Studijní a sociální záležitosti

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

vypisuje II. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

 

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Tel.: 553 684 123

E-mail: studium@fvp.slu.cz, http://www.slu.cz/fvp/cz/

 

 

Termín podání přihlášek: do 25. 8. 2017

Termín přijímací zkoušky: 14. září 2017

 

Obecné informace o přijímacím řízení

Maximální počet přijatých uchazečů v II. kole přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice bude 10, do navazujících magisterských studijních programů Mezinárodní teritoriální studia a Sociální politika a sociální práce bude 30.

Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách FVP SU v Opavě https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec.

Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více oborů, musí podat odpovídající počet přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků).

Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez platné úhrady administrativního poplatku nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (bakalářské, navazující magisterské studium) a úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (navazující magisterské studium), dokládá přijatý uchazeč u zápisu do studia.

Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Oddělení pro studijní a sociální záležitosti Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01  Opava. Není požadováno vyplnění oddílu „Prospěch na střední škole“. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.

Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Fakulty veřejných politik v Opavě). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.
Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Fakulty veřejných politik v Opavě a zda byla jeho přihláška zařazena do přijímacího řízení. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby a zařazení přihlášky do přijímacího řízení do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Fakulty veřejných politik v Opavě (studium@fvp.slu.cz).

 

Informace o studijních programech a oborech

Status

Kód

programu

Název programu/oboru

Typ programu

Titul

Forma

Délka

Vyuč.
jazyk

OPP*

U/P*

Otev.

B7507

Specializace v pedagogice

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

 

 

 

Otev.

 

Edukační péče o seniory

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

10

37/23

Otev.

N6702

Mezinárodní

teritoriální

studia

Navazující

magisterské

studium

Mgr.

PS

2

 

 

 

Otev.

 

Středoevropská studia

Navazující

magisterské

studium

Mgr.

PS

2

Čeština

10

23/10

Otev.

 

Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

Navazující

magisterské

studium

Mgr.

PS

2

Čeština

Slovenština

 

10

23/11

Otev.

N6731

Sociální politika a sociální práce

Navazující

magisterské

studium

Mgr.

PS

2

 

 

 

Otev.

 

Veřejná správa a sociální politika

Navazující

magisterské

studium

Mgr.

PS

2

Čeština

10

57/8

*OPP - Očekávaný počet přijatých uchazečů v II. kole přijímacího řízení

*U/P  - Počet přihlášených uchazečů/Počet zapsaných uchazečů do 1. ročníku studia v akademickém roce 2016/2017

 

Poplatky

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do
25. 8. 2017).

  • 640,- Kč – poplatek za přihlášku podanou formou tiskopisu SEVT
  • 540,- Kč – poplatek za přihlášku podanou elektronicky

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 179 - platba poštovní poukázkou, 558 - platba bankovním převodem

Variabilní symbol pro složenku: 0475000217

Variabilní symbol pro banku: 0475000217

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce:

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

Variabilní symbol pro složenku: 0475000217

Variabilní symbol pro banku: 0475000217

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

 

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty veřejných politik v Opavě http://www.slu.cz/fvp/cz/.

Podmínkou přijetí ke studiu na FVP SU v Opavě je úspěšné absolvování přijímacích zkoušek. O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí nejlepších do stanovené kapacity jednotlivých studijních programů, studijních oborů.

Uchazeči, stejně jako studenti i absolventi se specifickými potřebami, mohou využít poradenských služeb Poradenského a kariérního centra Slezské univerzity v Opavě. Uchazeči se specifickými potřebami (zejména se závažným pohybovým nebo smyslovým postižením, závažným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním, se specifickými poruchami učení…) mohou podat písemnou Žádost o individuální modifikaci podmínek u přijímací zkoušky, podloženou potvrzením ošetřujícího lékaře. Formulář žádosti je zveřejněn pod tímto odkazem http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/dokumenty-1.

Na základě čl. 28 odst. 1 písm. c) Statutu Slezské univerzity v Opavě je jednou z podmínek pro přijetí cizinců ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními studenty na Slezské univerzitě v Opavě úspěšné složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci. O vykonání této zkoušky je nutno dodat příslušné osvědčení.

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nebude možno doručit uchazeči do vlastních rukou, bude zveřejněno na úřední desce Fakulty veřejných politik v Opavě.

 

Vlastní přijímací řízení

 

Edukační péče o seniory

(bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia)

PZ: základní orientace v oborech psychologie, pedagogika, biologie člověka, základy filozofie a sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40

 

Středoevropská studia

(navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia)

PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z moderních evropských dějin, komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy.

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s Vyhláškou děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory ze dne 19. 9. 2016).*

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40

 

Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

(navazující magisterský joint degree studijní obor, prezenční forma studia)

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování akreditovaného programu bakalářského studia orientovaného politologicky, sociologicky, ekonomicky, na soudobé dějiny nebo veřejnou správu a veřejné politiky, včetně úspěšného složení písemné přijímací zkoušky.

Písemná přijímací zkouška bude obsahově tvořená otázkami z oblastí veřejné správy a veřejné politiky a všeobecného společenského přehledu.

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s Vyhláškou děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory ze dne 19. 9. 2016).*

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 50

 

Veřejná správa a sociální politika

(navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia)

PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z oblastí: veřejné správy a regionální politiky, sociální politiky a sociální práce, společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie).

V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s Vyhláškou děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory ze dne 19. 9. 2016).*

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60

 

Vysvětlivka: PZ: písemná zkouška

 

*Dle Vyhlášky děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory budou studenti při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní programy na FVP SU v Opavě zvýhodněni tímto způsobem:

a) Student, který v průběhu svého bakalářského studia publikoval, získá při přijímacím řízení bonus 5 – 7 bodů (publikování v odborném tisku, českých či zahraničních sbornících apod.).
b) Student, který vystoupil v průběhu svého bakalářského studia na konferenci vztahující se ke studovanému oboru s příspěvkem, získá bonus 3 – 5 bodů.
c) Student, který se aktivně podílí na vydávání studentského recenzovaného časopisu a/nebo v něm publikuje, získá bonus 1 – 2 body.

O konečném udělení bonusů po zvážení jejich relevantnosti rozhodne vedoucí ústavu společně s garantem oboru.

Studenti budou o možnosti využít tohoto zvýhodnění informováni v pozvánce na přijímací zkoušku, u níž doloží potvrzení o aktivním výstupu nebo rukopis či výtisk publikační aktivity.Úplné znění Vyhlášky děkana k systému zvýhodnění studentů s publikační činností při přijímacím řízení na navazující magisterské studijní obory je zveřejněno na webových stránkách FVP SU v Opavě www.fvp.slu.cz.

 

Uplatnění absolventů

 

Edukační péče o seniory (bakalářské studium)

Studijní obor nabízí široké spektrum uplatnění absolventů – pedagogů pro edukaci seniorů na pracovních pozicích: lektor seniorského vzdělávání, trenér, asistent, konzultant, tvůrce vzdělávacích programů, animátor, vedoucí kurzu U3V nebo A3V, odborný výchovný pracovník.

Absolventi mohou najít pracovní uplatnění v domovech seniorů/důchodců, asociacích a klubech seniorů/důchodců, veřejných univerzitách – zabezpečování U3V, denních stacionářích pro seniory, charitativních organizacích, nestátních neziskových organizacích pro seniory s různým typem postižení, ale i státních a regionálních samosprávných institucích a orgánech (např. úřadech práce) jako edukátor vzdělavatelů seniorů.

 

Středoevropská studia (navazující magisterské studium)

Studium připraví absolventy k samostatné práci na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i v soukromé sféře, především v činnostech zaměřených na rozvoj mezinárodních vztahů, přeshraniční spolupráci, aktivity evropských regionů, práci s národnostními menšinami, působení v mezinárodních organizacích a sdruženích i přípravu a realizaci projektů z fondů Evropské unie. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu politologického či historického směru.

 

Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě (navazující magisterské joint degree studium)

Absolventi budou připraveni pro samostatnou odbornou práci a základní řídící funkce na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i soukromé sféře, především při koncipování a realizaci veřejných politik, veřejné správy a rozvoji různých forem mezinárodní spolupráce, zejména příhraniční. Mohou se podílet také na rozvoji regionálních aktivit v rámci Evropské unie a zemí Visegrádu.

Znalost středoevropských reálií, prostředí i problémů, zvládnutí výzkumných metod a technik a aktivní znalost anglického jazyka vytváří předpoklady pro vysokou míru profesní adaptability v praxi i v rámci regionu. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu.

 

Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterské studium)

Absolvent studia je připraven uplatnit se jako specialista v profesích sociální práce a veřejné správy s širším teoretickým a praktickým rozhledem, může pracovat jako vedoucí organizací sociální politiky a institucí veřejné správy. Je schopen analyzovat, plánovat a realizovat sociální koncepce a programy, pracovat při vyhodnocování účinku společenských změn v oblasti sociální politiky a veřejné správy, ve specializovaných rolích v oblasti regionální politiky i v soukromé sféře na lokální a místní úrovni. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorském studiu.