Studijní a sociální záležitosti

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

 

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Tel.: 553 684 123

E-mail: studium@fvp.slu.cz, http://www.slu.cz/fvp/cz/

 

Obecné informace o fakultě

Fakulta veřejných politik v Opavě je nejmladší součástí Slezské univerzity v Opavě, zahájila svou činnost 1. 10. 2008 a tvoří ji čtyři ústavy a jedno odborné vědecko-výzkumné pracoviště: Ústav ošetřovatelství, Ústav pedagogických a psychologických věd, Ústav středoevropských studií, Ústav veřejné správy a regionální politiky a Centrum empirických výzkumů. Fakulta nabízí široké spektrum oborů, jejichž absolventi naleznou uplatnění jak v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice po sociální práci, tak ve sféře veřejné správy a veřejných politik.

Fakulta má ucelený cyklus studijních programů od bakalářských přes navazující magisterské až po doktorský studijní program. Na Ústavu ošetřovatelství je akreditován studijní program Ošetřovatelství s bakalářským oborem Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia, Ústav pedagogických a psychologických věd uskutečňuje bakalářský studijní program Specializace v pedagogice se studijními obory Sociální patologie a prevence v prezenční i kombinované formě studia a Edukační péče o seniory v kombinované formě studia. Ústav veřejné správy a regionální politiky nabízí v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Sociální politika a sociální práce studijní obor Veřejná správa a sociální politika v prezenční i kombinované formě studia. Ústav středoevropských studií ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia uskutečňuje bakalářský a navazující magisterský studijní obor Středoevropská studia a navazující magisterský joint degree studijní obor Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě v prezenční formě studia. Ústav středoevropských studií je jediným ústavem, který nabízí doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Moderní dějiny střední Evropy v prezenční i kombinované formě studia.

Fakulta podporuje nadané a aktivní studenty různými formami. Studenti mohou získat stipendia nejen za výborné studijní výsledky, ale také uspět v soutěži o nejlepší závěrečnou práci. Podporováni jsou také studenti, kteří významným způsobem reprezentují fakultu, aktivně se účastní konferencí, zapojují se do vědecko-výzkumných aktivit v rámci studentské grantové soutěže nebo spolupracují s pedagogy jako pomocné vědecké síly.

Na fakultě nyní studuje kolem 1100 studentů. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje zájemcům absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí, nejčastěji v Polsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Itálii, Německu, případně v Nizozemí. Studenti mohou vyjíždět také na měsíční zahraniční pracovní stáže u partnerských univerzit. K rozvoji zahraničních styků využila fakulta i Středoevropský výměnný program pro vysoké školy CEEPUS.

Podmínkou přijetí ke studiu na fakultě je úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.

Uchazeči, stejně jako studenti i absolventi se specifickými potřebami, mohou využít poradenských služeb Poradenského a kariérního centra Slezské univerzity v Opavě. Uchazeči se specifickými potřebami (zejména se závažným pohybovým nebo smyslovým postižením, závažným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním, se specifickými poruchami učení…) mohou podat písemnou Žádost o individuální modifikaci podmínek u přijímací zkoušky, podloženou potvrzením ošetřujícího lékaře.

Formulář žádosti je zveřejněn pod tímto odkazem http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/dokumenty-1.

 

Obecné informace o přijímacím řízení

Maximální počet přijatých uchazečů do bakalářských studijních programů je 550, do navazujících magisterských studijních programů 120.

Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách FVP SU v Opavě http://www.fvp.slu.cz.

Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více oborů, musí podat odpovídající počet přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků).

Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez platné úhrady administrativního poplatku nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (bakalářské, navazující magisterské studium), případně úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (navazující magisterské studium), lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve studijním oboru Všeobecná sestra, dokládá přijatý uchazeč u zápisu do studia. Formulář určený pro lékařské potvrzení bude k dispozici na webových stránkách FVP SU v Opavě pod tímto odkazem http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/index_html.

Zdravotní způsobilost uchazeče o studium studijního programu B5341 Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, není-li uchazeč o studium u takového poskytovatele registrován, zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává kterýkoliv poskytovatel v uvedených oborech.

Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Oddělení pro studijní a sociální záležitosti Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01  Opava. Není požadováno vyplnění oddílu „Prospěch na střední škole“. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.

Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Fakulty veřejných politik v Opavě). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Fakulty veřejných politik v Opavě a zda byla jeho přihláška zařazena do přijímacího řízení. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby a zařazení přihlášky do přijímacího řízení do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Fakulty veřejných politik v Opavě (studium@fvp.slu.cz).

Pro přijímání absolventů kurzů CŽV v rámci akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě obecně platí, pokud frekventant kurzu úspěšně splní všechny stanovené studijní povinnosti v termínech stanovených platnou vyhláškou, bude přijat do kombinované formy studia bez přijímací zkoušky.


V případě, že v 1. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 nebude naplněna kapacita 1. ročníku (viz. tabulka níže, sloupec OPP – Očekávaný počet přijatých uchazečů do akademického roku 2017/2018) můžou být děkanem FVP SU v Opavě nejpozději do 31. 7. 2017 vyhlášena další kola přijímacích řízení s termínem podání přihlášek nejpozději do 31. 8. 2017. Podmínky dalších kol přijímacích řízení pro AR 2017/2018 budou shodné s podmínkami 1. kola přijímacího řízení. O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí nejlepších do stanovené kapacity jednotlivých studijních programů, studijních oborů. Termín přijímací zkoušky: červenec - říjen 2017.

 

Informace o studijních programech a oborech

Status

Kód
programu

Název programu/oboru

Typ programu

Titul

Forma

Délka

Vyuč.
jazyk

OPP*

U/P*

Otev.

B5341

Ošetřovatelství

Bakalářské studium

Bc.

PS, KS

3, 3

 

 

 

Otev.

 

Všeobecná sestra

Bakalářské studium

Bc.

PS

3

Čeština

50

122/55

Otev.

 

Všeobecná sestra

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

70

229/81

Otev.

B6702

Mezinárodní teritoriální studia

Bakalářské studium

Bc.

PS

3

 

 

 

Otev.

 

Středoevropská studia

Bakalářské studium

Bc.

PS

3

Čeština

40

49/15

Otev.

B6731

Sociální politika a sociální práce

Bakalářské studium

Bc.

PS, KS

3, 3

 

 

 

Otev.

 

Veřejná správa a sociální politika

Bakalářské studium

Bc.

PS

3

Čeština

30

100/26

Otev.

 

Veřejná správa a sociální politika

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

30

129/76

Otev.

B7507

Specializace v pedagogice

Bakalářské studium

Bc.

PS, KS

3, 3

 

 

 

Otev.

 

Sociální patologie a prevence

Bakalářské studium

Bc.

PS

3

Čeština

50

109/51

Otev.

 

Sociální patologie a prevence

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

70

162/97

Otev.

 

Edukační péče o seniory

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

30

37/23

Otev.

N6702

Mezinárodní
teritoriální studia

Navazující magisterské studium

Mgr.

PS

2

 

 

 

Otev.

 

Středoevropská studia

Navazující
magisterské studium

Mgr.

PS

2

Čeština

15

23/10

Otev.

 

Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

Navazující
magisterské
studium

Mgr.

PS

2


Čeština
Slovenština

15

23/11

Otev.

N6731

Sociální politika a sociální práce

Navazující
magisterské
studium

Mgr.

PS

2

 

 

 

Otev.

 

Veřejná správa a sociální politika

Navazující
magisterské
studium

Mgr.

PS

2

Čeština

30

57/8

Otev.

 

Veřejná správa a sociální politika

Navazující
magisterské
studium

Mgr.

KS

2

Čeština

30

44/8

 

*OPP - Očekávaný počet přijatých uchazečů do akademického roku 2017/2018

*U/P  - Počet přihlášených uchazečů/Počet zapsaných uchazečů do 1. ročníku studia v akademickém roce 2016/2017

 

Základní statistické informace:

Celkový počet studentů: 1121 (ke dni 13. 9. 2016)

Přepočtený počet učitelů: 41,32 (ke dni 31. 8. 2016)

Celkový počet absolventů v akademickém roce 2015/2016: 353

Celkový počet přihlášených uchazečů: 1090

z toho na bakalářské programy: 937

z toho na magisterské programy: 147

z toho doktorské programy: 6

 

Termíny

Druh termínu

Pro jaký typ studia

Datum

Poznámka

Den otevřených dveří

Bakalářské studium

25. 1. 2017

 

Den otevřených dveří

Navazující magisterské studium

25. 1. 2017

 

Termín podání přihlášky

Bakalářské studium

28. 2. 2017

Příjem přihlášek je prodloužen
do 31. 3. 2017

Termín podání přihlášky

Navazující magisterské studium

28. 2. 2017

Příjem přihlášek je prodloužen
do 31. 3. 2017

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studium

do 29. 4. 2017

U studijních oboru VSSP*, SES* - dle 
harmonogramu SCIO

(viz. https://www.scio.cz/nsz/)

Termín přijímací zkoušky

Bakalářské studium

duben-červen 2017

U studijních oboru SPP*, VŠS*, EPoS*

Termín přijímací zkoušky

Navazující magisterské studium

duben-červen 2017

 

 

*) EPoS – Edukační péče o seniory

*) SES - Středoevropská studia

*) SPP - Sociální patologie a prevence

*) VPVSSE - Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

*) VSSP - Veřejná správa a sociální politika

*) VŠS - Všeobecná sestra

 

Poplatky

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 28. února 2017).

 

Pro jaký typ studia

Výše poplatku

Poznámka

Bakalářské studium

640 Kč

Pro studijní obory SPP* VŠS* EPoS*- pro přihlášku podanou formou tiskopisu SEVT

Bakalářské studium

540 Kč

Pro studijní obory SPP* VŠS* EPoS* - pro přihlášku podanou elektronicky

Bakalářské studium

320 Kč

Pro přihlášku za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí jsou testy konané v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. (studijní obory VSSP*, SES*)

Navazující magisterské studium

640 Kč

Pro přihlášku podanou formou tiskopisu SEVT

Navazující magisterské studium

540 Kč

Pro přihlášku podanou elektronicky

 

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 179 - platba poštovní poukázkou, 558 - platba bankovním převodem

Variabilní symbol pro složenku: 0475000117

Variabilní symbol pro banku: 0475000117

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce:

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

Variabilní symbol pro složenku: 0475000117

Variabilní symbol pro banku: 0475000117

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám včetně podmínek pro jejich prominutí (pro úspěšné absolventy kurzů CŽV typu A organizovaných fakultou) budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty veřejných politik v Opavě (http://www.fvp.slu.cz).

Pokud je jednou z podmínek přijetí ke studiu absolvování testu Obecných studijních předpokladů u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „Scio“), je nutné jej absolvovat do 29. 4. 2017.  Pozdější termíny nabízené společností Scio již fakulta neakceptuje.

Na základě čl. 28 odst. 1 písm. c) Statutu Slezské univerzity v Opavě je jednou z podmínek pro přijetí cizinců ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními studenty na Slezské univerzitě v Opavě úspěšné složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci. O vykonání této zkoušky je nutno dodat příslušné osvědčení.

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nebude možno doručit uchazeči do vlastních rukou, bude zveřejněno na úřední desce Fakulty veřejných politik v Opavě.

 

Informace k Národním srovnávacím zkouškám, testům Obecných studijních předpokladů:

Test Obecných studijních předpokladů (dále jen OSP) je součástí Národních srovnávacích zkoušek (dále jen NSZ) zabezpečovaných společností Scio a je součástí přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory Veřejná správa a sociální politika a Středoevropská studia.
Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí v roce 2016/2017 (prosinec 2016 – duben 2017) alespoň jednou absolvovat, dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 29. 4. 2017. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz. Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

 

Vlastní přijímací řízení

 

Všeobecná sestra

(bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

PZ: základní orientace v klinických oborech, v biologii člověka, ve společenskovědních disciplínách a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60

 

Středoevropská studia

(bakalářský studijní obor, prezenční forma studia)

PZ: test obecných studijních předpokladů (NSZ Scio).

 

Veřejná správa a sociální politika

(bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

PZ: test obecných studijních předpokladů (NSZ Scio).

 

Sociální patologie a prevence

(bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

PZ: základní orientace v oborech psychologie, pedagogika, základy filozofie a sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40

 

Edukační péče o seniory

(bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia)

PZ: základní orientace v oborech psychologie, pedagogika, biologie člověka, základy filozofie a sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40

 

Středoevropská studia

(navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia)

PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z moderních evropských dějin, komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy.

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s Vyhláškou děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory ze dne 19. 9. 2016).*

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40

 

Veřejná správa a sociální politika

(navazující magisterský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)

PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z oblastí: veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce, společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie).

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s Vyhláškou děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory ze dne 19. 9. 2016).*

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60

 

Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

(navazující magisterský joint degree studijní obor, prezenční forma studia)

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování akreditovaného programu bakalářského studia orientovaného politologicky, sociologicky, ekonomicky, na soudobé dějiny nebo veřejnou správu a veřejné politiky, včetně úspěšného složení písemné přijímací zkoušky.

Písemná přijímací zkouška bude obsahově tvořená otázkami z oblastí veřejné správy a veřejné politiky a všeobecného společenského přehledu.

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s Vyhláškou děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory ze dne 19. 9. 2016).*

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 50

 

*Dle Vyhlášky děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory budou studenti při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní programy na FVP SU v Opavě zvýhodněni tímto způsobem:

a) Student, který v průběhu svého bakalářského studia publikoval, získá při přijímacím řízení bonus 5 – 7 bodů (publikování v odborném tisku, českých či zahraničních sbornících apod.).

b) Student, který vystoupil v průběhu svého bakalářského studia na konferenci vztahující se ke studovanému oboru s příspěvkem, získá bonus 3 – 5 bodů.

c) Student, který se aktivně podílí na vydávání studentského recenzovaného časopisu a/nebo v něm publikuje, získá bonus 1 – 2 body.

O konečném udělení bonusů po zvážení jejich relevantnosti rozhodne vedoucí ústavu společně s garantem oboru.

Studenti budou o možnosti využít tohoto zvýhodnění informováni v pozvánce na přijímací zkoušku, u níž doloží potvrzení o aktivním výstupu nebo rukopis či výtisk publikační aktivity.

Úplné znění Vyhlášky děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory je zveřejněno na webových stránkách FVP SU v Opavě www.fvp.slu.cz.

 

 

Vysvětlivka: PZ: písemná zkouška

 

Uplatnění absolventů

 

Všeobecná sestra (bakalářské studium)

Všeobecné sestry se připravují na vykonávání specifických činností v oblasti zdravotní péče. Ta mimo jiné zahrnuje péči poskytovanou dětem, dospívajícím, dospělým a seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při různých somatických a psychických potížích. Tyto sestry umí chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin v souvislosti s jejich autonomií a soběstačností v oblasti tělesných a psychických funkcí. Všeobecné sestry umí přizpůsobit poskytovanou péči psychologickým, sociálním, ekonomickým a kulturním odlišnostem života zdravých i postižených osob. Uplatnění je možné v rámci aktuálně se měnící struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb v oblastech primární, sekundární i terciární péče o zdraví obyvatelstva zahrnující jednotlivce, rodiny, komunity, ohrožené skupiny, duševně nemocné, handicapované, nevyléčitelně nemocné, umírající apod. Teoretické a praktické znalosti umožní absolventům vést a řídit ošetřovatelský tým, privátní praxi nebo agenturu poskytující služby v oblasti ošetřovatelské péče.

 

Středoevropská studia (bakalářské studium)

Studium připraví absolventy pro práci v oblasti mezinárodních vztahů a styků na místní a regionální, ale i vyšších úrovních ve veřejné správě, neziskovém sektoru i soukromé sféře. Uplatnění mohou nalézt v práci s národnostními menšinami, v mezinárodních organizacích a sdruženích (např. euroregionech) i v dalších aktivitách, včetně přípravy a realizace projektů z fondů EU. Mohou najít uplatnění v diplomatické službě, v domácích i nadnárodních společnostech působících ve střední Evropě i u různých agentur a poradenských firem, ale také ve střediscích pro migranty a žadatele o azyl, apod. Absolventi mají rovněž předpoklady pro další studium navazujících společenskovědních magisterských programů.

 

Veřejná správa a sociální politika (bakalářské studium)

Profil absolventa oboru umožňuje uplatnění na místech řadových odborných pracovníků nebo referentů, případně na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích veřejné správy i v soukromé sféře na obecní a krajské úrovni. Studenti se mohou uplatnit jako spolutvůrci a koordinátoři sociální politiky. Získané kompetence umožní uplatnění v orgánech státní správy, zejména v úřadech sociálního zabezpečení a v úřadech práce, při realizaci místní sociální politiky a řešení sociálních problémů v orgánech samosprávy, v organizacích veřejného sektoru nebo neziskových organizacích. Nacházejí uplatnění také v územních orgánech státní správy a v soukromém sektoru v obcích a regionech.

 

Sociální patologie a prevence (bakalářské studium)

Cílem studijního oboru je připravit odborníky, kteří působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Absolvent oboru nejen teoreticky ovládá základy teorie a praxe výchovy a vzdělávání dětí, adolescentů i dospělých s důrazem na sociálně patologické jevy, ale také dokáže získané poznatky aplikovat v praxi. Studenti se mohou zapojit do výzkumných aktivit zaměřených např. na problematiku sociálního vyloučení. Absolventi nacházejí široké uplatnění v oblasti prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence pedagogicko psychologické poradny, občanská sdružení), dále v nízkoprahových centrech, kontaktních centrech, azylových domech, zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, seniory apod.

 

Edukační péče o seniory (bakalářské studium)

Studijní obor nabízí široké spektrum uplatnění absolventů – pedagogů pro edukaci seniorů na pracovních pozicích: lektor seniorského vzdělávání, trenér, asistent, konzultant, tvůrce vzdělávacích programů, animátor, vedoucí kurzu U3V nebo A3V, odborný výchovný pracovník.

Absolventi mohou najít pracovní uplatnění v domovech seniorů/důchodců, asociacích a klubech seniorů/důchodců, veřejných univerzitách – zabezpečování U3V, denních stacionářích pro seniory, charitativních organizacích, nestátních neziskových organizacích pro seniory s různým typem postižení, ale i státních a regionálních samosprávných institucích a orgánech (např. úřadech práce) jako edukátor vzdělavatelů seniorů.

 

Středoevropská studia (navazující magisterské studium)

Studium připraví absolventy k samostatné práci na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i v soukromé sféře, především v činnostech zaměřených na rozvoj mezinárodních vztahů, přeshraniční spolupráci, aktivity evropských regionů, práci s národnostními menšinami, působení v mezinárodních organizacích a sdruženích i přípravu a realizaci projektů z fondů Evropské unie. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu politologického či historického směru.

 

Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterské studium)

Absolvent studia je připraven uplatnit se jako specialista v profesích sociální práce a veřejné správy s širším teoretickým a praktickým rozhledem, může pracovat jako vedoucí organizací sociální politiky a institucí veřejné správy. Je schopen analyzovat, plánovat a realizovat sociální koncepce a programy, pracovat při vyhodnocování účinku společenských změn v oblasti sociální politiky a veřejné správy, ve specializovaných rolích v oblasti regionální politiky i v soukromé sféře na lokální a místní úrovni. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorském studiu.

 

Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě (navazující magisterské joint degree studium)

Absolventi budou připraveni pro samostatnou odbornou práci a základní řídící funkce na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i soukromé sféře, především při koncipování a realizaci veřejných politik, veřejné správy a rozvoji různých forem mezinárodní spolupráce, zejména příhraniční. Mohou se podílet také na rozvoji regionálních aktivit v rámci Evropské unie a zemí Visegrádu.

Znalost středoevropských reálií, prostředí i problémů, zvládnutí výzkumných metod a technik a aktivní znalost anglického jazyka vytváří předpoklady pro vysokou míru profesní adaptability v praxi i v rámci regionu. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu.