Studijní a sociální záležitosti

Slezská univerzita v Opavě,

Fakulta veřejných politik v Opavě

vypisuje I. kolo přijímacího řízení

do doktorského studijního programu P7107 Historické vědy,

studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy

v prezenční i kombinované formě studia

pro akademický rok 2017/2018

 

http://www.slu.cz/fvp/cz

 

 

Termín podání přihlášek: do 31. 7. 2017

Termín přijímací zkoušky: srpen – září 2017

Maximální počet přijatých uchazečů pro akademický rok 2017/2018: 4

 

Obecné informace o přijímacím řízení

Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách FVP SU v Opavě http://www.fvp.slu.cz. Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění.

Při přihlašování prostřednictvím klasického tiskopisu SEVT (A4 dvojlist) zašle uchazeč spolu s vyplněnou přihláškou povinné přílohy.  Při podání přihlášky prostřednictvím systému STAG, vytiskne uchazeč přihlášku jako výstup ze systému STAG (.pdf), podepíše a spolu s ní zašle povinné přílohy.

 

Podmínky pro přijetí

 • ukončené magisterské studium – ve studijním programu Historické vědy, anebo v jiném příbuzném studijním programu, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia.
 • úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

 

O přijetí, resp. nepřijetí uchazeče do doktorského studijního programu rozhoduje děkan Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě.

 

Povinné přílohy k přihlášce

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady poplatku elektronicky či platby mobilním telefonem., nebo také vytištěný e-mail, který uchazeč obdrží elektronicky po přijetí platby na účet fakulty,
 • úředně ověřená kopie magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání, jsou povinni odevzdat úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nejpozději při zápise ke studiu,
 • strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe,
 • seznam dosavadní publikační činnosti,
 • návrh projektu disertační práce

 

Doporučené přílohy k přihlášce

 • obhájená nebo k obhajobě odevzdaná graduační práce (magisterská diplomová, rigorózní) v tištěné podobě (je možno předložit při zkoušce).

 

Přijímací zkouška

 • přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti z dějin střední Evropy; součástí přijímací zkoušky bude rozprava nad projektem doktorské práce (návrh tématu, formální a obsahové ukotvení, plánovaný výzkumný postup); na základě zaslaných materiálů (graduační práce, publikační výstupy, aj.) budou posouzeny předpoklady k odborné práci.
 • k průběhu přijímacích zkoušek se vztahuje Vyhláška děkana FVP SU v Opavě č. 05/2013 ze dne 7. 1. 2013.

 

Poplatek za přijímací řízení

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 31. 7. 2017)

 • 640,- Kč za přihlášku podanou na klasickém tiskopise (SEVT, A4 dvojlist),
 • 540,- Kč za přihlášku podanou elektronicky (v informačním systému STAG).

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 179 - platba složenkou typu A, 558 - platba bankovním převodem

Variabilní symbol pro složenku: 0475000117

Variabilní symbol pro banku: 0475000117

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

Variabilní symbol pro složenku: 0475000117

Variabilní symbol pro banku: 0475000117

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

V hotovosti lze poplatek uhradit v pokladně Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě, Hradecká 17, Opava.

Adresa pro doručení přihlášky

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Oddělení pro studijní a sociální záležitosti

Bezručovo nám. 885/14

746 01 Opava