp.slu.cz).

Tištěnou verzi e-přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá.

Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění.

Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více oborů, musí podat odpovídající počet přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků).

 

Má-li přihláška formální nedostatky, studijní oddělení vyzve uchazeče v elektronické podobě na adresu uvedenou v e-přihlášce k její opravě a doplnění v přiměřené lhůtě. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu neodstraní vady nebo neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, bude přijímací řízení zastaveno.

 

Pokud uchazeč v e-přihlášce označí příslušný souhlas, je mu případné kladné rozhodnutí o přijetí doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

 

Požadované přílohy e-přihlášky pro bakalářské studijní programy:

-          úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, absolvent zahraniční střední školy je povinen doložit úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu, dokladu o udělení Evropského bakalaureátu, popř. zahraničního dokladu o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu,

-          lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu studijního programu B5341 Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra dle ustanovení Vyhlášky č. 271/2012 Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).  Zdravotní způsobilost uchazeče posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, není-li uchazeč o studium u takového poskytovatele registrován, zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává kterýkoliv poskytovatel v uvedených oborech. Formulář určený pro lékařské potvrzení je k dispozici na webových stránkách FVP SU pod tímto odkazem http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/dokumenty.

UPOZORNĚNÍ: Požadované přílohy e-přihlášky dokládají pouze uchazeči přijatí ke studiu, a to u zápisu do 1. ročníku studia.

 

 

Požadované přílohy e-přihlášky pro navazující magisterský studijní program:

-          úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, absolvent zahraniční střední školy je povinen doložit úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu, dokladu o udělení Evropského bakalaureátu, popř. zahraničního dokladu o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu,

-          úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu, absolvent zahraniční vysoké školy je povinen doložit úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice nebo zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

UPOZORNĚNÍ: Požadované přílohy e-přihlášky dokládají pouze uchazeči přijatí ke studiu, a to u zápisu do 1. ročníku studia.

 

 

Požadované přílohy e-přihlášky pro doktorský studijní program:

-          úředně ověřená kopie magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání, jsou povinni odevzdat úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nejpozději u zápisu do studia, (absolvent zahraniční vysoké školy je povinen doložit úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního magisterského vysokoškolského vzdělání v České republice nebo zahraničního dokladu o zahraničním magisterském vysokoškolském vzdělání, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu a dodatku k diplomu nebo jiného srovnatelného dokumentu),

-          strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe,

-          seznam dosavadní publikační činnosti,

-          návrh projektu disertační práce.

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Požadované přílohy e-přihlášky vyžadujeme zaslat na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti FVP SU, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, nejpozději však do 31. 7. 2018.

Doporučené přílohy k přihlášce pro doktorský studijní program:

-          obhájená nebo k obhajobě odevzdaná závěrečná kvalifikační práce (magisterská diplomová, rigorózní) v tištěné podobě (je možno předložit při přijímací zkoušce).

 

 

Informace o studijních programech a oborech


Kód

programu

Název programu/oboru

Typ

programu

Titul

Forma

Délka

Vyuč.
jazyk

KSP*

U/Z*

Stav k 
27.7.2017

B5341

Ošetřovatelství

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

3, 3


120**


 

Všeobecná sestra

Bakalářský

Bc.

prezenční

3

Čeština

 

132/41

 

Všeobecná sestra

Bakalářský

Bc.

kombinovaná

3

Čeština

 

224/57

B6731

Sociální politika a sociální práce

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

3, 3


60**


 

Veřejná správa a

sociální politika

Bakalářský

Bc.

prezenční

3

Čeština

 

90/26

 

Veřejná správa a

sociální politika

Bakalářský

Bc.

kombinovaná

3

Čeština

 

140/103

B7507

Specializace v pedagogice

Bakalářský

Bc.

prezenční, kombinovaná

3, 3


150**


 

Sociální patologie a prevence

Bakalářský

Bc.

prezenční

3

Čeština

 

111/34

 

Sociální patologie a prevence

Bakalářský

Bc.

kombinovaná

3

Čeština

 

140/64

 

Edukační péče o seniory

Bakalářský

Bc.

kombinovaná

3

Čeština

 

33/18

N6731

Sociální politika a sociální práce

Navazující magisterský

Mgr.

prezenční

2, 2


60**


 

Veřejná správa a sociální politika

Navazující

magisterský

 

Mgr.

prezenční

2

Čeština

 

36/17

 

Veřejná správa a sociální politika

Navazující

magisterský

 

Mgr.

kombinovaná

2

Čeština

 

135/24

P7107
Historické vědy

Doktorský

Ph.D.

prezenční, kombinovaná

4, 4

Čeština

4


 

Moderní dějiny střední Evropy

Doktorský

Ph.D.

prezenční

4

Čeština

 

0/0

 

Moderní dějiny střední Evropy

Doktorský

Ph.D.

kombinovaná

4

Čeština

 

1/0

 

*U/Z  - Počet přihlášených uchazečů/Počet zapsaných uchazečů do 1. ročníku studia v akademickém roce 2017/2018

*KSP - Kapacita studijního programu (maximální počet přijímaných uchazečů do studijního programu)

** Počet nezahrnuje úspěšné absolventy programů CŽV typu A realizovaných FVP SU

 

Termíny


Druh termínu

Pro jaký typ studia

Datum

Poznámka

Den otevřených dveří

Bakalářský

Navazující magisterský


Doktorský

25. 1. 2018

27. 1. 2018

 

Termín podání
e-přihlášky

Bakalářský

Navazující magisterský

31. 3. 2018

 

Doktorský

31. 7. 2018

 

Termín přijímací zkoušky

Bakalářský

do 28. 4. 2018

U bakalářských studijních oboru VSSP*, SPP* - dle harmonogramu SCIO (viz https://www.scio.cz/nsz/)

Termín přijímací zkoušky

Bakalářský

květen - červen 2018

U studijních oboru VŠS*, EPoS*

Termín přijímací zkoušky

Navazující magisterský

květen - červen 2018

 

Termín přijímací zkoušky

Doktorský

září 2018

 

 

*) EPoS – Edukační péče o seniory

*) SPP - Sociální patologie a prevence

*) VSSP – Veřejná správa a sociální politika

*) VŠS - Všeobecná sestra

 

Poplatky

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do
31. března 2018 - bakalářské a nav. magisterské studijní programy, do 31. 7. 2018 - doktorský studijní program).

 

Výše poplatku 320,- Kč

Pro přihlášku za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí jsou testy konané v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., tj. pro bakalářské studijní obory Sociální patologie a prevence a Veřejná správa a sociální politika

 

Výše poplatku 550,- Kč

Pro přihlášku za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí nejsou testy konané v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., tj. pro bakalářské studijní obory Všeobecná sestra, Edukační péče o seniory, navazující magisterský studijní obor Veřejná správa a sociální politika a doktorský studijní obor Moderní dějiny střední Evropy.

 

Platební údaje

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 558

Variabilní symbol: 0475000118

Specifický symbol: pro všechny občany ČR rodné číslo uchazeče (bez lomítka), v ostatních případech pseudorodné číslo, bylo-li přiděleno při podání e-přihlášky.

 

Další informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

 

Přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na FVP SU je úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek organizovaných FVP SU.

Výjimku tvoří přijímací zkouška pro bakalářské studijní obory Veřejná správa a sociální politika a Sociální patologie a prevence, kterou pro fakultu organizuje společnost www.scio. cz, s. r. o., od přijímací zkoušky organizované FVP SU je tedy u těchto oborů upuštěno.

 

Podmínkou přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FVP SU je úspěšné absolvování ústní přijímací zkoušky organizované FVP SU.

 

Od přijímací zkoušky bude upuštěno rovněž v případě přijímání absolventů programů CŽV typu A uskutečňovaných FVP SU v rámci akreditovaných studijních programů, pokud posluchač kurzu úspěšně splní níže uvedené podmínky.

 

Posluchači akreditovaných programů CŽV bakalářských oborů Všeobecná sestra a Veřejná správa a sociální politika:

-       podají v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 e-přihlášku ke studiu v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2018, přičemž se mohou ucházet pouze o kombinovanou formu studia studijního oboru, jež studují v programu CŽV,

-       do 11. 5. 2018, nejpozději však do 27. 7. 2018, musí splnit všechny povinnosti dané studijním plánem kurzu CŽV,

-       do 11. 5. 2018, nejpozději však do 27. 7. 2018, musí odevzdat vlastnoručně podepsaný výpis absolvovaných předmětů z IS Stag (Zápisový list – část A/Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2017/2018) ke kontrole referentům daných kurzů CŽV,

-       do 31. 5. 2018, nejpozději však do 24. 8. 2018 musí obhájit závěrečnou práci.

 

Posluchači akreditovaného programu CŽV navazujícího magisterského oboru Veřejná správa a sociální politika

-       podají v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 e-přihlášku ke studiu v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2018, přičemž se mohou ucházet pouze o kombinovanou formu studia studijního oboru Veřejná správa a sociální politika,

-       do 11. 5. 2018, nejpozději však do 27. 7. 2018, musí splnit všechny povinnosti dané studijním plánem kurzu CŽV,

-       do 11. 5. 2018, nejpozději však do 27. 7. 2018, musí odevzdat vlastnoručně podepsaný výpis absolvovaných předmětů z IS Stag (Zápisový list – část A/Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2017/2018) ke kontrole referentům daných kurzů CŽV.

 

Uchazeči se specifickými potřebami mohou využít poradenských služeb Poradenského a kariérního centra Slezské univerzity v Opavě. Uchazeči se specifickými potřebami (zejména se závažným pohybovým nebo smyslovým postižením, závažným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním, se specifickými poruchami učení…) mohou podat písemnou Žádost o individuální modifikaci podmínek u přijímací zkoušky, podloženou potvrzením ošetřujícího lékaře. Formulář žádosti je zveřejněn pod tímto odkazem http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/dokumenty-1.

 

Pokud je jednou z podmínek přijetí ke studiu absolvování testu Obecných studijních předpokladů či testu Základy společenských věd u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „Scio“), je nutné tyto testy absolvovat do 28. 4. 2018. Pozdější termíny nabízené společností Scio již fakulta neakceptuje.

 

Informace k Národním srovnávacím zkouškám, testům Obecných studijních předpokladů

Test Obecných studijních předpokladů (dále jen OSP) je součástí Národních srovnávacích zkoušek (dále jen NSZ) zabezpečovaných společností Scio a je podmínkou upuštění od přijímací zkoušky organizované fakultou pro bakalářský studijní obor Veřejná správa a sociální politika.

Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí v roce 2017/2018 (prosinec 2017 – duben 2018) alespoň jednou absolvovat dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 28. 4. 2018. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující výsledný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz.

Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá.

Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

 

Informace k Národním srovnávacím zkouškám, testům Základů společenských věd

Test Základy společenských věd (dále jen ZSV) je součástí Národních srovnávacích zkoušek (dále jen NSZ) zabezpečovaných společností Scio a je podmínkou upuštění od přijímací zkoušky organizované fakultou pro bakalářský studijní obor Sociální patologie a prevence.

Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí v roce 2017/2018 (prosinec 2017 – duben 2018) alespoň jednou absolvovat dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 28. 4. 2018. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující výsledný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu ZSV v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz.

Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá.

Detailní informace o testu ZSV (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

 

Na základě čl. 28 odst. 3 Statutu Slezské univerzity v Opavě jsou cizinci přijímáni ke studiu studijních programů v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. Podmínkou pro přijetí je prokázání jazykových znalostí z českého jazyka, které cizinec prokazuje úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka na příslušném pracovišti veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka.

Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a u cizinců, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou v České republice.

O vykonání zkoušky z českého jazyka je nutno dodat příslušné osvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii, a to nejpozději v den zápisu do 1. ročníku studia.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů

Výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi
(1 správná odpověď = jeden bod). Maximální počet bodů, který lze v rámci přijímací zkoušky získat, je uveden v oddílu Vlastní přijímací řízení u konkrétních studijních oborů. Získaný počet bodů bude u všech bakalářských studijních programů jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium, jako podkladů pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu

Výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi
(1 správná odpověď = jeden bod).

Získaný počet bodů bude jednou z podmínek k sestavení pořadí uchazečů o studium, jako podkladů pro rozhodnutí o přijetí ke studiu. Maximální počet bodů, který lze v rámci přijímací zkoušky získat, je uveden v oddílu Vlastní přijímací řízení.

Při přijímacím řízení na navazující magisterský studijní obor bude v přijímacím řízení přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, vystoupení na konferenci vztahující se ke studovanému oboru, či aktivnímu podílu na vydávání studentského recenzovaného časopisu a/nebo publikování v něm:

- Uchazeč, který v průběhu svého bakalářského studia publikoval, získá při přijímacím řízení bonus 7 bodů (publikování v odborném tisku, podíl na monografii, články v českých či zahraničních recenzovaných sbornících).

- Uchazeč, který vystoupil v průběhu svého bakalářského studia na konferenci vztahující se ke studovanému oboru s příspěvkem, získá bonus 3 body.

- Uchazeč, který se aktivně podílí na vydávání studentského recenzovaného časopisu a/nebo v něm publikuje, získá bonus 2 body.

Výše uvedené uchazeč v případě zájmu doloží v den konání přijímací zkoušky, a to formou potvrzení o aktivním výstupu nebo formou rukopisu či výtisku publikační aktivity.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního programu

Uchazeč bude přijat ke studiu na základě úspěšně vykonané ústní přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby projektu dizertační práce a ústní zkoušky, před zkušební komisí členů oborové rady. V případě, že uchazeč neobhájí projekt disertační práce, je výsledek celkového hodnocení přijímací zkoušky „neprospěl“.

 

Vlastní přijímací řízení

 

Všeobecná sestra

(bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

Písemná zkouška: test z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva a dále písemný test zaměřený na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60

 

Veřejná správa a sociální politika

(bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

Písemná zkouška: test obecných studijních předpokladů (NSZ Scio).

 

Sociální patologie a prevence

(bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

PZ: test Základy společenských věd (NSZ Scio).

 

Edukační péče o seniory

(bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia)

Písemná zkouška: základní orientace v oborech psychologie, pedagogika, biologie člověka, základy filozofie a sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40

 

Veřejná správa a sociální politika

(navazující magisterský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

Písemná zkouška: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z oblastí: veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce, společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie).

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60

 

Moderní dějiny střední Evropy

(doktorský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

Podmínkou pro přijetí je:

-          ukončené magisterské studium ve studijním programu Historické vědy, anebo v jiném příbuzném studijním programu, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia;

-          úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky, která ověřuje znalosti z dějin střední Evropy;

-          úspěšná rozprava nad projektem doktorské práce (návrh tématu, formální a obsahové ukotvení, plánovaný výzkumný postup);

 

Další informace o přijímacím řízení

 

V případě, že v 1. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 nebude naplněna kapacita 1. ročníku (viz tabulka výše, sloupec KSP – Kapacita studijního programu) můžou být děkanem FVP SU v Opavě nejpozději do 31. 7. 2018 vyhlášena další kola přijímacích řízení s termínem podání přihlášek nejpozději do 31. 8. 2018. Podmínky dalších kol přijímacích řízení pro AR 2018/2019 budou shodné s podmínkami 1. kola přijímacího řízení. O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí nejlepších do stanovené kapacity jednotlivých studijních programů, studijních oborů. Termín dalších kol přijímací zkoušky: červenec - říjen 2018.

 

Pokud se do studia nezapíše předpokládaný počet upřednostněných uchazečů, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, může děkan dodatečně rozhodnout o přijetí ke studiu v příslušném studijním programu, studijním oboru. Nové rozhodnutí o dodatečném přijetí dalších uchazečů v pořadí není podmíněno podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 

Opava, 27. 11. 2017

 

 

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  v.r.
děkan