Středním školám nabízíme přednášky, které přijedeme bezplatně realizovat. Připravená témata souvisí se studovanými studijními obory na fakultě, ale také se středoškolským učivem, zejména okruhy společenskovědních předmětů. Vedení školy si bude moci vždy vybrat z aktuální nabídky pro příslušný školní rok, většinou se jedná o rozsah jedné vyučovací hodiny, ale podle požadavků školy můžeme i déle. Samostatně či současně s tematickou přednáškou budeme rádi za možnost prezentovat před studenty střední školy studijní obory, které lze na naší fakultě studovat.
V případě zájmu o nabídku této spolupráce kontaktujte prosím Bc. Kateřinu Magrlovou (Tel.: +420 553 684 183, e-mail: katerina.magrlova@fvp.slu.cz)


Kompletní nabídka přednášek pro SŠ  

Název přednášky: Kouření, alkohol, drogy
Přednášející:     Mgr. Gabriela Světnická
Anotace: Kouření tabáku je jedním z nejrizikovějších faktorů životního stylu. Varující je kuřáctví u dětí a mládeže s výskytem i v nižších věkových skupinách. Alkohol je v populaci užíván pro jeho působení na nervovou soustavu jako příjemný, snadný a rychlý způsob, jak se cítit dobře, ale má neblahý dopad na celý organismus a pro organismus dítěte či mladistvého jsou o to rizikovější, protože ti jsou fyzicky, emocionálně a sociálně zranitelnější. Drogy mají na organismus psychotropní účinek a mohou vyvolávat závislost. U nezralých jedinců (dětí a mladistvých) se závislost na návykových látkách vyvíjí prokazatelně rychleji než u dospělých. 

Název přednášky: Alkohol = nejnebezpečnější legální droga
Přednášející: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Anotace: Nejnebezpečnější a společensky nejškodlivější látkou je ta, která jenejdostupnější a ve většině zemí světa legální, a tou je alkohol. V přednášce budou studenti seznámeni s rozsahem konzumace alkoholu v ČR, s trendy konzumace alkoholu, s rizikovými formami pití, se společenskými a zdravotními dopady alkoholové závislosti. 

Název přednášky: Když ženy propadnou alkoholu
Přednášející: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Anotace: Proč ženy pijí? Co si představíme, když se řekne alkoholička. Trend současnosti – ženy na mateřské dovolené. Přednáška představí možné „spouštěče“ problémového pití, varovné signály vzniku závislosti, dopad alkoholu na zdraví žen, včetně těhotných žen. Tělesné a mentální vývojové vady lidského plodu, které vznikají následkem nadměrné konzumace alkoholu v těhotenství. 

Název přednášky: Respektování potřeb dítěte jako faktor primární prevence rizikového chování
Přednášející: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
Anotace: Téma je vhodné zejména pro studenty SPgŠ, se zaměřením na předškolní pedagogiku. V rámci tématu budou diskutovány jednotlivé (psychické) potřeby dětí (zejména předškolního věku) a jejich naplňování (v rodině, v mateřské škole). Současně budou analyzovány negativní důsledky nerespektování těchto potřeb, také v souvislosti s problémovým chováním dítěte. Zdůrazněn tak bude význam respektování potřeb dítěte v prevenci problémového i rizikového chování. 

Název přednášky: Rizikové sexuální chování a pohlavní nemoci
Přednášející: Mgr. Gabriela Světnická
Anotace: Rizikové sexuální chování v dospívání začíná předčasným zahájením pohlavního života. Pohlavní choroby mají závažný sociální a ekonomický dopad pro každou společnost. Pro zlepšení reprodukčního zdraví je hlavním požadavkem výchova mládeže orientovaná na odsunutí začátku pohlavního života do poněkud zralejšího období, nejlépe až do vzniku trvalého monogamního vztahu. Důležitá je také výchova k sebeovládání, plánování rodičovství, používání ochrany a snižování počtu interrupcí. 

Název přednášky: Transsexualita
Přednášející: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Anotace: Současná doba přináší nový pohled na lidskou sexualitu. Transsexualita je stará jako lidstvo samo. Moderní medicína přináší možnosti jak těmto lidem zlepšit kvalitu života a jejich subjektivní pohodu. Česká republika patří mezi země, které nabízejí změnu pohlaví. Jak se na tuto problematiku dívá veřejnost je těžko predikovatelné, přesto odstranění mýtů a pochopení této oblasti je žádoucí a začít musíme u sebe. 

Název přednášky: Úskalí prvních lásek
Přednášející: doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Anotace: Obsahové zaměření přednášky se zaměřuje na první vztahové problémy dospívajících, výběrové strategie při volbě potencionálního partnera, první sexuální aktivity. Zvláštní pozornost je věnována nebezpečí pohlavně přenosných nemocí a nebezpečí virtuálních kontaktů, tzn. kontaktů ve virtuálním prostředí. 

Název přednášky: Lásky slavných aneb Co jsme se ve škole nenaučili
Přednášející: doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Anotace: Přednáška se věnuje méně známým faktům o životech slavných historických osobností. Pojednává o milostném životě a sexuálním chování např. Boženy Němcové, Jaroslava Vrchlického, Giacoma Casanovy a dalších. 

Název přednášky: Demokracie a totalita
Přednášející: Mgr. Petr Fabián, Ph.D.
Anotace: Česká republika prochází již 30 let procesem demokratizace a za tuto poměrně krátkou dobu prožila několik zvratů. Každé volby jsou zkouškou tohoto procesu a jsou i přehlídkou slibů politických stran. Přednáška se týká základního rozlišení mezi politickými zřízeními: totalita, demokracie, anarchismus, jejich znaky, dopady na občanskou společnost a obyvatelstvo. Věnuje se také fungování sociální politiky, práva a ekonomie – vzhledem k politickému zřízení. Bude taktéž vysvětlen proces demokratizace, jeho nástroje a rozvoj občanské společnosti - nároky na občana. 

Název přednášky: 30 let demokracie v České republice
Přednášející: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Anotace: Přednáška se zaměřuje na problematiku demokratické transformace a konsolidace demokracie v České republice. V první části budou představeny nejzásadnější politické události, které následovaly po listopadu 1989 se zaměřením na Občanské fórum a Veřejnost proti násilí, vývoj těchto politických uskupení a jejich rozpad. Druhá část se zaměřuje na formaci a působení nových politických stran ve stranickém systému České republiky. 

Název přednášky: Pád komunistických režimů ve střední a východní Evropě
Přednášející: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Anotace: Přednáška se zabývá nejzásadnějšími faktory, které zapříčinily pády komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Posluchači jsou seznámeni se základními teoretickými přístupy k výzkumu pádů nedemokratických režimů a specifiky jednotlivých zemí střední a východní Evropy. 

Název přednášky: Co se skrývá pod pojmem moc výkonná?
Přednášející: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
Anotace: Cílem přednášky je přiblížení výkonné moci v současné České republice v návaznosti na historické okolnosti vzniku samostatného Československého státu. Popis jednotlivých období bude kopírovat organizační principy ve veřejné správě tedy centralizaci a decentralizaci v návaznosti na koncentraci a dekoncentraci úřadů. 

Název přednášky: Veřejný ochránce práv a jeho pravomoci
Přednášející: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Anotace: Veřejný ochránce práv chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. Systematicky se také zabývá problematikou práv lidí se zdravotním postižením a jejich naplňováním. 

Název přednášky: Sociální politika a její úkoly v běžném životě občana
Přednášející: Mgr. Petr Fabián, Ph.D.
Anotace: Sociální politika nás jako občany provází v každodenním životě, má své základní parametry a vývoj. Má zahrnovat všechny občany, pomáhat jim v jejich každodenním životě. V rámci přednášky bude vysvětlen pojem sociální politika, účel sociální politiky jako nástroje státní správy, její dopad na život občanů, dělení, zdravotní a sociální služby. 

Název přednášky: Sociální služby jako nástroj pomoci a podpory osobám za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení
Přednášející: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Anotace: Přednáška bude věnována postavení a roli sociálních služeb v systému sociální ochrany obyvatel v ČR, typologii sociálních služeb a příspěvku na péči. Okrajově se dotkne problematiky zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb, kontroly v sociálních službách a povinností poskytovatelů sociálních služeb. V závěru budou zmíněny nejdůležitější kompetence a povinnosti orgánů veřejné správy v sociálních službách. 

Název přednášky: Média a schopnost kritického myšlení
Přednášející: Mgr. Petr Fabián, Ph.D.
Anotace: Stejně jako ve filmu „Číslo 5 žije“, kdy malý robot hltal informace, ale neuměl pracovat s jejich souvislostmi, tak nám Mr. Google rád zprostředkovává nekonečné množství informací, ale neumí vyhodnotit jejich pravdivost či dopady. Jak pracovat s touto záplavou informací, které si někdy protiřečí, a někdy zcela záměrně nesdělují pravdu? Cílem přednášky je úvod do problematiky informací, jejich vlivu na život a myšlení. Budou vysvětleny základy kritického myšlení, věcné diskuze a kontroly informací. Dotkneme se také důvodů pro tvorbu dezinformací a procesu jejich šíření. Přednáška bude doplněna o ukázkové příklady. 

Název přednášky: Prenatální psychologie
Přednášející: Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Anotace: Přednáška seznámí posluchače s nejnovějšími poznatky psychologie, která zkoumá vývoj člověka před narozením. Zvláštní pozornost bude věnována postupně se rozvíjejícím smyslům, schopnosti pamatovat si a učit se. Zdůrazněn bude také význam komunikace s nenarozeným dítětem. Součástí přednášky budou také informace o tom, jaké látky či aktivity mohou nepříznivě ovlivnit vývoj plodu a způsobit následné poškození či postižení. 

Název přednášky: Otravy u dětí
Přednášející: Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.
Anotace: Velkou kapitolu v problematice úrazů u dětí tvoří otravy. Přednáška zpracovává přehled nejčastějších otrav v dětském věku, zohledňuje jednotlivá věková úskalí dětského období. Středoškolští studenti získají základní přehled o riziku otrav, které jsou typické pro jejich věk, ale také u mladších dětí, například jejich sourozenců nebo kamarádů. V přednášce bude apelováno na základní přístupy prevence dětských otrav a první pomoci při podezření na otravu. Přednáška je primárně určená pro studenty posledního ročníku středoškolského studia. 

Název přednášky: Příprava členů rodiny na zdravé stáří
Přednášející: doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D., Prof.h.c
Anotace: Finanční, mediální a počítačová gramotnost; informace o zdraví stárnoucích lidí, prevence proti možným nemocem ve stáří a samotě; možnosti a význam edukačních, kulturních aktivit a sportovního vyžití pro soužití členů v rodině.

Název přednášky: O konci života
Přednášející: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
Anotace: Smrt je v ČR popírána a ještě stále vytlačována na okraj zájmu. Co je příčinou této tabuizace? Máme mluvit o umírání a smrti? Cílem přednášky bude připomnění, že umírání a smrt jsou přirozeným zakončením našeho života. Součástí tématu bude i pomoc umírajícím a jejich blízkým, paliativní a hospicová péče. 

Název přednášky: Jak se žije s těžkým zrakovým postižením
Přednášející: Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Anotace: Setkávání se s jedinci, kteří mají těžké zrakové postižení, se stalo běžnou součástí našeho života. Přednáška vysvětlí základní druhy zrakového postižení, které si budou moci studenti lépe představit vyzkoušením simulačních brýlí. V další části budou představeny kompenzační pomůcky, některé budou k nahlédnutí. Součástí přednášky bude také vysvětlení principu Braillova písma a ukázka tisku a reliéfních obrázků. Na závěr budou studenti seznámeni s možnými sportovními aktivitami upravenými pro nevidomé. 

Název přednášky: Studenti se specifickými potřebami v inkluzivním vzdělávání
Přednášející: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
Anotace: Cílem přednášky je seznámení s aktuálními otázkami zpřístupňování studia studentům se zdravotním postižením v sekundárním a terciárním stupni vzdělávání. Poukazuje na přetrvávající bariéry v inkluzivním vzdělávání a nutnost individuálního nastavení podmínek a pomoci u každého studenta se zdravotním postižením. V rámci přednášky budou posluchači seznámeni s příběhy studentů se zdravotním postižením, kteří se vydali po dosud nerovných cestách k rovným příležitostem ve vzdělávání. 

Název přednášky: Dítě/žák se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání
Přednášející: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
Anotace: Cílem přednášky je seznámení s aktuálními otázkami inkluzivního vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poukazuje na přetrvávající legislativní, personální a psychosociální bariéry v inkluzivním vzdělávání. Pozornost bude věnována diferenciaci a individualizaci výuky s důrazem na týmovou spolupráci odborníků a rodičů dítěte. Vybrané aspekty inkluzivního vzdělávání budou prezentovány na konkrétních příkladech z praxe. 

Název přednášky: Jak se účinně bránit proti stresu?
Přednášející: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
Anotace: Přednáška nabízí odpovědi na následující otázky: Jaké jsou příčiny a důsledky (školního) stresu? Kdy stres snižuje naši šanci na úspěch? Co ovlivňuje intenzitu našeho stresu? Jak jej prožíváme a jak reagujeme ve stresových situacích? Které strategie zvládání stresu jsou nejúčinnější? Co můžeme udělat pro prevenci nežádoucího působení stresu?