Studijní a sociální záležitosti

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě


vypisuje II. kolo přijímacího řízení pro bakalářský studijní program B6702 Mezinárodní teritoriální studia, studijní obor Středoevropská studia

 

 

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Tel.: 553 684 123E-mail:
studium@fvp.slu.cz,
http://www.slu.cz/fvp/cz/

 

Informace o studijním programu, oboru

Studijní program: B6702 Mezinárodní teritoriální studia
Studijní obor: Středoevropská studia
Forma studia: prezenční
Délka studia: 3 roky
Typ programu: bakalářský
Maximální počet přijatých uchazečů v II. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018:
10

 

Obecné informace o přijímacím řízení

Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách FVP SU v Opavě https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec.

Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění.

Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez platné úhrady administrativního poplatku nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dokládá přijatý uchazeč u zápisu do studia.

Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Oddělení pro studijní a sociální záležitosti Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01  Opava. Není požadováno vyplnění oddílu „Prospěch na střední škole“. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.

Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Fakulty veřejných politik v Opavě). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.
Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Fakulty veřejných politik v Opavě a zda byla jeho přihláška zařazena do přijímacího řízení. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby a zařazení přihlášky do přijímacího řízení do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Fakulty veřejných politik v Opavě (studium@fvp.slu.cz).

 

Termíny

Termín podání přihlášek: do 25. 8. 2017

Termín přijímací zkoušky: dle harmonogramu společnosti www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „Scio“) v roce 2016/2017, nejpozději do 19. srpna 2017.

 

Poplatky

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.
Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 25. 8. 2017).

 

  • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí - 320,- Kč.

 

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 179 - platba poštovní poukázkou, 558 - platba bankovním převodem

Variabilní symbol pro složenku: 0475000217

Variabilní symbol pro banku: 0475000217

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce:

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

Variabilní symbol pro složenku: 0475000217

Variabilní symbol pro banku: 0475000217

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty veřejných politik v Opavě http://www.slu.cz/fvp/cz/.

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního oboru Středoevropská studia v II. kole přijímacího řízení na FVP SU v Opavě je úspěšné absolvování písemného testu Obecných studijních předpokladů (dále jen „OSP“), který je součástí Národních srovnávacích zkoušek (dále jen „NSZ“) zabezpečovaných společností Scio.

  • Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz. Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá.
  • Pro přijetí ke studiu bude rozhodující výše dosaženého přepočteného percentilu z testu OSP, jak jej stanoví společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší dosažený výsledek, kterého uchazeč dosáhne v roce 2016/2017 v termínech prosinec 2016 až srpen 2017. Poslední termín pro vykonání testu OSP se uskuteční dne 19. 8. 2017 (tento termín však bude realizován v omezeném počtu měst). Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.
  • Uchazeč svůj výsledek FVP SU v Opavě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Uchazeč, který již testy OSP absolvoval a neposkytl souhlas k předání svého výsledku FVP SU v Opavě, tak může učinit dodatečně, a to tak, že se přihlásí na webových stránkách společnosti Scio do svého osobního profilu a udělí souhlas k předání svého výsledku FVP SU v Opavě dodatečně. Souhlas k předání výsledku musí být uchazečem udělen nejpozději do 25. 8. 2017, tj. do termínu uzávěrky přihlášek.

 

O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí nejlepších do stanovené kapacity studijního programu B6702 Mezinárodní teritoriální studia, studijního oboru Středoevropská studia.

Na základě čl. 28 odst. 1 písm. c) Statutu Slezské univerzity v Opavě je jednou z podmínek pro přijetí cizinců ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními studenty na Slezské univerzitě v Opavě úspěšné složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci. O vykonání této zkoušky je nutno dodat příslušné osvědčení.

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nebude možno doručit uchazeči do vlastních rukou, bude zveřejněno na úřední desce Fakulty veřejných politik v Opavě.

 

Uplatnění absolventů

Středoevropská studia (bakalářské studium)

Studium připraví absolventy pro práci v oblasti mezinárodních vztahů a styků na místní a regionální, ale i vyšších úrovních ve veřejné správě, neziskovém sektoru i soukromé sféře. Uplatnění mohou nalézt v práci s národnostními menšinami, v mezinárodních organizacích a sdruženích (např. euroregionech) i v dalších aktivitách, včetně přípravy a realizace projektů z fondů EU. Mohou najít uplatnění v diplomatické službě, v domácích i nadnárodních společnostech působících ve střední Evropě i u různých agentur a poradenských firem, ale také ve střediscích pro migranty a žadatele o azyl, apod. Absolventi mají rovněž předpoklady pro další studium navazujících společenskovědních magisterských programů.